سه شنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو کتابخانه
تور مجازی
 
 

 

عنوان

پديد آورنده

استاد راهنما

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

سال تحصيل

شماره راهنما

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ج‍رب‍ی‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ از اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍دن‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ و طراح‍ی‌ اب‍زاری‌ روا و پ‍ای‍ا

طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۲

د۴۴

ف‍رای‍ن‍د ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ و ب‍ه‌ ک‍ار گ‍ی‍ری‌ دان‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ع‍ظی‍م‍ی‌ ل‍ول‍ت‍ی‌، ح‍م‍ی‍ده‌

ه‍وم‍ان‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۲

د۴۲

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ش‍واه‍د ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ اش‍اع‍ه‌ ن‍وآوری‌ راج‍رز در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ارآم‍وز در ع‍رص‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

پ‍اش‍ای‍ی‌ پ‍ور، ش‍ه‍زاد

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۲

د۴۱

طراح‍ی‌ و آزم‍ون‌ ال‍گ‍وی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از طب‌ س‍وزن‍ی‌ در ت‍س‍ک‍ی‍ن‌ درد

ص‍ادق‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ح‍ی‍درن‍ی‍ا ، م‍ن‍ص‍وره‌ زاغ‍ری‌ ت‍ف‍رش‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۲

د۴۰

ف‍رای‍ن‍د گ‍ذار ب‍ه‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز: ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍ب‍ن‍ای‍ی‌

اطاق‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

پ‍رخ‍ی‍ده‌ ح‍س‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۲

د۳۹

طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ک‍س‍ب‌ ش‍ای‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌

م‍ح‍ت‍ش‍م‍ی‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌

م‍ه‍وش‌ ص‍ل‍ص‍ال‍ی‌ ، م‍ه‍رن‍وش‌ پ‍ازارگ‍ادی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۲

د۳۶

رف‍ت‍اره‍ای‌ ارت‍ق‍ا ده‍ن‍ده‌ س‍لام‍ت‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ : آزم‍ون‌ ال‍گ‍وی‌ پ‍ن‍در

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍م‍ن‍ت‌

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۲

د۳۵

طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر در دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ ت‍ی‍پ‌ ۱ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

خ‍اچ‍ی‍ان‌، آل‍ی‍س‌

ه‍وم‍ان‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌ ، م‍ه‍رن‍وش‌ پ‍ازارگ‍ادی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۲

د۳۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ان‍ح‍راف‌ ف‍ک‍ر ب‍ا ص‍دای‌ ف‍رد م‍ورد ع‍لاق‍ه‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ درد ح‍ی‍ن‌ ک‍ش‍ی‍دن‌ ل‍وه‌ ق‍ف‍س‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌ ای‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍از در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ف‍ا ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۹۲

ش‍ی‍خ‌ اس‍دی‌، ح‍ک‍ی‍م‍ه‌

ع‍ب‍اس‌ ع‍ب‍اس‌ زاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۸۱

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ک‍ل‍ره‍گ‍زی‍دی‍ن‌ ۰/۰۴ و ب‍ت‍ادی‍ن‌ ۰/۰۱۰ ب‍ر ک‍ل‍ون‍ی‍زاس‍ی‍ون‌ ب‍اک‍ت‍ری‍ال‌ و ع‍ف‍ون‍ت‌ م‍وض‍ع‍ی‌ در م‍ح‍ل‌ ورود ک‍ات‍ت‍ر ش‍ال‍دون‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ اه‍واز در س‍ال‌۱۳۹۲

ن‍ص‍اری‌، زی‍ن‍ب‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ی‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۸۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۹۲

ح‍س‍ن‌ پ‍ور، لال‍ه‌

س‍ی‍م‍ا زه‍ری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۷۸

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ اه‍دا ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ س‍اک‍ن‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۹۱-۱۳۹۲

ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ح‍دی‍ث‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ی‍ری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۷۷

ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ در راب‍طه‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ رع‍ای‍ت‌ ک‍د ه‍ای‌ اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ ت‍وس‍ط پ‍رس‍ت‍اران‌ در ب‍ی‍م‍اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍رم‌۱۳۹۲

م‍ع‍ارف‍ی‌، ف‍ری‍ده‌

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۷۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ارت‍ق‍اء ص‍لاح‍ی‍ت‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍اری‌ و رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۹۲

م‍وس‍وی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌

اک‍رم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۷۴

 

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ق‍درت‌ درون‍ی‌ و رف‍ت‍اره‍ای‌ ارت‍ق‍اء ده‍ن‍ده‌ س‍لام‍ت‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۹۲

 

رش‍ی‍دی‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌

 

م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

 

1392

۴۷۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ن‍ب‍ل‌ ال‍طی‍ب‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍ی‍ف‍ت‌ در گ‍ردش‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر اراک‌ در س‍ال‌۱۳۹۱-۹۲

ج‍واه‍ری‌، م‍ری‍م‌

زی‍ب‍ا ب‍رزآب‍ادی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۷۲

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ا اب‍ع‍اد س‍لام‍ت‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۹۲

م‍وس‍وی‍ان‌، ج‍واد

س‍ی‍م‍ا زه‍ری‌ ان‍ب‍وه‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۷۱

ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ا خ‍لاق‍ی‍ت‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ ش‍ف‍ی‍ع‌ زاده‌ ب‍اب‍ل‌ س‍ال‌۱۳۹۱

اح‍ب‍اب‍ی‌، م‍ل‍ی‍ک‍ا

ف‍روزان‌ آت‍ش‌ زاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۷۰

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ی‍زان‌ و ن‍وع‌ خ‍طاه‍ای‌ داروی‍ی‌ ب‍ا ش‍رای‍ط ک‍اری‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد در س‍ال‌۱۳۹۱

ب‍ل‍ن‍دی‍ان‌، ش‍ه‍ن‍از

م‍ری‍م‌ رس‍ول‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۶۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ت‍م‍ای‍ل‌ ب‍ه‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ از ع‍وارض‌ دی‍اب‍ت‌ ن‍وع‌ دو ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ رف‍ت‍ار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍اب‍ت‌ ن‍وع‌ دو در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ی‍زد در س‍ال‌۱۳۹۱

ج‍ه‍ان‌ ف‍ر، م‍ری‍م‌

ف‍ری‍ده‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۶۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رع‍ای‍ت‌ ح‍ری‍م‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۹۲

س‍رخ‍ی‍ل‌، ح‍م‍ی‍ده‌

ع‍ل‍ی‌ دروی‍ش‌ پ‍ور ک‍اخ‍ک‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۶۷

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍روی‌ از رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ا م‍ن‍ب‍ع‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍لام‍ت‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍ر ف‍ش‍اری‌ خ‍ون‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۹۲

طاه‍ر، م‍ح‍م‍د

زه‍را ص‍ف‍وی‌ ب‍ی‍ات‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۶۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ارت‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ دارو ب‍ر م‍ی‍زان‌ و ن‍وع‌ خ‍طاه‍ای‌ داروی‍ی‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ق‍زوی‍ن‌ س‍ال‌۱۳۹۱

ک‍اظم‌ خ‍ان‍ل‍و، م‍ری‍م‌

م‍ن‍ی‍ژه‌ ن‍وری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۶۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا رف‍ت‍ار ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ اع‍ت‍ق‍اد ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ ن‍وزادان‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ در م‍راک‍ز م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۹۱

ن‍وروزی‌، طاه‍ره‌

م‍ری‍م‌ رس‍ول‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۶۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ پ‍رس‍ت‍ار از طری‍ق‌ ت‍ل‍ف‍ن‌ ( ت‍ل‍ه‌ ن‍رس‍ی‍ن‍گ‌)  ب‍ر س‍طح‌ اض‍طراب‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ( ره‌)  ش‍ه‍رای‍لام‌ در س‍ال‌۱۳۹۲

ای‍م‍ان‍ی‌، اس‍د

اع‍ظم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۶۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ف‍ش‍ار ک‍اف‌ ل‍ول‍ه‌ ت‍راش‍ه‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ آن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍ومپ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۹۱

ع‍زی‍زی‌، اک‍رم‌

م‍ه‍ری‍ار ی‍ل‍داش‍خ‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۶۱

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا رف‍ت‍ار ورزش‍ی‌ دخ‍ت‍ران‌ ن‍وج‍وان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ م‍راح‍ل‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر در س‍ال‌۱۳۹۱-۹۲

خ‍ان‍ی‍ان‌، ح‍دی‍ث‍ه‌

م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۶۰

 

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر و ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز در س‍ال‌۱۳۹۱-۹۲

 

ح‍س‍ن‌ پ‍ور، ال‍م‍ی‍را

 

ن‍ادره‌ ن‍ادری‌ روش‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

 

1392

۴۵۹

ت‍اث‍ی‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ طراح‍ی‌ ش‍ده‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ث‍ب‍ت‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ال‍ی‍ن‌

م‍طب‍وع‍ی‌، م‍ه‍س‍ا

ع‍ی‍س‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۵۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ن‍وع‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر خ‍طاه‍ای‌ داروی‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ در ن‍وب‍ت‌ ه‍ای‌ ک‍اری‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۹۱

ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ س‍ادات‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۵۷

ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ در م‍ورد اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ دروه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۹۱

ش‍ه‍ب‍ازی‌، ف‍رخ‍ن‍ده‌

ک‍ی‍ان‍وش‌ ن‍ی‍روم‍ن‍د زن‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۵۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اج‍رای‌ ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍اس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ی‍اس‍وج‌ در س‍ال‌۱۳۹۱

راس‍ت‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ل‍طی‍ف‌

زی‍ب‍ا ب‍رزآب‍ادی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۵۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ دی‍دگ‍اه‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و م‍درس‍ی‍ن‌ رش‍ت‍ه‌ ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ درب‍اره‌ اج‍رای‌ روش‌ م‍ن‍ت‍ورش‍ی‍پ‌ در آم‍وزش‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در س‍ال‌۱۳۹۱-۹۲

اح‍م‍دی‌، ای‍م‍ان‌

زه‍را ص‍ف‍وی‌ ب‍ی‍ات‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۵۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ری‍اژ ت‍ل‍ف‍ن‍ی‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ن‍ی‍وج‍رس‍ی‌ ب‍ا روش‌ م‍رس‍وم‌ در ص‍ح‍ت‌ ان‍ج‍ام‌ ت‍ری‍اژ ت‍وس‍ط ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ارت‍ب‍اطات‌ اورژان‍س‌ ۱۱۵ اس‍ت‍ان‌ ق‍م‌ در س‍ال‌۱۳۹۱

پ‍رورش‌ م‍س‍ع‍ود، م‍ح‍م‍د

م‍ه‍ری‍ار ی‍ل‍داش‍خ‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۵۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ک‍ار پ‍وش‍ه‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌ خ‍ود راه‍ب‍ر دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۹۱

ک‍رم‍ی‌، م‍ری‍م‌

م‍لاح‍ت‌ ن‍ی‍ک‌ روان‌ م‍ن‍ف‍رد

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۵۲

ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا اج‍رای‌ دس‍ت‍ورات‌ داروی‍ی‌ در ن‍وزادان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ ن‍وزادان‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۹۱

ح‍س‍ن‍ی‌ خ‍ی‍ری‌، م‍ری‍م‌

م‍ن‍ی‍ژه‌ ن‍وری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۵۱

ت‍اث‍ی‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ی‌ ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌ م‍راق‍ب‍ی‍ن‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ب‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ف‍ل‍ج‌ م‍غ‍زی‌ س‍اک‍ن‌ در م‍راک‍ز ن‍گ‍ه‍داری‌ ک‍ودک‍ان‌ ف‍ل‍ج‌ م‍غ‍زی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ص‍ادق‍ی‌ اک‍ب‍ری‌، طی‍ب‍ه‌

ف‍اطم‍ه‌ ع‍لای‍ی‌ ک‍ره‍رودی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۵۰

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر دو روش‌ آم‍وزش‌ چ‍ه‍ره‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ره‌ و ک‍ت‍اب‍چ‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ م‍زم‍ن‌ ان‍س‍دادی‌ ری‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۹۲

اع‍ت‍م‍ادی‌ س‍ن‍ن‍دج‍ی‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌

ع‍ل‍ی‍رض‍ا ق‍ه‍ری‌ س‍راب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۴۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ن‍ش‍اق‌ اس‍اس‌ ن‍ع‍ن‍اع‌ ف‍ل‍ف‍ل‍ی‌ ب‍ر ت‍ه‍وع‌ و اس‍ت‍ف‍راغ‌ ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍س‌ از اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍ک‍م‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍د ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ع‍ث‍ت‌ و ت‍وح‍ی‍د ش‍ه‍ر س‍ن‍ن‍دج‌ در س‍ال‌۱۳۹۱

ن‍ج‍ف‍ی‌، ب‍ه‍اره‌

ع‍ل‍ی‍رض‍ا ق‍ه‍ری‌ س‍راب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۴۸

ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ت‍غ‍ذی‍ه‌ درن‍وزادان‌ ن‍ارس‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ در م‍راک‍ز م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۹۱

ن‍ج‍ف‍ی‌ ان‍اری‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا

م‍ری‍م‌ رس‍ول‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۴۶

ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍راق‍ب‍ت‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ش‍واه‍د ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اردب‍ی‍ل‌ س‍ال‌۹۱

پ‍روی‍ن‌ درآب‍اد، ف‍رح‌ وش‌

ف‍رش‍ت‍ه‌ ذوال‍ری‍اس‍ت‍ی‍ن‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۲

۴۴۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ش‍ان‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ : روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ اب‍زاره‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ش‍ان‌ و آزم‍ون‌ ال‍گ‍وی‌ ح‍ف‍اظت‌ ش‍ان‌

ب‍اق‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ف‍ری‍ده‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۱

د۳۳

ت‍ج‍رب‍ه‌ م‍راق‍ب‍ی‍ن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ در ح‍ال‌ اغ‍م‍اء و طراح‍ی‌ اب‍زار م‍ع‍ت‍ب‍ر و پ‍ای‍ا ج‍ه‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‌ م‍راق‍ب‍ی‍ن‌ از م‍راق‍ب‍ت‌

ش‍وک‍ت‍ی‌ اح‍م‍دآب‍اد، م‍ص‍طف‍ی‌

پ‍رخ‍ی‍ده‌ ح‍س‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۱

د۳۲

طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

خ‍س‍روی‌، ش‍راره‌

م‍ه‍رن‍وش‌ پ‍ازارگ‍ادی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۱

د۳۱

ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ اخ‍لاق‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ک‌ طراح‍ی‌ اب‍زار و آزم‍ون‌ ال‍گ‍و

آت‍ش‌ زاده‌، ف‍روزان‌

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۱

د۲۹

ادراک‌ و ت‍ج‍رب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دارای‌ ض‍رب‍ان‌ س‍از از ف‍رآی‍ن‍د ب‍ی‍م‍اری‌ : ب‍ر اس‍اس‌  م‍دل‌ ل‍ون‍ت‍ال‌

رخ‍ش‍ان‌، م‍ه‍ن‍از

پ‍رخ‍ی‍ده‌ ح‍س‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۱

د۲۸

طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ن‍ظام‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

خ‍داوی‍س‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

م‍ه‍رن‍وش‌ پ‍ازارگ‍ادی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۱

د۲۵

ت‍ج‍ارب‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ از وج‍دان‌ ک‍اری‌ و طراح‍ی‌ اب‍زار م‍ع‍ت‍ب‍ر و پ‍ای‍ا ج‍ه‍ت‌ س‍ن‍ج‍ش‌ وج‍دان‌ ک‍اری‌ پ‍رس‍ت‍اران‌

ج‍لال‍ی‌، رس‍ت‍م‌

پ‍رخ‍ی‍ده‌ ح‍س‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۱

د۲۴

ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ث‍ب‍ت‌ و گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ه‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اب‍ل‌ س‍ال‌۱۳۹۱

ی‍وس‍ف‍ی‌ روش‍ن‌، ح‍وری‍ه‌

م‍ن‍ص‍وره‌ زاغ‍ری‌ ت‍ف‍رش‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۷۹

م‍م‍ی‍زی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا اک‍س‍ی‍ژن‌ درم‍ان‍ی‌ ن‍وزادان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اه‍واز س‍ال‌۱۳۹۱

ک‍رد، زی‍ن‍ب‌

ف‍اطم‍ه‌ ع‍لای‍ی‌ ک‍ره‍رودی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۷۵

ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ت‍ف‍وی‍ض‌ اخ‍ت‍ی‍ار م‍دی‍ران‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از دی‍دگ‍اه‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ا ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ س‍ال‌۱۳۹۱

ن‍ب‍ی‌ زاده‌ ق‍ر ق‍وزار، زه‍ره‌

ف‍روزان‌ آت‍ش‌ زاده‌ ش‍وری‍ده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ اطف‍ال‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۶۶

ت‍اث‍ی‍ر م‍راق‍ب‍ت‌ در م‍ن‍زل‌ ت‍وس‍ط م‍راق‍ب‍ی‍ن‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ر ب‍ر ت‍وان‌ ان‍ج‍ام‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ روزان‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ س‍ک‍ت‍ه‌ م‍غ‍زی‌۱۳۹۱

پ‍ورش‍ی‍روان‍ی‌، آزی‍ت‍ا

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۴۷

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ن‍ش‍خ‍وار خ‍ش‍م‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍اری‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌۱۳۹۰

آذرن‍گ‌، ش‍راره‌

ف‍ری‍ده‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۴۳

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ت‍اث‍ی‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ ق‍رارگ‍ی‍ری‌ ن‍وزاد ن‍ارس‌ و ک‍م‌ وزن‌ ب‍ر اش‍ب‍اع‌ اک‍س‍ی‍ژن‌ خ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌، ع‍لائ‍م‌ ح‍ی‍ات‍ی‌ و ات‍س‍اع‌ ش‍ک‍م‌ در ن‍وزادان‌ م‍ت‍ص‍ل‌ ب‍ه‌ ف‍ش‍ار م‍ث‍ب‍ت‌ راه‌ ه‍وای‍ی‌ از راه‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ دی‍س‍ت‍رس‌ ت‍ف‍ن‍س‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ NICUب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ال‍زه‍را دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز س‍ال‌۱۳۹۰-۹۱

ب‍لال‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌

اک‍رم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

[۱۳۹۱]

۴۴۲

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ خ‍طای‌ ت‍ری‍اژ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ت‍ری‍اژ س‍ب‍ک‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

ق‍ائ‍م‍ی‌ پ‍ور، ف‍ائ‍زه‌

ف‍ره‍اد ک‍ام‍ران‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۴۱

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍ادگ‍ی‌ ب‍دو پ‍ذی‍رش‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ت‍ن‍ش‌ وال‍دی‍ن‌ ن‍وزادان‌ ن‍ارس‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ب‍اب‍ل‌ س‍ال‌۹۰

اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ت‍ب‍ار، ری‍ح‍ان‍ه‌

م‍ن‍ی‍ژه‌ ن‍وری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۳۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ م‍وان‍ع‌ ح‍ض‍ور وال‍دی‍ن‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ ان‍ج‍ام‌ روی‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ه‍اج‍م‍ی‌ ن‍وزادان‌ از دی‍دگ‍اه‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ و وال‍دی‍ن‌ در م‍راک‍ز درم‍ان‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۹۱

ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ ع‍لای‍ی‌ ک‍ره‍رودی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۳۱

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ه‍ی‍دروس‍ف‍ال‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

ن‍ظی‍ف‍ی‌، اع‍ظم‌

ف‍اطم‍ه‌ اع‍لای‍ی‌ ک‍روه‍رودی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۳۰

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ خ‍ودم‍راق‍ب‍ت‍ی‌ و م‍ن‍ب‍ع‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍لام‍ت‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍ای‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۹۱

اب‍ره‌ دری‌، ح‍م‍ی‍د

ف‍ری‍ب‍ا ب‍ل‍ورچ‍ی‌ ف‍رد

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۲۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍راوان‍ی‌ ش‍دت‌ و س‍طح‌ ت‍ع‍ارض‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در آی‌ س‍ی‌ ی‍و ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ و غ‍ی‍ر واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ در ی‍زد در س‍ال‌۱۳۹۰

اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ زاده‌، س‍م‍ی‍ه‌

م‍ن‍ص‍وره‌ زاغ‍ری‌ ت‍ف‍رش‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۲۸

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ از ن‍ظر م‍درس‍ی‍ن‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۹۱

پ‍دی‍دار، ن‍ازن‍ی‍ن‌

م‍لاح‍ت‌ ن‍ی‍ک‍روان‌ م‍ف‍رد

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۲۷

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍ای‌ خ‍ود م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ اح‍ت‍ق‍ان‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ت‍وح‍ی‍د س‍ن‍ن‍دج‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍یک‍ردس‍ت‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

ب‍اق‍ری‌ س‍اوه‌، م‍ح‍م‍د ای‍رج‌

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۲۶

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طر در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ق‍روه‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

اس‍دی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۲۵

ب‍ررس‍ی‌ ان‍طب‍اق‌ پ‍ذی‍ری‌ و پ‍ی‍وس‍ت‍گ‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ه‍ای‌ دارای‌ ف‍رزن‍د پ‍س‍ر م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ت‌ ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ ح‍ل‍ق‍وی‌ پ‍ی‍چ‍ی‍ده‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۹۰

ق‍اس‍م‍ی‌، س‍ع‍ی‍د

م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۲۴

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

زاه‍د ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌

ه‍وم‍ان‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۲۳

ب‍ررس‍ی‌ ن‍وع‌ و م‍ی‍زان‌ خ‍طاه‍ای‌ داروی‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ ن‍وزادان‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

طاه‍ری‌، ال‍ه‍ام‌

م‍ن‍ی‍ژه‌ ن‍وری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۲۲

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ا رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ دو دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ و ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

س‍ع‍ادت‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

م‍ن‍ص‍وره‌ زاغ‍ری‌ ت‍ف‍رش‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۲۱

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ن‍ش‍اق‌ اس‍ان‍س‌ اس‍طوخ‍ودوس‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ول‍ی‌ ع‍ص‍ر واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اراک‌ در س‍ال‌۱۳۹۱

ص‍ادق‍ی‌، م‍ری‍م‌

اع‍ظم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۲۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ از دی‍دگ‍اه‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ان‍ک‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

ع‍ام‍ری‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌

زه‍را ص‍ف‍وی‌ ب‍ی‍ات‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۱۹

طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍د گ‍ذاری‌ و طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ اس‍ت‍ان‍دار م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌

ورزش‌ ن‍ژاد، م‍ری‍م‌

م‍ری‍م‌ رس‍ول‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌- وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۱۷

ب‍ررس‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ه‍ی‍پ‍وت‍رم‍ی‌ ن‍وزاد و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ م‍وج‍ود، در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌1390

ن‍ج‍ف‍ی‌ پ‍ور، ش‍راره‌

م‍ری‍م‌ رس‍ول‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۱۶

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و پ‍زش‍ک‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

واع‍ظی‌، ع‍اطف‍ه‌

اع‍ظم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌- داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۱۵

ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ف‍رآی‍ن‍د ت‍رخ‍ی‍ص‌ ن‍وزاد از ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ در م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۹۰

م‍ن‍ص‍وری‌ آران‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا

ف‍اطم‍ه‌ ع‍لای‍ی‌ ک‍ره‍رودی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۱

۴۱۴

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ت‍ن‍درس‍ت‍ی‌ م‍ع‍ن‍وی‌ و دی‍ن‍داری‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ان‍ک‍ول‍وژی‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ آن‍ان‌ ب‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ م‍راق‍ب‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ س‍ب‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ن‍ی‍وم‍ن‌: طراح‍ی‌ و آزم‍ون‌ ال‍گ‍و

خ‍رم‍ی‌ م‍ارک‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌

ف‍ری‍ده‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۰

د۲۳

آزم‍ون‌ ت‍ئ‍وری‌ خ‍ود - ت‍ع‍ال‍ی‌ ری‍د : ت‍اث‍ی‍ر گ‍روه‌ ه‍م‍ت‍ای‍ان‌ ب‍ر ارت‍ق‍اء وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌ ج‍س‍م‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍ول‍ت‍ی‍پ‍ل‌ اس‍ک‍روزی‍س‌ ( ام‌ اس‌ )

ج‍دی‍د م‍ی‍لان‍ی‌، م‍ری‍م‌

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۰

د۲۲

ب‍ررس‍ی‌ ش‍رای‍ط اس‍اس‍ی‌ اس‍ت‍ق‍رار م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر در م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وادث‌ و ف‍وری‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ EFQMو ارائ‍ه‌ ال‍گ‍و

م‍ظف‍ری‌ ،م‍ص‍ی‍ب‌

ژی‍لا ع‍اب‍دس‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۹۰

د۱۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ خ‍ارج‍ی‌ روغ‍ن‌ ک‍ن‍ج‍د در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ف‍ل‍ب‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌

ن‍ک‍وزاد، ن‍ی‍ل‍وف‍ر

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۴۰

ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و ب‍ی‍م‍اران‌ از رع‍ای‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍اران‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍لام‌ در س‍ال‌۱۳۸۹

ج‍وزی‌ ارگ‍وازی‌، ح‍س‍ن‌

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۳۶

ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

م‍طل‍وب‍ی‌، آت‍وس‍ا

م‍ن‍ص‍وره‌ زاغ‍ری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۳۳

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ن‍د ن‍اف‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍رس‍وم‌ و روش‌ م‍ص‍رف‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ش‍ی‍ر م‍ادر ب‍ر ک‍ل‍ون‍ی‍زاس‍ی‍ون‌ ب‍اک‍ت‍ری‍ال‌ زم‍ان‌ ج‍دا ش‍دن‌ ب‍ن‍د ن‍اف‌ و آم‌ف‍ال‍ی‍ت‌ در ن‍وزادان‌ ن‍ارس‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ه‍دی‍ه‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

ش‍ج‍اع‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌

اک‍رم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۱۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و راب‍طه‌ ول‍ی‌ - ف‍رزن‍دی‌ در زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ ش‍ه‍ر ب‍ج‍ن‍ورد در س‍ال‌۱۳۹۰

وف‍ای‍ی‌، طاه‍ره‌

ص‍ف‍ی‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌- م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۱۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ب‍س‍ت‍ری‌ م‍ج‍دد ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍زم‍ن‌ ان‍س‍دادی‌ دی‍وری‌ در ب‍خ‍ش‌ داخ‍ل‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

ح‍ی‍دری‌، م‍ه‍دی‌

اع‍ظم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۱۲

م‍دل‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ م‍ع‍ن‍وی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍زی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ق‍م‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ئ‍وری‌ اس‍ت‍رس‌ - م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ لازاروس‌ و ف‍ول‍ک‍م‍ن‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

غ‍لام‍ی‌ ک‍ری‍ن‌، ی‍اس‍ر

س‍ی‍م‍ا زه‍ری‌ ان‍ب‍وه‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۱۱

 

ی‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ خ‍ود م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ ب‍ا پ‍ذی‍رش‌ دارو در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ص‍رع‌ ع‍ض‍و ان‍ج‍م‍ن‌ ص‍رع‌ ای‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۹

 

ی‍دال‍ل‍ه‍ی‌ ق‍ی‍ن‍ان‍ی‌، ص‍ف‍ورا

 

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌  ج‍راح‍ی‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

 

1390

۴۱۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ پ‍در در م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ر ت‍ن‍ش‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍طاب‍ق‍ی‌ وی‌ (پ‍در)در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اراک‌ در س‍ال‌۱۳۸۹

ق‍ادری‌ ،س‍م‍ی‍ه‌

ف‍اطم‍ه‌ ع‍لای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۰۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ت‍وت‍راپ‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍راق‍ب‍ت‌ ک‍ان‍گ‍وروی‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ب‍ی‍ل‍ی‌ روب‍ی‍ن‌ ج‍ل‍دی‌ ن‍وزادان‌ رس‍ی‍ده‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ زردی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ف‍ی‍د واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۹-۹۰

گ‍ودرزون‍د چ‍گ‍ی‍ن‍ی‌، لال‍ه‌

اک‍رم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۰۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ج‍و اخ‍لاق‍ی‌ و ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌ ب‍ا ت‍م‍ای‍ل‌ ب‍ه‌ ت‍رک‌ خ‍دم‍ت‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍اب‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

ح‍ری‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا

ف‍ری‍ده‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۰۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ورزش‌ ه‍وازی‌ ب‍ر ف‍ش‍ارخ‍ون‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍رف‍ش‍اری‌ خ‍ون‌ م‍ق‍ی‍م‌ ک‍ان‍ون‌ ج‍ه‍ان‍دی‍دگ‍ان‌ ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز در س‍ال‌۱۳۸۹-۹۰

ح‍ی‍دری‌ ،ح‍ب‍ی‍ب‌

ف‍ری‍ب‍ا ب‍ل‍ورچ‍ی‌ ف‍رد

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۰۶

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ روش‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ درد ب‍ر م‍ی‍زان‌ ش‍دت‌ درد و رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ک‍ت‍ه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ از ک‍اه‍ش‌ درد در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ م‍ری‍وان‌ در س‍ال‌۱۳۸۹-۹۰

م‍ری‍وان‍ی‌ ،ب‍ی‌ گ‍رد

س‍ی‍م‍ا زه‍ری‌ ان‍ب‍وه‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۰۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ج‍ای‌ گ‍ذاری‌ ل‍ول‍ه‌ ده‍ان‍ی‌ م‍ع‍دی‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ ال‍ق‍ای‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ک‍اه‍ش‌ ت‍ه‍وع‌ و اس‍ت‍ف‍راق‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ آدن‍وت‍ان‍س‍ی‍ل‍ک‍ت‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ن‍ت‍ظری‌ ن‍ج‍ف‌ آب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۹-۹۰

ن‍اظم‍ی‌، ل‍ی‍لا

م‍ه‍ری‍ار ی‍ل‍داش‍خ‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۰۴

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دی‍دگ‍اه‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ ،پ‍رس‍ت‍اران‌ و ب‍ی‍م‍اران‌ در م‍ورد ن‍ق‍ش‌ م‍داف‍ع‍ه‌ پ‍رس‍ت‍ار از ب‍ی‍م‍ار در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

ج‍ع‍ف‍ری‌ م‍ن‍ش‌ ،ه‍ادی‌

م‍ن‍ص‍وره‌ زاغ‍ری‌ ت‍ف‍رش‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۰۳

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍اک‍ش‍ن‌ داخ‍ل‌ ت‍راش‍ه‌ ب‍ه‌ دو روش‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍از و ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍هدان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۹۰

ش‍ی‍خ‍ی‌، ص‍ادق‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ی‍ری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۰۲

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍ای‍ی‌ درک‌ ش‍ده‌ و رف‍ت‍اره‍ای‌ خ‍ود م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در م‍راک‍ز درم‍ان‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۹-۹۰

ع‍ل‍ی‍زاده‌ ،زی‍ن‍ب‌

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌  - آم‍وزش‌ داخ‍ل‍ی‌ -ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۰۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار و اب‍ع‍اد ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ان‍واده‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ار ک‍ارگ‍ران‌ زن‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۹

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍وده‌، زه‍را

م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۴۰۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍اس‍اژ پ‍ش‍ت‌ ب‍ه‌ روش‌ ل‍م‍س‍ی‌ ب‍ا روغ‍ن‌ ک‍ن‍ج‍د ب‍ر روی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ و م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ داخ‍ل‍ی‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ اب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ زاه‍دان‌ در س‍ال‌۱۳۸۹

ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‍ی‌ ،ع‍ال‍ی‍ه‌ ال‍س‍ادات‌

م‍ن‍ی‍ژه‌ ن‍وری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۳۹۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ اب‍ع‍اد ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ان‍واده‌ و خ‍ود پ‍ن‍داره‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ پ‍س‍ر س‍ی‍گ‍اری‌ ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۸۹

ب‍ی‍ات‌، روی‍ا

م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌- آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۳۹۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ آل‍ودگ‍ی‌ ص‍وت‍ی‌ و ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ک‍اش‍ان‌ س‍ال‌۱۳۸۹-۹۰

دب‍اغ‌، م‍ح‍م‍ود

ع‍ل‍ی‍رض‍ا ق‍ه‍ری‌ س‍راب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌-وی‍ژه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۳۹۷

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ه‍ار ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ و دی‍دگ‍اه‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ در م‍ورد ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ای‍ن‌ م‍ه‍ار ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ا در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اهع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۹۰

ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ه‌

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - وی‍ژه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۳۹۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍لای‍م‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ص‍دم‍ات‌ م‍غ‍زی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۹-۹۰

ق‍ادری‌ ،م‍ح‍م‍د

م‍رض‍ی‍ه‌ م‍ال‍ک‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۳۹۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌ و رف‍ت‍اره‍ای‌ خ‍ود م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ غ‍دد ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۹

ح‍م‍دزاده‌، س‍ع‍ی‍د

ژال‍ه‌ ع‍زت‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۳۹۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ادراک‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ا م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۹

اف‍س‍رده‌، م‍ن‍ص‍وره‌

م‍ری‍م‌ رس‍ول‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۳۹۳

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ اب‍ع‍اد خ‍ود ک‍ار آم‍دی‌ و اب‍ع‍اد خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ در م‍درس‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۹

ش‍م‍س‍ی‌، ع‍زی‍ز

ف‍ری‍ده‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌-داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۹۰

۳۹۲

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍ف‍ه‍وم‌ س‍لام‍ت‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ و ارائ‍ه‌ م‍دل‌ و اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ س‍لام‍ت‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

دروی‍ش‌ پ‍ور ک‍اخ‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌ ، ع‍ل‍ی‌ دلاور

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۸۹

د۱۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ت‍ع‍ادل‌ در س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍ق‍ی‍م‌ آس‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌۱۳۸۸-۱۳۸۹

م‍ه‍دی‍زاده‌ م‍لاب‍اش‍ی‌، ل‍ی‍ن‍دا

زه‍را ص‍ف‍وی‌ ب‍ی‍ات‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ( آم‍وزش‌ )

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۹

۴۴۵

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ش‍ای‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۸۹

ح‍ات‍م‌ گ‍وی‍ا، ه‍ال‍ه‌

س‍ی‍م‍ا زه‍ری‌ ان‍ب‍وه‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۹

۴۳۹

طراح‍ی‌ اب‍زاری‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر و پ‍ای‍ا ج‍ه‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از خ‍ود ب‍رای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از زخ‍م‌ پ‍ای‌ دی‍اب‍ت‍ی‌

م‍ی‍رزای‍ی‌ ،ص‍غ‍ری‌

زه‍را م‍ش‍ت‍اق‌ ع‍ش‍ق‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۹

۳۸۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ت‍م‍ای‍ل‌ ب‍ه‌ م‍ص‍رف‌ دارو ب‍ر اس‍اس‌ "ن‍ظری‍ه‌ رف‍ت‍ار م‍ن‍طق‍ی‌"در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ روان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ی‍زد در س‍ال‌۱۳۸۸

ع‍س‍گ‍ری‌ ب‍اق‍ر آب‍ادی‌ ،طاه‍ره‌

ف‍رح‍دخ‍ت‌ رن‍ج‍ب‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌ - روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۹

۳۸۷

ت‍اث‍ی‍ر ب‍ازی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ر درد ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ س‍ن‌ م‍درس‍ه‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ف‍وق‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ دک‍ت‍ر ش‍ی‍خ‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د در س‍ال‌۱۳۸۸-۸۹

ب‍رات‍ی‌ ،ف‍اطم‍ه‌

اک‍رم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌- ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۹

۳۸۶

ب‍ررس‍ی‌  ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ خ‍ود ک‍ار آم‍دی‌ ب‍ا پ‍ذی‍رش‌ رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ل‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ در م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۸۸

ن‍ق‍ی‍ب‌ ،س‍لام‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۹

۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍راج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ "ای‍ج‍اد ف‍رص‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌ وال‍دی‍ن‌ "ب‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ روان‍ی‌ وم‍ش‍ارک‍ت‌ م‍ادران‌ دارای‌ ن‍وزاد ن‍ارس‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اهع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۸۸

ج‍ع‍ف‍ری‌ م‍ی‍ان‍ای‍ی‌ ،س‍ه‍ی‍لا

ف‍اطم‍ه‌ ع‍لای‍ی‌ ک‍ره‍رودی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۹

۳۸۴

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و پ‍ذی‍رش‌ رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۸-۸۹

ح‍ج‍ازی‌ ،س‍ی‍م‍ا س‍ادات‌

ف‍رش‍ت‍ه‌ ذوال‍ری‍اس‍ت‍ی‍ن‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۹

۳۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آرام‌ س‍ازی‌ پ‍ی‍ش‍رون‍ده‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

س‍ع‍ی‍دی‌ ،م‍ری‍م‌

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۹

۳۸۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ دی‍دگ‍اه‌ س‍رپ‍رس‍ت‍اران‌ ،پ‍رس‍ت‍اران‌ و رض‍ای‍ت‌ ب‍ی‍م‍اران‌ از م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ارام‍وزی‌ در ع‍رص‍ه‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر س‍ن‍ن‍دج‌ در س‍ال‌۱۳۸۸-۱۳۸۹

ک‍رم‍ی‌،ل‍ق‍م‍ان‌

اع‍ظم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌- داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۹

۳۸۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ه‌ روش‌ ب‍رق‍راری‌ ارت‍ب‍اط ب‍ر م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ از ارت‍ب‍اط در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر اراک‌ در س‍ال‌۱۳۸۹

ج‍ودک‍ی‌ ،م‍ری‍م‌

زی‍ب‍ا ب‍رزآب‍ادی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۹

۳۷۹

طراح‍ی‌ و روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌"م‍ق‍ی‍اس‌ خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ان‍ک‍ول‍وژی‌ "و ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ اب‍ع‍اد خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ان‍ک‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۸-۱۳۸۹

زن‍دی‍ه‌ ،س‍م‍ی‍ه‌

م‍ری‍م‌ رس‍ول‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۹

۳۷۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍روز و ع‍وام‍ل‌ خ‍طرزای‌ پ‍ن‍وم‍ون‍ی‌ زودرس‌  واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ون‍ت‍ی‍لات‍ور در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ک‍اش‍ان‌ س‍ال‌۱۳۸۸-۱۳۸۹

ص‍اب‍ری‌ ،م‍ه‍دی‍ه‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ی‍ری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۹

۳۷۷

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ق‍ب‍ل‌ ، ح‍ی‍ن‌ و ب‍ع‍د از م‍لاق‍ات‌ درب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ( ره‌)  اردب‍ی‍ل‌ س‍ال‌۱۳۸۸

س‍ی‍د ج‍وادی‌، م‍ه‍ری‌

ف‍ره‍اد ک‍ام‍ران‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ داخ‍ل‍ی‌  ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۹

۳۶۶

ف‍رآی‍ن‍د س‍ازگ‍اری‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍اری‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ س‍ک‍ت‍ه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌

اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، اردش‍ی‍ر

پ‍رخ‍ی‍ده‌ ح‍س‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۸۸

د۱۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ده‍ان‍ش‍وی‍ه‌ ب‍ا اس‍ان‍س‌ ن‍ع‍ن‍اع‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از م‍وک‍وزی‍ت‌ ده‍ان‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌

ی‍زدان‍ی‌، زه‍را

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۴۳۸

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ م‍دارس‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍رد در س‍ال‌۱۳۸۸

ص‍ال‍ح‌ پ‍ور ده‍ک‍ردی‌، زه‍را

ف‍ری‍ده‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۴۳۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اج‍رای‌ طرح‌ ت‍رخ‍ی‍ص‌ ب‍ر آگ‍اه‍ی‌ ع‍لائ‍م‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و دف‍غ‍ات‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۷-۱۳۸۸

ق‍ن‍ب‍ری‌، ب‍ه‍روز

ف‍رح‍دخ‍ت‌ رن‍ج‍ب‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌ - روان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۴۳۵

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‍اران‌ و رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اراک‌ س‍ال‌۱۳۸۸

ن‍ص‍ری‌، ش‍ک‍وف‍ه‌

م‍ه‍رن‍وش‌ پ‍ازارگ‍ادی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۴۳۴

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -رف‍ت‍اری‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌

دادگ‍ری‌ ،آت‍ن‍ا

ف‍رح‍دخ‍ت‌ رن‍ج‍ب‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۳۹۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر خ‍ن‍ده‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍رم‍ی‍زان‌ ف‍ش‍ار خ‍ون‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا ق‍زوی‍ن‌ درس‍ال‌۱۳۸۸-۸۹

غ‍ف‍وری‌ ،راض‍ی‍ه‌

زه‍را م‍ش‍ت‍اق‌ ع‍ش‍ق‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۳۸۸

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍وان‍ای‍ی‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍ای‍ی‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ رف‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ال‍م‌ و م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ص‍رع‌ س‍ن‌ م‍درس‍ه‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ق‍ائ‍م‌ م‍ش‍ه‍د در س‍ال‌۱۳۸۹-۱۳۸۸

ق‍اس‍م‍پ‍ور ،اع‍ظم‌

م‍ن‍ی‍ژه‌ ن‍وری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۳۸۰

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ اب‍ع‍اد ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ خ‍ان‍واده‌ و ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اف‍س‍رده‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌  ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌  ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۸۸

ره‍ب‍ری‌، ش‍ه‍روز

ف‍رح‍دخ‍ت‌ رن‍ج‍ب‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۳۷۶

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ خ‍ود پ‍ن‍داره‌ ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ س‍ازگ‍اری‌ روی‌ و پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ رژی‍م‌ ه‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ س‍رپ‍ای‍ی‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌  پ‍رف‍ش‍اری‌  خ‍ون‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌  درم‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌ در  س‍ال‌۱۳۸۸

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ذب‍ی‍ح‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۳۷۵

ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا رع‍ای‍ت‌ رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ داروه‍ای‌ خ‍وراک‍ی‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ آورن‍ده‌ ق‍ن‍دخ‍ون‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ غ‍دد و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ س‍ال‌۱۳۸۸

ج‍وک‍ار ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌

ن‍ادره‌ ن‍ادری‌ روش‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۳۷۴

ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ و پ‍رس‍ت‍اران‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ح‍ض‍ور ی‍ک‍ی‌ از اع‍ض‍ا خ‍ان‍واده‌ در زم‍ان‌ اح‍ی‍ا ق‍ل‍ب‍ی‌ - ری‍وی‌ در ب‍خ‍ش‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌  ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، ای‍ران‌ و ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در  س‍ال‌۱۳۸۸

م‍ل‍ک‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌

اع‍ظم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۳۷۳

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ و ع‍روق‍ی‌ در ک‍م‌ خ‍طر م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ درد ق‍ف‍س‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ س‍ی‌ س‍ی‌ ی‍و ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ واق‍ع‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۸

س‍الارپ‍ور، زه‍را

ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ی‍ری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۳۷۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ در م‍ن‍اطق‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌  در س‍ال‌۱۳۸۸

داخ‍ت‍ه‌ ه‍ارون‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۳۷۱

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ پ‍س‌ از ت‍رخ‍ی‍ص‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌  س‍لام‍ت‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دچ‍ار س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ و ت‍رم‍ی‍م‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ درس‍ال‌۱۳۸۸

ق‍اس‍م‍ی‌ ف‍لاورج‍ان‍ی‌، م‍ری‍م‌

زه‍را ص‍ف‍وی‌ ب‍ی‍ات‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۳۷۰

ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌  ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اردب‍ی‍ل‌ س‍ال‌۱۳۸۸

ف‍رزان‍ه‌، ع‍ارف‍ه‌

ه‍وم‍ان‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۳۶۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ش‍دگ‍ان‌ خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ازخ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌  ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌۱۳۸۸

س‍ل‍ی‍م‍ان‌ زاده‌، ف‍رن‍گ‍ی‍ز

ن‍رگ‍س‌ طی‍ب‍ی‌ زاد

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۳۶۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر از دی‍د پ‍رس‍ت‍اران‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ج‍ری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ردر دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌  - درم‍ان‍ی‌  ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۸

م‍ت‍ق‍ی‌، ب‍ت‍ول‌

ن‍رگ‍س‌ طی‍ب‍ی‌ زاد

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۳۶۷

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌  ب‍روز زخ‍م‌ ف‍ش‍اری‌ و ع‍وام‍ل‌ خ‍طر م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ارت‍وپ‍دی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۷-۱۳۸۸

ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

ف‍ری‍ب‍ا ب‍ل‍ورچ‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۳۶۵

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وارض‌ ح‍ی‍ن‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز درب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌  درس‍ال‌۱۳۸۷-۸۸

ت‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د

ع‍ل‍ی‍رض‍ا ق‍ه‍ری‌ س‍راب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۳۶۴

 

ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ب‍س‍ت‍ری‌ م‍ج‍دد ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ اح‍ت‍ق‍ان‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ در ب‍خ‍ش‌ داخ‍ل‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ک‍اه‍ش‌ دف‍ع‍ات‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در س‍ال‌۱۳۷۸

 

ب‍طح‍ای‍ی‌، س‍ی‍د اح‍م‍د

 

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

 

 

1388

۳۶۳

ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍وزادان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ دی‍س‍ت‍رس‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ و ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۷

ج‍ال‍و، زه‍را

م‍ه‍رن‍وش‌ پ‍ازارگ‍ادی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۸

۳۵۵

ف‍رای‍ن‍د ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ در اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍اب‍ت‌

ع‍ب‍دل‍ی‌، س‍ام‍ره‌

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۸۷

د‎ ‎۱۴

ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍رس‍ت‍ار دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ی‍پ‌ ی‍ک‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

خ‍طی‍ب‍ان‌، م‍ه‍ن‍از

م‍ه‍رن‍وش‌ پ‍ازارگ‍ادی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۸۷

د۱۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ارآم‍وز در ع‍رص‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌؛ ارائ‍ه‌ و آزم‍ون‌ م‍دل‌ ک‍ارب‍ردی‌ خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ در ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

چ‍راغ‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

پ‍رخ‍ی‍ده‌ ح‍س‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۸۷

د۱۲

م‍دل‌ م‍ع‍ادلات‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ت‍طاب‍ق‌ م‍ع‍ن‍وی‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ س‍اک‍ن‌ م‍راک‍ز ش‍ب‍ان‍ه‌ روزی‌

رس‍ول‍ی‌، م‍ری‍م‌

ف‍ری‍ده‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۸۷

د۱۱

ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ س‍وء م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍واد م‍خ‍در ص‍ن‍اع‍ی‌ در ک‍ان‍ون‌ اص‍لاح‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ و م‍راک‍ز ت‍رک‌ اع‍ت‍ی‍اد ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۷

م‍ی‍رزای‍ی‌ ، م‍رج‍ان‌

ه‍وم‍ان‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۷

۳۶۲

طراح‍ی‌ اب‍زار م‍ع‍ت‍ب‍ر وپ‍ای‍ا ج‍ه‍ت‌ ان‍دازه‌  گ‍ی‍ری‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ن‌ م‍درس‍ه‌ ۱۲-۸ س‍ال‍ه‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آس‍م‌

ام‍ی‍ن‌ زاده‌، س‍ع‍ی‍ده‌

ف‍ری‍ده‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۷

۳۶۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ و ان‍واع‌ س‍وء رف‍ت‍ار خ‍ان‍گ‍ی‌ ب‍ا س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ پ‍ارک‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۷

ق‍رب‍ی‌، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌

ه‍وم‍ان‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۷

۳۶۰

ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ازدی‍دگ‍اه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ای‍دز در م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ و ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۸۷

ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ح‍م‍ی‍د

اع‍ظم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۷

۳۵۹

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ خ‍ود پ‍ن‍داری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ع‍ادی‌، خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌ و ب‍زه‍ک‍ار پ‍س‍ر ۱۲ ت‍ا ۱۴ س‍ال‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۷

ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ی‍ت‍را

ف‍اطم‍ه‌ ع‍لای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۷

۳۵۸

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ان‍ح‍راف‌ ف‍ک‍ر و س‍رم‍ا در ت‍خ‍ف‍ی‍ف‌ درد ن‍اش‍ی‌ از ت‍زری‍ق‌ واک‍س‍ن‌ ث‍لاث‌ در ک‍ودک‍ان‌ ۶ ت‍ا ۷ س‍ال‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌۱۳۸۷

س‍ه‍ی‍ل‌ ق‍م‍ری‌، ف‍رش‍ت‍ه‌

اک‍رم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۷

۳۵۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍راق‍ب‍ت‌ ک‍ان‍گ‍وروی‍ی‌ ، ب‍غ‍ل‌ ک‍ردن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ر م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ ن‍وزادان‌ ک‍م‌ وزن‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ن‍وزادان‌ م‍راک‍ز م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ و ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ال‍زه‍رای‌ ت‍ب‍ری‍ز در س‍ال‌۱۳۸۷

ب‍ردی‌ ی‍ل‍ق‍ی‌، م‍ش‍د

م‍ن‍ی‍ژه‌ ن‍وری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۷

۳۵۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ت‍م‍ای‍ل‌ ب‍ه‌ رع‍ای‍ت‌ اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ رف‍ت‍ار م‍ن‍طق‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۷

رض‍ای‍ی‌، ح‍س‍ن‌

م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۷

۳۵۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ان‍ج‍ام‌ ورزش‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ئ‍وری‌ رف‍ت‍ار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ده‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دخ‍ت‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۶

خ‍اوری‌، زه‍ره‌

م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۷

۳۵۳

طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ای‍ران‌

زاغ‍ری‌ ت‍ف‍رش‍ی‌، م‍ن‍ص‍وره‌

م‍ه‍رن‍وش‌ پ‍ازارگ‍ادی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۸۶

د۱۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ روان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ طلاق‌ در م‍ت‍ق‍اض‍ی‍ان‌ طلاق‌ در دادگ‍اه‍ه‍ای‌ خ‍ان‍واده‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌۱۳۸۵-۱۳۸۶

رح‍م‍ان‍ی‌، ن‍رگ‍س‌

م‍ی‍ت‍را ق‍س‍ی‍م‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - روان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۶

۳۵۲

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍اس‍اژ ب‍ا م‍ن‍ت‍ول‌ ( ح‍اوی‌ اس‍ان‍س‌ ن‍ع‍ن‍ا ف‍ل‍ف‍ل‍ی‌)  ب‍ا روغ‍ن‌ ب‍ادام‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ب‍ر درد ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍ول‍ت‍ی‍پ‍ل‌ اس‍ک‍ل‍روزی‍س‌ ع‍ض‍و در ان‍ج‍م‍ن‌ ح‍م‍ای‍ت‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍ول‍ت‍ی‍پ‍ل‌ اس‍ک‍ل‍روزی‍س‌ م‍ازن‍دران‌ در ش‍ه‍ر س‍اری‌ س‍ال‌۱۳۸۶۹

م‍ح‍م‍دی‌، ش‍م‍ع‍ان‍ه‌

ف‍روزان‌ آت‍ش‌ زاده‌ ش‍وری‍ده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۶

۳۵۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ع‍لائ‍م‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ س‍ک‍ت‍ه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ در زن‍ان‌ و م‍ردان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ CCUب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۵

م‍رادی‌، ف‍اطم‍ه‌

م‍لاح‍ت‌ ن‍ی‍ک‍روان‌ م‍ف‍رد

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۶

۳۵۰

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ه‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۵

ت‍م‍ی‍زی‌، زه‍را

ف‍رح‍دخ‍ت‌ رن‍ج‍ب‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌ - روان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۶

۳۴۹

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍م‍اد ب‍ی‌ ح‍س‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ام‍لا و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر ش‍دت‌ درد ن‍اش‍ی‌ از رگ‌ گ‍ی‍ری‌ در ک‍ودک‍ان‌ س‍ن‌ م‍درس‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌ ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز

ک‍لان‍ی‌ طه‍ران‍ی‌، دلارام‌

م‍رض‍ی‍ه‌ ش‍ه‍اب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۶

۳۴۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ر ع‍وارض‌ ب‍ع‍د از آن‍ژی‍وگ‍راف‍ی‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۵

ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌  - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۶

۳۴۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رپ‍ی‍اده‌ روی‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍اس‍ت‍ک‍ت‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۵

راح‍م‍ی‌، زه‍را

زه‍را م‍ش‍ت‍اق‌ ع‍ش‍ق‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۶

۳۴۶

ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ و م‍ی‍زان‌ ح‍وادث‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، ت‍ه‍ران‌ وای‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۵

آق‍اج‍ان‍ل‍و، ع‍ل‍ی‌

ک‍ی‍ان‍وش‌ ن‍ی‍روم‍ن‍د زن‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۶

۳۴۵

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ ده‍ان‍ش‍وی‍ه‌ ک‍ل‍ر و ه‍گ‍زی‍دی‍ن‌ گ‍ل‍وک‍ون‍ات‌ ۰/۲ درص‍د و ده‍ان‍ش‍وی‍ه‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ (دی‌ - ان‌ - ای‌)  در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‌ اس‍ت‍وم‍ات‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ف‍ی‍د واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۸۵

ان‍ص‍اری‌، م‍ژگ‍ان‌

اک‍رم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۵

۳۴۴

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍اک‍س‍ازی‌ ده‍ان‌ ب‍ا م‍ح‍ل‍ول‌ ده‍ان‍ش‍وی‍ه‌ ک‍ل‍ره‍گ‍زی‍دی‍ن‌ ۰/۲ درص‍د و م‍ح‍ل‍ول‌ ده‍ان‍ش‍وی‍ه‌ س‍رم‌ ن‍م‍ک‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ب‍روز پ‍ن‍وم‍ون‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ل‍ق‍م‍ان‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۵

رن‍ج‍ب‍ر، ه‍ادی‌

ص‍دی‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۵

۳۴۳

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ اث‍ر آن‍ت‍ی‌ ب‍اک‍ت‍ری‍ال‌ م‍ح‍ل‍ول‍ه‍ای‌ دک‍ون‍ک‍س‌ و گ‍ل‍وت‍ار آل‍دئ‍ی‍د در ض‍د ع‍ف‍ون‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ آن‍دوس‍ک‍وپ‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ ان‍ع‍طاف‌ گ‍وارش‍ی‌ در ب‍خ‍ش‌ آن‍دوس‍ک‍وپ‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ک‍ارگ‍ر ی‍زد۱۳۸۵

ب‍ی‍گ‍ی‌ ن‍ی‍ا م‍ق‍دم‌، ع‍ل‍ی‌

ف‍ری‍ب‍ا ب‍ل‍ورچ‍ی‌ ف‍رد

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۵

۳۴۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍ه‍د س‍ازم‍ان‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۴-۱۳۸۵

ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، ف‍ری‍دون‌

م‍ه‍رن‍وش‌ پ‍ازارگ‍ادی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۵

۳۴۱

ب‍ررس‍ی‌ زم‍ان‌ ان‍ت‍ظار ب‍ی‍م‍اران‌ دچ‍ار م‍ش‍ک‍لات‌ م‍غ‍ز و اع‍ص‍اب‌ در ب‍خ‍ش‌ اورژان‍س‌ ی‍ک‍ی‌ از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۸۵

ج‍ه‍ان‍دار، پ‍ری‍وش‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۵

۳۴۰

ب‍ررس‍ی‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ه‍م‍س‍ر زوج‍ی‍ن‌ در ش‍رف‌ ازدواج‌ در م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۸۴

م‍ح‍م‍دی‌، م‍ری‍م‌

م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۵

۳۳۹

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍ق‍ادی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍رم‌ اول‌ و ت‍رم‌ آخ‍ر م‍ق‍طع‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۴-۸۵

خ‍دا م‍رادی‌، ک‍ژال‌

م‍ن‍ص‍وره‌ س‍ع‍ی‍د ال‍ذاک‍ری‍ن‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۵

۳۳۸

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ض‍دع‍ف‍ون‍ی‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ا م‍ح‍ل‍ول‌ ک‍ل‍ر ه‍گ‍زی‍دی‍ن‌ وال‍ک‍ل‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ب‍روز ف‍ل‍ب‍ی‍ت‌ و ع‍ف‍ون‍ت‌ م‍وض‍ع‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ک‍ات‍ت‍روری‍دی‌ م‍ح‍ی‍طی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ اورژان‍س‌،س‍ی‌ س‍ی‌ ی‍و و پ‍س‍تس‍ی‌ س‍ی‌ ی‍و ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍لام‌

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‍ان‌، ت‍ق‍ی‌

طاه‍ره‌ اش‍ک‌ ت‍راب‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۵

۳۳۷

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌ ج‍س‍م‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ م‍ن‍اطق‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ و ارای‍ه‌ راه‍ک‍ار در ارت‍ب‍اط ب‍ا آن‌ در س‍ال‌۱۳۸۴-۸۵

ق‍رب‍ان‍ی‌ ب‍ی‍رگ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

س‍ع‍اد م‍ح‍ف‍وظ پ‍ور

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۵

۳۳۶

Psychological predictors of outcomes following  cornary angiography

اش‍ک‌ ت‍راب‌، طاه‍ره‌

bundy

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۸۴

د۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ و ن‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌ ورع‍ای‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ خ‍واب‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ،۱۳۸۳

م‍ظاه‍ری‌، خ‍دی‍ج‍ه‌

ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ی‍ری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۴

۳۳۵

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ رع‍ای‍ت‌ م‍وازی‍ن‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ در م‍راک‍ز ح‍ج‍ام‍ت‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۴

زارع‌ ب‍ی‍دک‍ی‌، آزی‍ت‍ا

زه‍را م‍ش‍ت‍اق‌ ع‍ش‍ق‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۴

۳۳۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‌ ک‍ان‍گ‍وروی‍ی‌ ب‍ر ش‍دت‌ درد ن‍اش‍ی‌ از خ‍ون‍گ‍ی‍ری‌ در ن‍وزادان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ زردی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ف‍اطم‍ی‍ه‌ ه‍م‍دان‌ س‍ال‌۱۳۸۳

م‍م‍دوح‌، ن‍اه‍ی‍د

ص‍دی‍ق‍ه‌ ف‍اطم‍ی‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ودک‌ و خ‍ان‍واده‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۴

۳۳۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ع‍س‍ل‌ در ب‍ه‍ب‍ود اس‍ت‍وم‍ات‍ی‍ت‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۴

ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍زاده‌ ک‍اش‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

ن‍ی‍ره‌ ب‍راه‍ی‍م‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۴

۳۳۲

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ح‍ل‍ول‌ ب‍اب‍ون‍ه‌ واس‍ت‍روئ‍ی‍د م‍وض‍ع‍ی‌ ب‍ر رون‍د ب‍ه‍ب‍ودی‌ زخ‍م‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ اطراف‌ ک‍ول‍س‍ت‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دارای‌ ک‍ول‍س‍ت‍وم‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ا ان‍ج‍م‍ن‌ اس‍ت‍وم‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۳

چ‍اروس‍ای‍ی‌، ف‍ی‍روزه‌

اع‍ظم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۴

۳۳۱

ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ وال‍دی‍ن‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ درم‍راک‍ز آم‍وزش‌ -درم‍ان‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در م‍ورد اه‍م‍ی‍ت‌ اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‌ خ‍ان‍واده‌- م‍ح‍ور،س‍ال‌۱۳۸۳

ب‍گ‍ج‍ان‍ی‌، ج‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌

ت‍ان‍ی‍ا م‍ه‍اج‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌ - اطف‍ال‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۴

۳۳۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ض‍د ع‍ف‍ون‍ی‌ س‍ون‍د و م‍ئ‍ای‌ ادراری‌ ب‍ا پ‍م‍اد پ‍وی‍دون‌ آی‍ودای‍ن‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ب‍روز ع‍ف‍ون‍ت‌ ادراری‌ در م‍ردان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ داخ‍ل‍ی‌ اع‍ص‍اب‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌

ب‍اس‍ام‍ی‌، ک‍وروش‌

زه‍را م‍ه‍دوی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۴

۳۲۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ل‍م‍س‌ ب‍راش‍ب‍اع‌ اک‍س‍ی‍ژن‌ خ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ ن‍وزادان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ دی‍س‍ت‍رس‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ پ‍ال‍س‌ اک‍س‍ی‌ م‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۸۴

ب‍اغ‍چ‍ق‍ی‌، ن‍ی‍ره‌

اک‍رم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ اطف‍ال‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۴

۳۲۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ اص‍ل‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آل‍زای‍م‍ر م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ان‍ج‍م‍ن‌ آل‍زای‍م‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۸

خ‍ات‍ون‍ی‌، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌

س‍ی‍م‍ا زه‍ری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۴

۳۲۷

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ارت‍ب‍اط ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ا اب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍م‍ر درد در پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۸۴

ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۴

۳۲۶

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ وال‍دی‍ن‌ در اول‍ی‍ن‌ ب‍رخ‍ورد ب‍ا ن‍وزاد در ی‍ک‍ی‌ از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۸۳

م‍ح‍م‍دی‌ ل‍ن‍ج‌ آب‍اد، راح‍ل‍ه‌

ف‍اطم‍ه‌ ع‍لای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ و اطف‍ال‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۴

۳۲۴

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ درج‍ه‌ ح‍رارت‌ ب‍دن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ه‌ روش‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ( زی‍رب‍غ‍ل‌ ، ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌ و م‍ق‍ع‍دی‌ ) در ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر ۵ س‍ال‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ف‍ی‍د واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۳

رس‍ت‍م‍ی‌، ف‍روزان‌

م‍رض‍ی‍ه‌ ش‍ه‍اب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۴

۳۲۳

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ س‍طح‌ خ‍ود پ‍ن‍داره‌ ب‍ا اب‍ع‍اد وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۳

خ‍ل‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ف‍ری‍ده‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۴

۳۲۲

طراح‍ی‌ اب‍زاری‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر و پ‍ای‍ا ج‍ه‍ت‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ددج‍وی‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍اب‍ت‌

دروی‍ش‌ پ‍ور ک‍اخ‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۳

۳۲۱

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ رع‍ای‍ت‌ اص‍ول‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍ق‍ل‍ه‌ از راه‌ خ‍ون‌ ت‍وس‍ط پ‍رس‍ت‍اران‌ و م‍وان‍ع‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ م‍وج‍ود در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۲

ب‍اق‍ری‌، م‍ری‍م‌

زه‍را ص‍ف‍وی‌ ب‍ی‍ات‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۳

۳۲۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‌ ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌ ان‍رژی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ ت‍ح‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ و ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌ ) دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۲

ک‍وه‍ی‌ رس‍ت‍م‍ک‍لائ‍ی‌، زه‍ره‌

م‍ه‍ن‍از ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۳

۳۱۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍اس‍اژ پ‍اه‍ا ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ آی‌ - س‍ی‌ - ی‍و ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ت‍ج‍ری‍ش‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، ت‍ه‍ران‌۱۳۸۲

ای‍م‍ان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌

زه‍را م‍ش‍ت‍اق‌ ع‍ش‍ق‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۳

۳۱۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر طول‌ م‍دت‌ ت‍زری‍ق‌ زی‍ر ج‍ل‍دی‌ ه‍پ‍اری‍ن‌ ب‍ر ش‍دت‌ درد و م‍ی‍زان‌ ب‍روز ک‍ب‍ودی‌ ب‍ع‍د از ت‍زری‍ق‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ ارت‍وپ‍دی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ اخ‍ت‍ر ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۲

غ‍لام‌ ن‍ژاد، ه‍ان‍ی‍ه‌

ص‍دی‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۳

۳۱۶

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ م‍دی‍ران‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و س‍رپ‍رس‍ت‍اران‌ در م‍ورد ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍رپ‍رس‍ت‍اران‌ و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ج‍ه‍ت‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍رپ‍رس‍ت‍اران‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍اب‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۲

اف‍ض‍ل‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا

م‍ه‍رن‍وش‌ پ‍ازارگ‍ادی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۲-۸۳

۳۱۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر آگ‍اه‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ه‍م‍وف‍ی‍ل‌ ۱۲-۲۰ س‍ال‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍م‍وف‍ی‍ل‍ی‌ س‍ال‌۱۳۸۲

ق‍ه‍رم‍ان‍ی‍ان‌، اک‍رم‌

زه‍را م‍ش‍ت‍اق‌ ع‍ش‍ق‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۲-۸۳

۳۱۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌ ن‍اش‍ی‌ از س‍ن‍درم‌ پ‍اه‍ای‌ ب‍ی‍ق‍رار در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۸۲

ت‍وک‍ل‍ی‌ ش‍وش‍ت‍ری‌، م‍رج‍ان‌

ش‍ه‍لا م‍لا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - روان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۲-۱۳۸۳

۳۲۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ آی‌ - س‍ی‌ - ی‍و ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ و غ‍ی‍ر آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د در س‍ال‌۱۳۸۲

س‍ع‍ادت‍ی‌، زل‍ی‍خ‍ا

م‍ه‍رن‍وش‌ پ‍ازارگ‍ادی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۲

۳۱۴

ب‍ررس‍ی‌ ص‍دم‍ات‌ ج‍س‍م‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ض‍رب‌ و ج‍رح‌ و ع‍ل‍ل‌ آن‌ در زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۲

ن‍ج‍ف‍ی‌ دول‍ت‌ آب‍اد، ش‍ه‍لا

م‍ری‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۲

۳۱۳

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طر زای‌ اب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ک‍ت‍ه‌ م‍غ‍زی‌ ن‍وع‌ ای‍س‍ک‍م‍ی‍ک‌ و ه‍م‍وارژی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

دودان‍گ‍ه‌، ع‍ب‍اس‌

زه‍را م‍ه‍دوی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۲

۳۰۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طرزای‌ س‍رطان‌ م‍ری‌ و م‍ع‍ده‌ در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ و غ‍ی‍ر م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۸۱

م‍وف‍ق‌، پ‍روان‍ه‌

اع‍ظم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۲

۳۰۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ص‍وی‍ر ذه‍ن‍ی‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ پ‍س‌ از م‍اس‍ت‍ک‍ت‍وم‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ، س‍ال‌۱۳۸۱

اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌، رق‍ی‍ه‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۲

۳۰۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ورزش‍ه‍ای‌ ه‍وازی‌ ب‍ر ف‍ش‍ار خ‍ون‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍رف‍ش‍اری‌ خ‍ون‌ اول‍ی‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ ش‍ه‍ر ب‍روج‍ن‌ در س‍ال‌۱۳۸۱

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌

زی‍ب‍ا ف‍راه‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۲

۳۰۶

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ب‍ر آگ‍اه‍ی‌ ، ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد آرای‍ش‍گ‍ره‍ای‌ زن‌ در خ‍ص‍وص‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ ب‌ در آرای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۱

ه‍ادی‌، م‍ری‍م‌

ص‍ف‍ی‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۲

۳۰۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ورزش‍ه‍ای‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ری‍وی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ خ‍رم‌ آب‍اد س‍ال‌۱۳۸۱

ح‍ی‍دری‌ زاده‌، خ‍دی‍ج‍ه‌

ن‍ی‍ره‌ ب‍راه‍ی‍م‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۲

۳۰۳

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ره‍ب‍ری‌ س‍رپ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ا رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

ک‍وه‍ی‍ار، ال‍ه‍ام‌

زه‍را ج‍واد زاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۱-۸۲

۳۱۲

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر دو ن‍وع‌ ورزش‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ر س‍طح‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ روزم‍ره‌ زن‍دگ‍ی‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آرت‍ری‍ت‌ روم‍ات‍وئ‍ی‍د م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ روم‍ات‍ول‍وژی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ رازی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ رش‍ت‌ در س‍ال‌۱۳۸۱-۸۲

م‍ی‍رزازاده‌، طی‍ب‍ه‌

س‍ی‍م‍ا طه‍م‍اس‍ب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۱-۸۲

۳۱۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ب‍دن‍ی‌ ب‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ک‍ت‍ه‌ م‍غ‍زی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ال‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رک‍رد در س‍ال‌۱۳۸۱

ن‍وری‍ان‌، ک‍ب‍ری‌

م‍رض‍ی‍ه‌ م‍ال‍ک‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۱-۸۲

۳۰۴

ارای‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ج‍ه‍ت‌ ن‍ظام‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ای‍ران‌

ق‍رب‍ی‌، ش‍ب‍ن‍م‌

م‍ه‍رن‍وش‌ پ‍ازارگ‍ادی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۱

۳۰۱

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ک‍ت‍ه‌ م‍غ‍زی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ی‍ک‍ی‌ از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍م‌ س‍ال‌۱۳۸۱

ک‍ری‍م‍ی‌ راه‍ج‍ردی‌، ح‍س‍ن‌

ژال‍ه‌ ع‍زت‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۱

۳۰۰

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ م‍دی‍ران‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ درب‍اره‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وج‍ود م‍وث‍ر ب‍ر ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۸۱

ت‍ولای‍ی‌، س‍ی‍د ع‍م‍اال‍دی‍ن‌

طی‍ب‍ی‌ زاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۱

۲۹۹

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ س‍رپ‍رس‍ت‍اران‌ و م‍دی‍ران‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ درب‍اره‌ ت‍ن‍اس‍ب‌ م‍س‍وول‍ی‍ت‍ه‍ا و اخ‍ت‍ی‍ارات‌ س‍رپ‍رس‍ت‍اران‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ ، ت‍ه‍ران‌ وش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۱

ص‍ال‍ح‌، ش‍ه‍ن‍از

م‍ه‍رن‍وش‌ پ‍ازارگ‍ادی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۱

۲۹۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ خ‍ان‍واده‌ ه‍ای‌ دارای‌ ی‍ک‌ س‍ال‍م‍ن‍د ب‍ی‍م‍ار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍رج‌ در س‍ال‌۱۳۸۱

ب‍اب‍ائ‍ی‌، م‍ه‍رزاد

ف‍رخ‌ س‍ه‍ی‍ل‌ ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۱

۲۹۷

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ روان‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ه‍م‍س‍ران‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ردان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۸۰

ب‍اق‍ری‌، م‍ژگ‍ان‌

ف‍اطم‍ه‌ اف‍ش‍ار م‍ق‍دم‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - روان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۱

۲۹۶

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۸۰

ع‍ودی‌، داود

ف‍رح‍دخ‍ت‌ رن‍ج‍ب‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۱

۲۹۴

ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ارائ‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌ ۰-۶ س‍ال‌ ت‍وس‍ط ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌۱۳۸۰-۱۳۸۱

ج‍دی‍د م‍ی‍لان‍ی‌، م‍ری‍م‌

س‍ع‍اد م‍ح‍ف‍وظ پ‍ور

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۱

۲۹۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ورزش‍ی‌ ب‍ر ت‍وان‍ای‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ روزان‍ه‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ام‌ اس‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ام‌ اس‌ ای‍ران‌ ، ت‍ه‍ران‌ ،۱۳۸۰-۸۱

ص‍ن‍ی‍ع‍ی‌، م‍ن‍ص‍وره‌

زه‍را م‍ش‍ت‍اق‌ ع‍ش‍ق‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۱

۲۹۲

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ م‍ی‍ان‍ب‍ر ع‍روق‌ ک‍رون‍ر م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ دک‍ت‍ر ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۹-۸۱

ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، ک‍وروش‌

زه‍را پ‍ور اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۱

۲۹۱

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ خ‍طرزا و م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در م‍ورد ب‍ی‍م‍اری‌ ای‍دز در س‍ال‌۱۳۸۰

اس‍ک‍ن‍دری‌، ف‍اطم‍ه‌

ف‍اطم‍ه‌ اف‍ش‍ار م‍ق‍دم‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۱

۲۹۰

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ده‍ان‍ش‍وی‍ه‌ پ‍رس‍ی‍ک‍ا و ک‍ل‍ر ه‍گ‍زی‍دی‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ک‍ی‍ری‌ ازاس‍ت‍وم‍ات‍ی‍ت‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ، س‍ال‌۱۳۷۹ .

ع‍اب‍دی‌ پ‍ور، آی‍دا

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۰-۱۳۸۱

۲۸۴

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارآی‍ی‌ ف‍رات‍ن‍وری‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر در ت‍رک‌ س‍ی‍گ‍ار دب‍ی‍ران‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍ه‍ر ت‍ب‍ری‍زب‍ا م‍داخ‍ل‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ح‍س‍ن‍ی‌، پ‍رخ‍ی‍ده‌

ح‍ی‍در ع‍ل‍ی‌ ع‍اب‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌- آم‍وزش‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۸۰

د۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ذی‍رش‌ دارو درم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ روان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ص‍ادق‍ی‍ان‌، ع‍ف‍ت‌

ف‍اطم‍ه‌ اف‍ش‍ار م‍ق‍دم‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ روان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۰

۲۸۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طرزا در اب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌۱۳۸۰

دل‍ف‍ان‌، وی‍دا

زه‍را م‍ه‍دوی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۰

۲۸۸

 

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ش‍ک‍لات‌ روان‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ م‍اژور م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز درم‍ان‍ی‌ ب‍ا ن‍وج‍وان‍ان‌ س‍ال‍م‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ از م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ در اس‍ت‍ان‌ ک‍ه‍ک‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍ر اح‍م‍د در س‍ال‌۱۳۸۰-۸۱

 

ق‍ل‍ی‌ زاده‌، ل‍ی‍دا

 

زه‍را ص‍ف‍وی‌ ب‍ی‍ات‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

 

1380

۲۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ OSCEدر آم‍وزش‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍خ‍ش‌ ن‍وزادان‌ - دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

زارع‍ی‌ ده‍ب‍اغ‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌

ف‍رخ‌ س‍ه‍ی‍ل‌ ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۰

۲۸۶

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍ادات‌ رف‍ت‍اری‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ خ‍ون‍ری‍زی‌ گ‍وارش‍ی‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ ب‍ا اف‍راد غ‍ی‍ر م‍ب‍ت‍لا در م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دزف‍ول‌

خ‍رم‌، س‍ه‍ی‍لا

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۰

۲۸۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اری‌ ،۱۳۷۹

ب‍ه‍روش‌، ام‍ی‍د

م‍ه‍ن‍از ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۸۰

۲۸۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر طب‌ ف‍ش‍اری‌ ب‍ر ش‍دت‌ درد ب‍ی‍م‍اران‌ س‍رطان‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ س‍رطان‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۹-۸۰

آری‍ام‍ل‍و، پ‍رس‍ت‍و

زه‍را پ‍وراس‍م‍ع‍ی‍ل‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹-۸۰

۲۷۹

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ه‌ روش‌ آم‍وزش‍ی‌ ، دارو درم‍ان‍ی‌ و آم‌وزش‌ ت‍وام‌ ب‍ا دارو درم‍ان‍ی‌ در ت‍غ‍ی‍ی‍ر رف‍ت‍ار دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ش‍ب‌ ادراری‌

س‍ع‍ی‍دال‍ذاک‍ری‍ن‌، م‍ن‍ص‍وره‌

ف‍روغ‌ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌- آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۷۹

د۷

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط رف‍ت‍اره‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از خ‍ود ب‍ا ع‍وارض‌ ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ، در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ،در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ، در س‍ال‌۱۳۷۹

م‍لای‍ان‍ی‌، ای‍ده‌

م‍ری‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹

۲۸۲

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وارض‌ اس‍ت‍رپ‍ت‍و ک‍ی‍ن‍از درم‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ان‍ف‍ارک‍ت‍وس‌ ح‍اد م‍ی‍وک‍ارد ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ازن‍دران‌ س‍اری‌۱۳۷۹-۸۰

ح‍ی‍دری‌ گ‍رج‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

س‍ی‍م‍ا طه‍م‍اس‍ب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹

۲۸۱

ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ روش‌ ه‍ای‌ خ‍ون‍گ‍ی‍ری‌ و ع‍وارض‌ آن‌ در ن‍وزادان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۷۶

ف‍رح‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ت‍ان‍ی‍ا م‍ه‍اج‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹

۲۸۰

ع‍ل‍ل‌ ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍ج‍دد م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد ب‍ا م‍واد اف‍ی‍ون‍ی‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز دول‍ت‍ی‌ ت‍رک‌ اع‍ت‍ی‍اد ب‍ا م‍واد اف‍ی‍ون‍ی‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز دول‍ت‍ی‌ ت‍رک‌ اع‍ت‍ی‍اد ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌ - س‍ال‌۱۳۷۹

ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍ورش‌

ف‍اطم‍ه‌ اف‍ش‍ار م‍ق‍دم‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - روان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹

۲۷۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ت‍وت‍راپ‍ی‌ و طب‌ ف‍ش‍اری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ف‍ت‍وت‍رپ‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍اه‍ش‌ ب‍ی‍ل‍روب‍ی‍ن‌ خ‍ون‌ ن‍وزادان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ زردی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ، س‍ال‌۱۳۷۹

م‍ی‍رزای‍ی‌ ت‍ک‍ال‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍ش‍ی‍د

زه‍را پ‍وراس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ، اک‍رم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹

۲۷۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ن‍ش‌ زا طی‌ ۲۴ س‍اع‍ت‌ ق‍ب‍ل‌ و پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ودک‍ان‌ ۸-۱۲ س‍ال‍ه‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۹

رض‍اپ‍ور، رف‍ع‍ت‌

ف‍رخ‌ ت‍اج‌ ان‍ص‍اری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹

۲۷۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍روه‌ رش‍د خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ردی‌ ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۷۸-۷۹

ع‍ل‍ی‍ای‍ی‌، ن‍ازی‍لا

ف‍اطم‍ه‌ اف‍ش‍ار م‍ق‍دم‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹

۲۷۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍لاق‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ق‍ب‍ل‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ س‍زاری‍ن‌ ب‍ر م‍دت‌ زم‍ان‌ ب‍ازگ‍ش‍ت‌ از ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ م‍ددج‍وی‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ی‍ک‍ی‌ از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ در س‍ال‌۷۸-۷۹

س‍ادات‍ی‌، ل‍ی‍لا

زه‍را م‍ش‍ت‍اق‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹

۲۷۴

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ در ب‍خ‍ش‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍اب‍ل‌ ، س‍ال‌۱۳۷۹

ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌ ام‍ی‍ری‌، س‍ی‍ده‌ رق‍ی‍ه‌

زه‍را ج‍وادزاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹

۲۷۲

ب‍ررس‍ی‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ در دخ‍ت‍ران‌ ن‍وج‍وان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ع‍ادی‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۷۸-۷۹

خ‍طی‍ب‍ی‌، ن‍رج‍س‌ خ‍ات‍ون‌

ف‍اطم‍ه‌ اف‍ش‍ار م‍ق‍دم‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹

۲۷۱

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍وض‍ع‍ی‌ از اس‍ی‍د چ‍رب‌ ض‍روری‌ و روغ‍ن‌ م‍ع‍دن‍ی‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از زخ‍م‌ ف‍ش‍اری‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ داخ‍ل‍ی‌ اع‍ص‍اب‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دا ت‍ج‍ری‍ش‌ س‍ال‌۱۳۷۹

ن‍ی‍ک‌ پ‍ی‍م‍ا، م‍ه‍ن‍از

اع‍ظم‌ دب‍ی‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹

۲۷۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ای‍ج‍اد ک‍ن‍ن‍ده‌ ت‍رس‌ در م‍ددج‍وی‍ان‌ و درک‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ از ای‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ق‍ب‍ل‌ از آن‍ژی‍و گ‍راف‍ی‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۹

پ‍ولادی‌، ش‍ه‍ن‍از

م‍لاح‍ت‌ ن‍ی‍ک‌ روان‌ م‍ف‍رد

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹

۲۶۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ اق‍دام‌ ب‍ه‌ خ‍ود ک‍ش‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ خ‍ود س‍وزی‌ از ن‍ظر م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍دای‌ ع‍ش‍ای‍ر ش‍ه‍ر خ‍رم‌ آب‍اد واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ س‍ال‌۱۳۷۸

ش‍م‍س‌ خ‍رم‌ آب‍ادی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

ن‍ی‍ره‌ ب‍راه‍ی‍م‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹

۲۶۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍روز ع‍ف‍ون‍ت‍ه‍ای‌ ادراری‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍س‍اع‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ آن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌ ) در س‍ال‌۱۳۷۸

ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا

زه‍را م‍ش‍ت‍اق‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹

۲۶۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر رع‍ای‍ت‌ رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ان‍ج‍م‍ن‌ دی‍اب‍ت‌ ای‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۸

ف‍روت‍ن‌، م‍اه‍ک‌

زه‍را م‍ه‍دوی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹

۲۶۱

ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ده‍ان‍ش‍وی‍ه‌ ب‍ا م‍ح‍ل‍ول‌ دم‌ ک‍رده‌ گ‍ی‍اه‌ ب‍ار ه‍ن‍گ‌ ، س‍ال‍ی‍ن‌ ن‍رم‍ال‌ ۰/۹ درص‍د وآب‌ اس‍ت‍ری‍ل‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از زخ‍م‌ ده‍ان‌ ن‍اش‍ی‌ از ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ل‍وس‍م‍ی‌ ل‍ن‍ف‍وب‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ ح‍اد ب‍س‍ت‍ری‌ و م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۷۸-۷۹

ش‍ع‍وری‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

زه‍را پ‍ور اس‍م‍ع‍ی‍ل‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۹

۲۵۸

ارزش‍ی‍اب‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ت‍وان‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ م‍راک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍و

ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌، ژی‍لا

ع‍ل‍ی‌ دلاور

پ‍رس‍ت‍اری‌- م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۷۸-۷۹

د۶

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ان‍ف‍ارک‍ت‍وس‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ، س‍ال‌۱۳۷۸-۷۹

ت‍ه‍ران‍ی‌، ک‍ام‍ل‍ی‍ا

زه‍را م‍ش‍ت‍اق‌ ع‍ش‍ق‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸-۷۹

۲۹۵

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط رف‍ت‍اره‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و اب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍م‍ر درد در ک‍ارم‍ن‍دان‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۸

رزم‌ گ‍ر، ت‍ان‍ی‍ا

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸-۷۹

۲۷۳

factors affecting the use of computeriesed information systems in community health

ی‍غ‍م‍ای‍ی‌، ف‍ری‍ده‌

Rohan jayasuria

پ‍رس‍ت‍اری‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۷۸

د۲

ب‍ررس‍ی‌ وج‍ود ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ک‍ارای‍ی‌ ، در پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز در س‍ال‌۱۳۷۷

خ‍س‍روی‌ ن‍س‍ب‌، ف‍اطم‍ه‌

م‍ه‍رن‍وش‌ پ‍ازارگ‍ادی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۳۰۲

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از خ‍ود ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ ن‍وع‌ lم‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ دی‍اب‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌۱۳۷۷-۷۸

ص‍ادق‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ح‍م‍ی‍د

م‍ی‍م‍ن‍ت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۶۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آوای‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ ب‍ر اض‍طراب‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ق‍ب‍ل‌ از ع‍م‍ل‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ک‍ن‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ب‍ق‍ی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ الاع‍ظم‌ (ع‍ج‌ ) ت‍ه‍ران‌ ، س‍ال‌۱۳۷۸

ش‍رف‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

ف‍رح‍دخ‍ت‌ رن‍ج‍ب‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۶۵

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ اص‍ول‌ دارو درم‍ان‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ی‍وه‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ و خ‍ود آم‍وزی‌ (ج‍زوه‌ آم‍وزش‍ی‌ ) ب‍ر م‍ی‍زان‌ دان‍ش‌ ، ع‍م‍ل‍ک‍رد و اش‍ت‍ب‍اه‍ات‌ داروی‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۸

گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ی‍ش‍وان‌، رح‍ی‍م‍ه‌

زه‍را م‍ه‍دوی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۶۲

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ، خ‍ان‍وادگ‍ی‌ و س‍لام‍ت‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍ه‌ از م‍راک‍ز واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ و ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۸

وارس‍ت‍ه‌ گ‍ل‌ م‍ح‍م‍دی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

م‍ن‍ص‍وره‌ س‍ع‍ی‍د ال‍ذاک‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۵۹

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و س‍خ‍ت‌ روی‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ آی‌ .س‍ی‌ .ی‍و در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، ت‍ه‍رانو ای‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۸

م‍ح‍ق‍ق‌ پ‍ور، ش‍ی‍دا

م‍ح‍م‍ود دژک‍ام‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۵۷

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اع‍ت‍م‍اد، اع‍ت‍ب‍ار و ه‍ن‍ج‍ار ن‍م‍رات‌ آزم‍ون‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍ق‍ادی‌ ک‍ال‍ی‍ف‍رن‍ی‍ا(ف‍رم‌ ب‌ )

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

م‍ری‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۵۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ل‍ق‍ی‍ن‌ و م‍اس‍اژ پ‍ی‍ش‍ان‍ی‌ و ش‍ق‍ی‍ق‍ه‌ ه‍ا ب‍ر ت‍ه‍وع‌ و اس‍ت‍ف‍راغ‌ ن‍اش‍ی‌ از ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۷۸

ای‍راج‍ی‍ان‌، ح‍م‍ی‍ده‌

م‍ه‍ن‍از ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۵۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ اراک‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ارائ‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ در س‍ال‌۱۳۷۸

رئ‍ی‍س‌ اک‍ب‍ری‌، ق‍اس‍م‌

ف‍ری‍ده‌ ی‍غ‍م‍ائ‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۵۴

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اج‍رای‌ طرح‌ ان‍طب‍اق‌ ام‍ور پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ا م‍وازی‍ن‌ ش‍رع‌ م‍ق‍دس‌ اس‍لام‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۸

آذری‌، س‍وس‍ن‌

زه‍را م‍ش‍ت‍اق‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۵۳

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اع‍ت‍ب‍ار پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ش‍اخ‍ص‌ ب‍رخ‍ورداری‌ از س‍لام‍ت‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍وم‍ور م‍غ‍ز م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌۱۳۷۸

م‍ظف‍ری‌، م‍ص‍ی‍ب‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۵۲

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ دی‍دگ‍ان‌ ب‍م‍ب‍اران‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ س‍ر دش‍ت‌۱۳۷۸

ب‍ره‍م‍ن‍ی‌، گ‍ل‍ش‍ن‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۵۱

غ‍رب‍ال‍گ‍ری‌ اع‍ض‍ا ت‍وب‍رک‍ول‍ی‍ن‌ م‍ن‍ف‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍س‍ل‍ول‌ ری‍وی‌ گ‍س‍ت‍ره‌ خ‍ل‍ط م‍ث‍ب‍ت‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا س‍ل‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌۱۳۷۸

ه‍ادی‍ان‌، ب‍ه‍روز

ص‍ف‍ی‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۵۰

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر ۶-۱۲ س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر س‍راوان‌ در س‍ال‌۱۳۷۸

رب‍اب‍ی‌، ح‍س‍ن‌

س‍ع‍اد م‍ح‍ف‍وظ پ‍ور

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۴۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍س‍اع‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ وی‍روس‍ی‌ Cدر ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز در م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ ، س‍ال‌۱۳۷۸

ص‍ب‍ور، ب‍ی‍ژن‌

پ‍روی‍ن‌ ب‍روم‍ن‍د

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۴۸

خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ردی‌ م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ واح‍د وازک‍ت‍وم‍ی‌ م‍رک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ج‍ع‍ف‍ری‌ در دو س‍ال‌ اخ‍ی‍ر (۱۳۷۶-۷۷)

ح‍ات‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌

م‍ن‍ص‍وره‌ س‍ع‍ی‍د ال‍ذاک‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۴۷

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ع‍اطف‍ی‌ ادراک‌ ش‍ده‌ از خ‍ان‍واده‌ ب‍ا وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر ۱۶ ت‍ا ۱۸ س‍ال‌

وی‍س‍ه‌، ف‍اطم‍ه‌

م‍ح‍م‍ود دژک‍ام‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۴۶

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رات‌ س‍ه‌ روش‌ اس‍ک‍راب‌ ج‍راح‍ی‌ دو، چ‍ه‍ار و ش‍ش‌ دق‍ی‍ق‍ه‌ ب‍ا م‍ح‍ل‍ول‌ ض‍د ع‍ف‍ون‍ی‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ت‍ادی‍ن‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ آل‍ودگ‍ی‌ دس‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ی‍م‌ ج‍راح‍ی‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ ، م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‌۱۳۷۸

رزلان‍س‍ری‌، ح‍ش‍م‍ت‌

س‍ی‍م‍ا طه‍م‍اس‍ب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۴۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ش‍دت‌ درد ت‍زری‍ق‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ درد و ن‍اح‍ی‍ه‌ دور س‍ر گ‍ل‍وت‍ئ‍ال‌ وون‍ت‍رو گ‍ل‍وت‍ئ‍ال‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ی‍ک‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۸

ی‍ع‍ق‍وب‌ ک‍اظم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

زه‍را پ‍ور اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۴۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ض‍م‍اد ن‍ع‍ن‍اع‌ ب‍ر ش‍دت‌ ک‍م‍ر درد م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ارت‍وپ‍دی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ب‍اش‍ر ک‍اش‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌ س‍ال‌۱۳۷۷

ف‍رض‍ی‍ان‌، م‍ه‍ن‍از

م‍ه‍ن‍از ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۸

۲۴۲

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍خ‍ش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ ب‍ا دی‍دگ‍اه‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ طی‌ دو ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌

م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، ه‍وم‍ان‌

ج‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌ طی‍ب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌- م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۷۷-۷۸

د۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ت‍اث‍ی‍ر دو ال‍گ‍وی‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‌ م‍دار و ف‍رد م‍دار ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۷۷-۷۸

ص‍اح‍ب‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌

زه‍را پ‍وراس‍م‍اع‍ی‍ل‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۷-۷۸

۲۴۱

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍رخ‍ی‌ از ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌

ح‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود

پ‍ازارگ‍ادی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۷

۲۴۳

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ از اج‍رای‌ طرح‌ ک‍اران‍ه‌ س‍ال‌۱۳۷۷

ص‍درزاده‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

اف‍ش‍اری‌ ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۷

۲۴۰

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ و م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ دی‍ال‍ی‍ز ص‍ف‍اق‍ی‌ م‍داوم‌ س‍ر پ‍ائ‍ی‌ ، در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ارس‍ای‍ی‌ م‍زم‍ن‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ در ای‍ران‌ ، س‍ال‌۱۳۷۷

ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

پ‍روی‍ن‌ ب‍روم‍ن‍د

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۷

۲۳۹

م‍ت‍وس‍ط ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ ی‍ک‌ ج‍ل‍س‍ه‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۷۶

اس‍ت‍ادج‍ع‍ف‍ر، ف‍ی‍روزه‌

م‍رض‍ی‍ه‌ اف‍ش‍ار ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۷

۲۳۸

ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍ران‍ی‍ه‍ای‌ دخ‍ت‍ران‌ ن‍وج‍وان‌ در م‍ورد س‍لام‍ت‍ی‌ خ‍ود در دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر رش‍ت‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۷۶-۷۷

م‍ی‍ره‍ادی‍ان‌، ل‍ی‍لا

م‍ح‍م‍د اش‍رف‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۷

۲۳۷

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ م‍دی‍ران‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ خ‍راس‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۷۶

وف‍ائ‍ی‌، س‍ی‍د م‍ج‍ی‍د

ج‍وادزاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۷

۲۳۶

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و روش‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ک‍ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ت‍وس‍ط ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ، س‍ال‌۱۳۷۷

اس‍ک‍اف‍ی‌، س‍وس‍ن‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۷

۲۳۴

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ه‍م‍س‍ان‍ی‌ ارج‍ح‍ی‍ت‌ س‍ب‍ک‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍اد و دان‍ش‍ج‍و ب‍ا ب‍رآی‍ن‍د ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ۱۳۷۶-۷۷     ن‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌

ک‍ب‍ی‍ری‌ م‍وح‍د، ری‍ح‍ان‍ه‌

م‍ج‍ی‍د ج‍اوی‍د

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۷

۲۳۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌  ب‍ر م‍ی‍زان‌ ه‍م‍ک‍اری‌ م‍ددج‍وی‍ان‌ ت‍ح‍ت‌ درون‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ ف‍وق‍ان‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ م‍رک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ ، آم‍وزش‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ آی‍ت‌ ا....طال‍ق‍ان‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۷۷

ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌

م‍ج‍ی‍د ج‍اوی‍د

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۷

۲۳۲

ب‍ررس‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ب‍ه‍ورزان‌ در راب‍طه‌ ب‍ا پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ای‌ ح‍اد ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر پ‍ن‍ج‌ س‍ال‌ در خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌  ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اوج‍ب‍لاغ‌ در س‍ال‌۱۳۷۶

اح‍م‍دی‍ان‌ ش‍ال‍چ‍ی‌، ن‍س‍ت‍رن‌

س‍ع‍اد م‍ح‍ف‍وظ پ‍ور

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۷

۲۳۰

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ اول‍ی‍ه‌ از ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر دار ش‍ای‍ع‌ در م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌  و درم‍ان‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌ در س‍ال‌۱۳۷۶-۷۷

م‍ح‍م‍د رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ف‍رخ‌ س‍ه‍ی‍ل‌ ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۷

۲۲۹

ال‍گ‍وی‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ اع‍ت‍ب‍ار ب‍خ‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍وس‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور ( ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ی‌ و غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ )

پ‍ازارگ‍ادی‌، م‍ه‍رن‍وش‌

ن‍ادر ق‍ل‍ی‌ ق‍ورچ‍ی‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌-م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۷۶-۷۷

د۳

ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ف‍رآی‍ن‍د پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ اع‍ض‍ای‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍س‍ل‍ول‌ گ‍س‍ت‍ره‌ خ‍ل‍ط م‍ث‍ب‍ت‌ طی‌ س‍ال‌ ۱۳۷۵ در اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

ف‍خ‍ری‌، م‍ح‍م‍ود

م‍ح‍م‍د اش‍رف‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶-۷۷

۲۳۱

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و خ‍ص‍وص‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

م‍ح‍ف‍وظ پ‍ور، س‍ع‍اد

م‍ه‍دی‌ ال‍وان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌- م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌

دک‍ت‍ری‌

۱۳۷۶

د۴

ب‍ررس‍ی‌ اخ‍ت‍لالات‌ خ‍واب‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۷۶

ک‍لاگ‍ری‌، ش‍ه‍ره‌

اف‍ش‍ار م‍ق‍دم‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶

۲۲۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ای‍ف‍ای‌ ن‍ق‍ش‌ س‍وپ‍روای‍زره‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ در ام‍ر آم‍وزش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍رب‍وطه‌ از دی‍دگ‍اه‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ان‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۶

م‍ی‍ری‌، م‍ج‍ی‍د

زه‍را ج‍واد زاده‌ اح‍م‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶

۲۲۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ رژی‍م‍ه‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز طوی‍ل‌ ال‍م‍دت‌ در م‍راک‍ز دی‍ال‍ی‍ز ، ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۷۶

ف‍ی‍ض‌ ال‍ه‌ زاده‌، س‍ی‍م‍ا

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶

۲۲۶

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رش‍د ج‍س‍م‍ی‌ ( ق‍د، وزن‌ ، دورس‍ر ) ش‍ی‍رخ‍واران‌ دو ت‍ا دوازده‌ م‍اه‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ م‍رک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ اح‍م‍دی‌ ک‍ه‌ راب‍طی‍ن‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ دارن‍د ب‍ا م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ک‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ن‍دارن‍د

ع‍ب‍دال‍ون‍د، م‍ح‍م‍د

س‍ع‍اد م‍ح‍ف‍وظ پ‍ور

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶

۲۲۵

ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ه‍ورزان‌ ش‍اغ‍ل‌ در خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ ش‍م‍ی‍ران‍ات‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ دوران‌ ب‍ارداری‌ در س‍ال‌۱۳۷۶

ف‍ت‍ح‍ی‌ ش‍ه‍ری‍ور، ف‍ری‍ب‍ا

ف‍رخ‌ س‍ه‍ی‍ل‌ ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶

۲۲۴

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ف‍ش‍ار خ‍ون‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ی‍وه‌ ن‍م‍ای‍ش‌ و ف‍ی‍ل‍م‌ وی‍دی‍وی‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍رم‌ ی‍ک‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اهع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ، درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۶

ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، پ‍روی‍ن‌

زه‍را م‍ه‍دوی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶

۲۲۳

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ درص‍د اش‍ب‍اع‌ اک‍س‍ی‍ژن‌ خ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ ح‍اص‍ل‌ از پ‍ال‍س‌ اک‍س‍ی‌ م‍ت‍ری‌ و درص‍د ح‍اص‍ل‌ از آزم‍ای‍ش‌ خ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ ۱-۳۶ م‍اه‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍انق‍ل‍ب‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۶

اف‍ش‍ی‍ن‌ ج‍و، م‍ه‍ن‍از

م‍رض‍ی‍ه‌ ش‍ه‍اب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ و اطف‍ال‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶

۲۲۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ازدی‍ده‌ م‍ن‍زل‌ ب‍ر ن‍ح‍وه‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از خ‍ود و وض‍ع‍ی‍ت‌ ج‍س‍م‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ ق‍طع‌ ع‍ض‍و ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ن‍در ان‍زل‍ی‌۱۳۷۶

ه‍وی‍ت‌ طل‍ب‌، س‍ی‍ده‌ خ‍دی‍ج‍ه‌

م‍ن‍ص‍وره‌ س‍ع‍ی‍د ال‍ذاک‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶

۲۲۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ و م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍دی‍ران‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در م‍ورد ت‍ن‍ظی‍م‌ وپ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ب‍ودج‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ واح‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۶

ظری‍ف‍ی‍ان‌ ن‍ظرل‍و، م‍ح‍م‍د رض‍ا

س‍ع‍اد م‍ح‍ف‍وظ پ‍ور

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶

۲۲۰

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌ وت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در س‍رپ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ وج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۷۵

ه‍اش‍م‍ی‌ زاده‌، ه‍ای‍ده‌

زه‍را ج‍وادزاده‌ اح‍م‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶

۲۱۸

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر اش‍ع‍ه‌ م‍اوراء ب‍ن‍ف‍ش‌ و ف‍رم‍ال‍دئ‍ی‍د(ف‍رم‍ال‍ی‍ن‌)در ض‍د ع‍ف‍ون‍ی‌ ه‍وای‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ول‍ی‌ ع‍ص‍ر (ع‍ج‌) واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌-درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۶

ب‍ره‍م‍ت‌، ف‍اطم‍ه‌

زه‍را م‍ه‍دوی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶

۲۱۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ک‍ت‍اب‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ ق‍ب‍ل‌ از ج‍راح‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍از ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍اتب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۶

ج‍ه‍ان‍ی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌

اف‍ش‍ار م‍ق‍دم‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶

۲۱۶

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ک‍ودک‍ان‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۵

ش‍ای‍س‍ت‍ه‌ ق‍درت‍ی‍ان‌، ح‍م‍ی‍را

ف‍رخ‌ ت‍اج‌ ان‍ص‍اری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ودک‌ و خ‍ان‍واده‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶

۲۱۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر دو روش‌ زم‍ان‌ ب‍ن‍دی‌ ف‍واص‍ل‌ م‍اب‍ی‍ن‌ دف‍ع‍ات‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ا ش‍ی‍ر م‍ادر ب‍ر رش‍د ن‍وزاد،در م‍رک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ -درم‍ان‍ی‌ دک‍ت‍ر ش‍ب‍ی‍ه‌ خ‍وان‍ی‌ ک‍اش‍ان‌ ،س‍ال‌۱۳۷۵

ت‍ق‍رب‍ی‌، زه‍را

ت‍ان‍ی‍ا م‍ه‍اج‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶

۲۱۴

ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ اج‍رای‌ طرح‌ ه‍م‌ ات‍اق‍ی‌ م‍ادر و ن‍وزاد Rooming - Inدر ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ و پ‍رس‍ت‍اران‌ س‍ال‌۱۳۷۵

ف‍ت‍ح‍ی‌، ژال‍ه‌

ص‍دی‍ق‍ه‌ ف‍اطم‍ی‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶

۲۱۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍رم‌ گ‍رم‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ک‍اه‍ش‌ درج‍ه‌ ح‍رارت‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍ک‍م‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۷۵

ک‍م‍ان‍گ‍ر، س‍ه‍ی‍لا

ش‍م‍س‍ی‌ ت‍اج‍ر م‍ش‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۶

۲۱۱

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ م‍رب‍ی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ آرای‍ش‌ دروس‌ م‍ص‍وب‍ه‌ ۱۳۷۱ ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ در دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ در ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۵

ت‍اب‍ع‍ی‌، ع‍ش‍رت‌

ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۲۳۵

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ ی‍ا ع‍دم‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ درم‍ان‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ل‌ ری‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ر زاه‍دان‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۳-۷۴

رئ‍وف‌ م‍ه‍رپ‍ور، زه‍ره‌

م‍ح‍م‍داش‍رف‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۲۱۹

 

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و ن‍وب‍ت‌ ک‍اری‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۷۵

 

ف‍ولادی‌ آذرن‍م‍ی‍ن‌، ح‍وری‍ه‌

 

ش‍ه‍رن‍از م‍رت‍ض‍وی‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

 

1375

۲۱۲

 

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ در م‍ورد ت‍ق‍س‍ی‍م‌ وظای‍ف‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۷۵

ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌

زه‍را ج‍وادزاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۲۱۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍ادر در ام‍ر م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‌ ب‍ی‍م‍ار و ب‍س‍ت‍ری‌ ( در س‍ن‍ی‍ن‌ ۶ م‍اه‌ ت‍ا ۳ س‍ال‍گ‍ی‌ ) ب‍ر م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ آن‍ان‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ف‍ی‍د واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ، س‍ال‌۱۳۷۵

ن‍وری‍ان‌، م‍ن‍ی‍ژه‌

ص‍دی‍ق‍ه‌ ف‍اطم‍ی‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۲۰۹

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ م‍رب‍ی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و س‍رپ‍رس‍ت‍اران‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ و ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ م‍ی‍ان‌ آن‍ان‌ در راس‍ت‍ای‌ ک‍ار آم‍وزی‌ ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ و ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ر در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۵

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رد ،م‍ه‍رداد

ص‍دی‍ق‍ه‌ م‍ج‍اب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۲۰۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وارض‌ ج‍س‍م‍ی‌ پ‍س‌ از پ‍ی‍ون‍د ک‍ل‍ی‍ه‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۵

ج‍ع‍ف‍ری‌، روح‌ ان‍گ‍ی‍ز

ش‍م‍س‍ی‌ ت‍اج‍رم‍ش‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۲۰۷

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ش‍ک‍لات‌ روان‍ی‌ ، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ ۶-۱۲ س‍ال‍ه‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ف‍ل‍ج‌ م‍غ‍زی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز روزان‍ه‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا م‍ادران‌ ک‍وک‍ان‌ س‍ال‍م‌ در س‍ال‌۱۳۷۴

م‍ش‍ف‍ق‍ی‌، ش‍ه‍ره‌

م‍ح‍م‍ود دژک‍ام‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ اطف‍ال‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۲۰۶

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ت‍اث‍ی‍ر دو روش‌ آم‍وزش‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ و م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌۱۳۷۵

ع‍طاءال‍ه‍ی‌، زه‍را

م‍ج‍ی‍د ج‍اوی‍د

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۲۰۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ ان‍واع‌ ص‍دم‍ات‌ ج‍س‍م‍ی‌ ،ح‍وادث‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ وب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ ،پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ واق‍ع‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۵ وارای‍ه‌ طرح‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ای‍ن‌ ص‍دم‍ات‌ وب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا

م‍ع‍اف‍ی‌ پ‍ور، آزی‍ت‍ا

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۲۰۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ش‍ی‍رده‍ی‌ ب‍لاف‍اص‍ل‍ه‌ در ت‍داوم‌ ش‍ی‍رده‍ی‌ م‍ادران‌ ،در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ه‍دی‍ه‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌،ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۵

ع‍ل‍ی‍زاده‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، زه‍ره‌

ف‍رخ‌ ت‍اج‌ ان‍ص‍اری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۲۰۲

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ از م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ارای‍ه‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ وغ‍ی‍رآم‍وزش‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۷۵

ص‍ی‍ادج‍و، س‍ک‍ی‍ن‍ه‌

م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ زم‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۲۰۱

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ا ن‍ح‍وه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍رس‍ن‍ل‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر س‍م‍ن‍ان‌ درس‍ال‌۱۳۷۵

ش‍ف‍ای‍ی‍ان‌، م‍ن‍ص‍وره‌

ص‍دی‍ق‍ه‌ م‍ج‍اب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۲۰۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍اده‌ س‍ازی‌ روان‍ی‌ ب‍ر درک‌ ک‍ودک‍ان‌ خ‍ردس‍ال‌ ۴-۶ س‍ال‍ه‌ از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ،پ‍ی‍ش‌ از ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍دن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ،درم‍ان‌ وآم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

اص‍لان‍ی‌، اع‍ظم‌

م‍ح‍م‍ود دژک‍ام‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۹۹

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر ص‍اب‍ون‌ ب‍ا ال‍ک‍ل‌ در ک‍اه‍ش‌ آل‍ودگ‍ی‌ دس‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ درب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ (آی‌ س‍ی‌ ی‍و)ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ درس‍ال‌۱۳۷۵

ف‍ت‍ح‌ آب‍ادی‌، رب‍اب‍ه‌

ف‍رخ‌ ت‍اج‌ ان‍ص‍اری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۹۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ وم‍وان‍ع‌ م‍وج‍ود در ب‍رق‍راری‌ ارت‍ب‍اط پ‍رس‍ت‍ار-ب‍ی‍م‍ار در پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ ،۱۳۷۵

لاه‍وت‍ی‌، وی‍دا

ف‍اطم‍ه‌ اف‍ش‍ارم‍ق‍دم‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۹۷

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ از م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ارای‍ه‌ ش‍ده‌ در س‍راه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۵

پ‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌

م‍ن‍ص‍وره‌ س‍ع‍ی‍دال‍ذاک‍ری‍ن‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۹۶

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط رف‍ت‍اره‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ وع‍ادات‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ای‌ ب‍اپ‍رف‍ش‍اری‌ خ‍ون‌ ،درم‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ س‍ال‌۱۳۷۳

م‍ه‍دوی‌، ث‍ری‍ا

م‍ح‍م‍داش‍رف‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۹۵

ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ث‍ب‍ت‌ ش‍ده‌ در گ‍زارش‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ن‍درج‌ در پ‍رون‍ده‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ و م‍وارد اس‍ت‍ف‍اده‌ س‍رپ‍رس‍ت‍اران‌ از ای‍ن‌ اطلاع‍ات‌ ، س‍ال‌۱۳۷۵

خ‍زای‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د

زه‍را ج‍وادزاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۹۴

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍وس‍ط م‍دی‍ران‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‌ ، س‍ال‌۱۳۷۵

اس‍دی‌ ن‍وق‍اب‍ی‌، اح‍م‍د ع‍ل‍ی‌

س‍ع‍اد م‍ح‍ف‍وظ پ‍ور

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۹۳

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طرزای‌ ع‍م‍ده‌ در اب‍ت‍لا ب‍ه‌ ان‍ف‍ارک‍ت‍وس‌ م‍ی‍وک‍ارد و آن‍ژی‍ن‌ ص‍دری‌ ب‍ی‍م‍اران‌ زی‍ر ۵۰ س‍ال‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ CCUب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌

ن‍ی‍ک‍ن‍ام‍ی‌، م‍ری‍م‌

زه‍را م‍ش‍ت‍اق‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۹۱

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ اس‍ات‍ی‍د دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌ ) در راب‍طه‌ ب‍ا اث‍ر ارزش‍ی‍اب‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ ب‍ر چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ آم‍وزش‌ ( ت‍دری‍س‌ ) آن‍ان‌ و م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ از ان‍ج‍ام‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۷۵

ح‍اج‍ی‌ آق‍اج‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د

ف‍ت‍ح‍ی‍ه‌ م‍رت‍ض‍وی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۹۰

ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ظرات‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍رم‌ آخ‍ر دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در م‍ورد ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر م‍ن‍زل‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ح‍رف‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ، س‍ال‌۱۳۷۴

گ‍ودرزی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا

م‍ه‍ی‍ن‌ پ‍ه‍ل‍وان‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۸۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ ب‍ی‍م‍اران‌ از م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ان‍ت‍ظارات‌ آن‍ان‌ از ک‍ادر پ‍رس‍ت‍اری‌ و ان‍ت‍ظارات‌ آن‍ان‌ از ک‍ادر پ‍رس‍ت‍اری‌

دس‍ت‍ی‌ ،س‍ه‍ی‍لا

زه‍را ج‍وادزاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۸۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ اق‍ام‍ت‌ در خ‍واب‍گ‍اه‌ از دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ق‍ی‍م‌ خ‍واب‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۵

پ‍ی‍ام‍ن‍ی‌، ش‍ه‍لا

ش‍م‍س‍ی‌ ت‍اج‍ر م‍ش‍اع‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از خ‍ود ب‍ر ت‍ع‍داد دف‍ع‍ات‌ و ش‍دت‌ ت‍ه‍وع‌ و اس‍ت‍ف‍راغ‌ ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ س‍رپ‍ای‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) س‍ال‌۱۳۷۴-۷۵

اش‍ق‍ل‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍وره‌

ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ف‍ض‍ل‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۸۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍ان‍س‍م‍ان‌ ب‍ا پ‍م‍اد ج‍ل‍دی‌ ج‍ن‍ت‍ام‍ای‍س‍ی‍ن‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ال‍ت‍ه‍اب‌ ع‍روق‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ی‍ک‍ی‌ از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ق‍ی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ج‌ -ت‍ه‍ران‌۱۳۷۴

ق‍دس‍ی‍ان‌ س‍رش‍ت‌، ی‍ع‍ق‍وب‌

پ‍ور اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۸۳

ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ م‍دی‍ران‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍رای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اش‍ت‍ب‍اه‍ات‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ -۱۳۷۴

ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور،م‍رت‍ض‍ی‌

س‍ع‍ادم‍ح‍ف‍وظ پ‍ور

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۸۱

 

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ب‍دن‍ی‌ ب‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ی‍ح‍رک‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا گ‍چ‌ وت‍راک‍ش‍ن‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ ،۱۳۷۴

 

ت‍ی‍م‍وری‌، ب‍ه‍زاد

 

زه‍را م‍ه‍دوی‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

 

1375

۱۸۰

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وارض‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از دس‍ت‍گ‍اه‌ س‍ن‍گ‌ ش‍ک‍ن‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دارای‌ س‍ن‍گ‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ،درم‍ان‌ وآم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ،س‍ال‌۱۳۷۴

اح‍م‍دپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد

م‍ح‍س‍ن‌ آی‍ت‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۷۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ وت‍ص‍وی‍رذه‍ن‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌۹-۱۲ س‍ال‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ س‍وان‍ح‌ وس‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۴

ق‍زوی‍ن‍ی‍ان‌ ، ع‍ف‍ت‌ ال‍س‍ادات‌

ش‍م‍س‍ی‌ ت‍اج‍ر م‍ش‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌  - ک‍ودک‍ان‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۷۸

ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‌ وال‍دی‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍رق‍راری‌ ارت‍ب‍اط م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ا خ‍واه‍ران‌ ی‍ا ب‍رادران‌ ع‍ادی‌ خ‍ود ، س‍ال‌۱۳۷۴

ع‍س‍گ‍ری‌، آلال‍ه‌

ت‍ان‍ی‍ا م‍ه‍اج‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌ - اطف‍ال‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۵

۱۷۷

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ش‍دت‌ درد ن‍اش‍ی‌ از ت‍زری‍ق‌ زی‍رج‍ل‍دی‌ ه‍پ‍اری‍ن‌ ب‍ا م‍ق‍دار ک‍م‌ درس‍ه‌ م‍وض‍ع‌ ران‌ ، ش‍ک‍م‌ و ب‍ازو در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۵

ص‍ادق‍ی‌ س‍رم‍ه‌، م‍ه‍دی‌

زه‍را م‍ش‍ت‍اق‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴-۷۵

۱۹۲

ب‍ب‍رس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌ و اق‍دام‍ات‌ م‍ادران‌ و ک‍ودک‍ان‌ ۳ - ۰ س‍ال‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اس‍ه‍ال‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ اس‍ه‍ال‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ - زم‍س‍ت‍ان‌ س‍ال‌۱۳۷۴

ت‍وک‍ل‍ی‌ ی‍رک‍ی‌، م‍ه‍رن‍از

پ‍ری‌ اح‍س‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴-۷۵

۱۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط س‍طح‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ب‍ا رف‍ت‍اره‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ دخ‍ت‍ران‌ ن‍وج‍وان‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

زاغ‍ری‌ ت‍ف‍رش‍ی‌، م‍ن‍ص‍وره‌

ف‍اطم‍ه‌ ف‍ش‍ن‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۳۱۱

طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ی‍ک‍ی‌ از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۷۴

ش‍ک‍وه‌، ف‍روزان‌

ف‍رخ‌ س‍ه‍ی‍ل‌ ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۷۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ح‍ی‍طی‌ م‍وج‍ود در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‍ه‍ا ب‍رخ‍واب‌ ، از ن‍ظر ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۷۴

ک‍ام‍ران‍ی‌، ف‍ره‍اد

ف‍رخ‌ س‍ه‍ی‍ل‌ ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۷۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ل‍م‍س‌ درم‍ان‍ی‌ در ت‍س‍ک‍ی‍ن‌ درد ک‍ول‍ی‍ک‍ی‌ ش‍ی‍رخ‍واران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍طب‌ ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اطف‍ال‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۴

ال‍ون‍دی‌، ش‍ی‍وا

ف‍رخ‌ ت‍اج‌ ان‍ص‍اری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ودک‌ و خ‍ان‍واده‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۷۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ن‍اش‍ی‌ از وج‍ود م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ در خ‍ان‍واده‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌۱۳۷۴

ع‍ال‍ی‍پ‍ور، ح‍ی‍در ق‍ل‍ی‌

ف‍اطم‍ه‌ اف‍ش‍ار

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۷۳

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ع‍وارض‌ م‍وض‍ع‍ی‌ ت‍زری‍ق‍ات‌ وری‍دی‌ در ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر س‍ه‌ س‍ال‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ه‍ش‍ه‍ای‌ اص‍ف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌۱۳۷۴

ک‍ب‍ی‍ری‌ ب‍ام‍رادی‍ان‌، وی‍دا

ت‍ان‍ی‍ا م‍ه‍اج‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ودک‌ و خ‍ان‍واده‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۷۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ازدواج‌ از دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۷۴

اح‍م‍دی‌، اع‍ظم‌

ف‍ت‍ح‍ی‍ه‌ م‍رت‍ض‍وی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - آم‍وزش‌ اطف‍ال‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۷۱

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍اع‍ات‌ ک‍ار م‍ف‍ی‍د پ‍رس‍ت‍اران‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ی‍ک‍ی‌ از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۴

ش‍م‍س‌ آزاد، م‍رض‍ی‍ه‌

ف‍رخ‌ س‍ه‍ی‍ل‌ ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۷۰

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر پ‍ان‍س‍م‍ان‌ ب‍ا پ‍وش‍ش‌ ه‍ی‍دروک‍ل‍وئ‍ی‍د و گ‍از م‍رطوب‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ زخ‍م‌ ف‍ش‍اری‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ و م‍رک‍ز ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۴

پ‍ی‍ش‍گ‍وی‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌

ف‍اطم‍ه‌ اف‍ش‍ار

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۶۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ از دی‍دگ‍اه‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ از دی‍دگ‍اه‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ وس‍رپ‍رس‍ت‍اران‌ وم‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍ا در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ال‌۱۳۷۴

ع‍اب‍دی‌ گ‍ی‍لاون‍دان‍ی‌ ، رق‍ی‍ه‌

ص‍دی‍ق‍ه‌ م‍ج‍اب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ اطف‍ال‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۶۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍س‍اع‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ س‍ک‍ت‍ه‌ م‍غ‍زی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ،درم‍ان‌ وآم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ،س‍ال‌۱۳۷۴

ص‍ادق‌ دوس‍ت‌، زه‍را

ش‍م‍س‍ی‌ ت‍اج‍ر م‍ش‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۶۷

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ ب‍ا اخ‍ت‍ل‍ال‍ات‌ رف‍ت‍اری‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍دارس‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اه‍واز۱۳۷۳-۷۴

ع‍ل‍وی‌، اق‍دس‌

ت‍ان‍ی‍ام‍ه‍اج‍ر

آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۶۶

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌ وچ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ک‍ودک‍ان‌ س‍ن‍ی‍ن‌ م‍درس‍ه‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ش‍ب‌ ادراری‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دب‍ه‍ش‍ت‍ی‌،س‍ال‌۱۳۷۴ وارای‍ه‌ طرح‌ ام‍وزش‍ی‌ ب‍ه‌ وال‍دی‍ن‌ ک‍ودک‍ان‌ ش‍ب‌ ادرار

ت‍اج‌ زاده‌، روش‍ن‍ک‌

م‍ن‍ص‍وره‌ س‍ع‍ی‍دال‍ذاک‍ری‍ن‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ودک‌ و خ‍ان‍واده‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۶۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رم‍ح‍رک‍ات‌ ح‍س‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ررش‍د وت‍ک‍ام‍ل‌ ک‍ودک‍ان‌ ۶-۱۸ م‍اه‍ه‌ ش‍ی‍ر خ‍وارگ‍اه‌(ام‍ن‍ه‌)و ش‍ی‍رخ‍وارگ‍اه‌(ک‍رم‍ان‍ی‍ان‌)ک‍رم‍ان‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور در س‍ال‌۱۳۷۳-۱۳۷۴

اح‍م‍دی‍ه‌، م‍ه‍رزاد

م‍رض‍ی‍ه‌ ش‍ه‍اب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - اطف‍ال‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۶۴

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ن‍ش‌ زای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ وروش‍ه‍ای‌ س‍ازگ‍اری‌ ب‍ا ان‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ روان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ام‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ودرم‍ان‌ و ام‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۷۳-۷۴

م‍ح‍م‍دی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

ف‍اطم‍ه‌ اف‍ش‍ار

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۶۳

ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ام‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در م‍ورد طرح‌ ک‍اران‍ه‌ در س‍ال‌۱۳۷۳

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر

ف‍رخ‌ س‍ه‍ی‍ل‌ ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۶۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍طاب‍ق‌ درص‍د اش‍ب‍اع‌ اک‍س‍ی‍ژن‌ خ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ض‍ری‍ب‌ ب‍ه‍ب‍ودی‌ پ‍س‌ از ه‍وش‍ب‍ری‌ ب‍ا درص‍د اش‍ب‍اع‌ اک‍س‍ی‍ژن‌ خ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ ح‍اص‍ل‌ از ان‍ج‍ام‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ خ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‍ی‌ ک‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ه‍وش‍ب‍ری‌ ق‍رار داش‍ت‍ه‌ ان‍د در ات‍اق‌ ب‍ه‍ب‍ودی‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍راک‍ز پ‍زش‍ک‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۷۴

ق‍ارون‍ی‌ ان‍ارک‍ی‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا

زه‍را پ‍ور اس‍م‍ع‍ی‍ل‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۶۱

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ظرات‌ م‍رب‍ی‍ان‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در م‍ورد ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ارت‍ق‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍وزش‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۷۴

م‍ی‍م‍ن‍دی‌، ک‍ب‍ری‌

ف‍رخ‌ س‍ه‍ی‍ل‌ ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۶۰

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ش‍ی‍وه‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ا س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۳-۱۳۷۴

ف‍رزادی‍دخ‍ت‌، م‍ه‍رآذر

زه‍را پ‍ور اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۵۹

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍زان‌ ت‍ن‍ش‌ و اراده‌ و ع‍وام‍ل‌ ت‍ن‍ش‌ زا ب‍ا ش‍ب‌ ادراری‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ در ک‍ودک‍ان‌ ۷-۱۱ س‍ال‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ اطف‍ال‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ،س‍ال‌۱۳۷۴

م‍ج‍ل‍ل‌، م‍ان‍دان‍ا

ت‍ان‍ی‍ا م‍ه‍اج‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۵۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ه‍ا و اخ‍ت‍ی‍ارات‌ م‍دی‍ران‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ن‍ظرات‌ آن‍ان‌ در م‍ورد ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ی‍ن‌ ای‍ن‌ دو در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۴

ک‍رام‍ت‍خ‍واه‌، م‍ن‍ص‍وره‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۵۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ت‍رک‌ خ‍دم‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ از س‍ال‌ ۱۳۶۸ ل‍غ‍ای‍ت‌۱۳۷۲

ه‍وش‍م‍ن‍د ب‍ه‍ا ب‍ادی‌، ع‍ب‍اس‌

م‍ن‍ص‍وره‌ س‍ع‍ی‍د ال‍ذاک‍ری‍ن‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۵۵

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ دری‍اف‍ت‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍س‍م‍ی‌ ، ب‍ی‍م‍اران‌ دارای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ وری‍دی‌  ) T.P.N(ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ) I.C.U( ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از آن‌ در س‍ال‌۱۳۷۴

ب‍ک‍ت‍اش‌، ش‍راره‌

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۵۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ب‍ر درد ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ک‍ی‍س‍ه‌ ص‍ف‍را در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ، ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۴

ره‍ن‍م‍ا، م‍ح‍س‍ن‌

زه‍را پ‍ور اس‍م‍ع‍ی‍ل‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۵۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ازی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ ق‍ب‍ل‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ۳-۶ س‍ال‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د۱۳۷۳

ت‍ف‍رش‍ی‌، ع‍زت‌

ف‍رخ‌ ت‍اج‌ ان‍ص‍اری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۴۹

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ع‍وارض‌ زودرس‌ ت‍زری‍ق‌ خ‍ون‌ و ف‍رآورده‍ه‍ای‌ آن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍زرگ‍س‍ال‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ، س‍ال‌۱۳۷۴

خ‍س‍روی‍ان‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌

ف‍ت‍ح‍ی‍ه‌ م‍رت‍ض‍وی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۴۸

ب‍ررس‍ی‌ واک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ از زم‍ان‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ت‍ا ۳ م‍اه‌ ب‍ع‍د در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ، س‍ال‌۱۳۷۳

خ‍ان‍ک‍ه‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۴۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آرام‍س‍ازی‌ ب‍ر اض‍طراب‌ ق‍ب‍ل‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ن‌ م‍درس‍ه‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۳

ک‍لان‍ت‍ری‌، پ‍روی‍ن‌ ب‍اق‍ر

م‍رض‍ی‍ه‌ ش‍ه‍اب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۴۶

ب‍ررس‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ س‍لام‍ت‌ ج‍س‍م‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ۶-۱۲ س‍ال‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍ن‍ن‍دج‌ س‍ال‌۱۳۷۳

م‍ح‍م‍ودی‌، ش‍ه‍ری‍ار

م‍ن‍ص‍وره‌ س‍ع‍ی‍د ال‍ذاک‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۴۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ت‍اث‍ی‍ر دو م‍ح‍ل‍ول‌ ده‍ان‍ش‍وی‍ه‌ ن‍رم‍ال‌ س‍ال‍ی‍ن‌ و ب‍ی‍ک‍ر ب‍ن‍ات‌ س‍دی‍م‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ض‍ای‍ع‍ات‌ ده‍ان‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍وم‍ای‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۷۳

زاه‍د رخ‍زادی‌، م‍ح‍م‍د

م‍رض‍ی‍ه‌ ش‍ه‍اب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۴۴

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ای‍ج‍اد ان‍گ‍ی‍زش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ آن‍ان‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌۱۳۷۳-۷۴

ع‍ب‍ادی‌، ع‍ب‍اس‌

زه‍را پ‍ور اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۴۳

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍رپ‍رس‍ت‍اران‌ در راب‍طه‌ ب‍ا اداره‌ ام‍ور ب‍خ‍ش‍ه‍ا در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌۱۳۷۳

م‍اژی‍ن‌، رض‍وان‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۴۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ش‍اه‍د در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ک‍ودک‍ان‌ غ‍ی‍ر ش‍اه‍د در م‍دارس‌ ش‍اه‍د ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اروم‍ی‍ه‌ ، س‍ال‌۱۳۷۳

ام‍ی‍ر زاده‌ ای‍ران‍ق‌، ن‍وری‍ه‌

م‍ن‍ص‍وره‌ س‍ع‍ی‍د ال‍ذاک‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۴۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌ دب‍ی‍ران‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ائ‍ی‌ از ن‍ی‍ازه‍ای‌ روان‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ۱۲-۱۵ س‍ال‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۳

م‍ح‍ق‍ق‌ اح‍م‍دی‌، ن‍اه‍ی‍د

ف‍رخ‌ ت‍اج‌ ان‍ص‍اری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۴۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ل‍م‍س‌ م‍ادر ب‍ر رش‍د ج‍س‍م‍ی‌ -رس‍ش‌ (م‍چ‍وری‍ت‍ی‌ ) و ات‍وم‍ات‍ی‍س‍م‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍رخ‍وارگ‍ی‌ ن‍وزاد ن‍ارس‌ در ی‍ک‍م‍اه‌ اول‌ ت‍ول‍د در ی‍ک‍ی‌ از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۳

ع‍اب‍دی‌ اس‍ت‍اد، ف‍اطم‍ه‌

ف‍رخ‌ ت‍اج‌ ان‍ص‍اری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۳۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ده‍ان‍ش‍وی‍ه‌ ب‍اب‍ون‍ه‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اس‍ت‍وم‍ات‍ی‍ت‌ ک‍ودک‍ان‌ ل‍وس‍م‍ی‌ ۴-۱۵ س‍ال‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ م‍داوا ب‍ا ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۳

ف‍داک‍ار س‍وق‍ه‌، ک‍ل‍ث‍وم‌

ت‍ان‍ی‍ا م‍ه‍اج‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۳۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آرام‍س‍ازی‌ ب‍ر ف‍ش‍ار خ‍ون‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍ر ف‍ش‍اری‌ خ‍ون‌ اول‍ی‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۳

آت‍ش‌ زاده‌ ش‍وری‍ده‌، ف‍روزان‌

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۳۶

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ف‍ردی‌ ، خ‍ان‍وادگ‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ .اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ن‍ی‍ن‌ م‍درس‍ه‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ش‍ب‌ ادراری‌ در دب‍س‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌ س‍ال‌۱۳۷۲-۷۳

س‍اج‍دی‌، ژی‍لا

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۴

۱۳۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ م‍رب‍ی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در آم‍وزش‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۳-۷۴

رح‍ی‍م‌ زاده‌ واح‍دی‌، م‍ی‍ن‍ا

پ‍ور اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳-۷۴

۱۱۰

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ م‍رب‍ی‍ان‌ در م‍ورد ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍رب‍ی‌ ت‍وس‍ط دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ در دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۷۳

م‍ی‍ن‍وی‍ی‌، ش‍ه‍ی‍ن‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۲۰۴

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ رش‍د وت‍ک‍ام‍ل‌ ک‍ودک‍ان‌ دوس‍ال‍ه‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍م‍ال‌ ب‍ا ف‍اص‍ل‍ه‌ گ‍ذاری‌ ب‍ی‍ن‌ م‍وال‍ی‍د ق‍ب‍ل‌ از ت‍ول‍د آن‍ه‍ا -ت‍ه‍ران‌ -۱۳۷۳

اطاع‍ت‍ی‌، زه‍ره‌

م‍رض‍ی‍ه‌ ش‍ه‍اب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - داخ‍ل‍ی‌ ج‍راح‍ی‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۸۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از خ‍ود، ب‍ر روش‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز ، در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ، ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ، س‍ال‌۱۳۷۳

زه‍ری‌ ان‍ب‍وه‍ی‌، س‍ی‍م‍ا

ل‍ی‍دی‍ا ال‍ون‍دی‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۵۶

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍وئ‍ی‍ن‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ع‍ارض‍ه‌ پ‍رش‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍زری‍ق‌ س‍اک‍س‍ی‌ ن‍ی‍ل‌ ک‍ول‍ی‍ن‌ در ال‍ق‍ای‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در ی‍ک‍ی‌ از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۳

ص‍ف‍ر ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‍ک‍دار، ح‍م‍ی‍را

اف‍لاطون‌ م‍ه‍رآئ‍ی‍ن‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۵۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ت‍وت‍راپ‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍اه‍ش‌ ب‍ی‍ل‍ی‌ روب‍ی‍ن‌ خ‍ون‌ ن‍وزادان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ن‍وزادان‌ ی‍ک‍ی‌ از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۳

طاه‍ری‍ان‌، طاه‍ره‌

ف‍رخ‌ ت‍اج‌ ان‍ص‍اری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۳۴

ب‍ررس‍ی‌ دان‍ش‌ و ن‍گ‍رش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ران‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در خ‍ص‍وص‌ اه‍م‍ی‍ت‌ آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در س‍ال‌۱۳۷۳

ج‍وادزاده‌، زه‍را

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۳۳

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ دق‍ت‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر ت‍ه‍اج‍م‍ی‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ف‍ش‍ار خ‍ون‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ، ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ق‍ائ‍م‌ (ع‍ج‌ )ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د در س‍ال‌۱۳۷۳

ح‍ی‍دری‌، ع‍ب‍اس‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۳۲

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ وی‍روس‍ی‌ ب‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ م‍اژور و ن‍ح‍وه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آن‌ ت‍وس‍ط پ‍رس‍ن‍ل‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍ائ‍م‌ ش‍ه‍ر

ت‍راب‍ی‌، اع‍ظم‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۳۱

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍داوم‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ا ش‍ی‍ر م‍ادر و اب‍ت‍لا ب‍ه‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ و گ‍اس‍ت‍ر و آن‍ت‍ری‍ت‌ در ک‍ودک‍ان‌ ش‍ی‍ر خ‍وار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ی‍راز،۱۳۷۳

رض‍وان‍ی‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌

م‍ه‍اج‍ر ای‍روان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۳۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از خ‍ود ب‍ر دان‍ش‌ ، ن‍گ‍رش‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ ج‍س‍م‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۷۳

ص‍راف‍ی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌

م‍ن‍ص‍وره‌ س‍ع‍ی‍د ال‍ذاک‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۲۹

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ ت‍ن‍ش‌ زای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ان‍ک‍ول‍وژی‌ و ج‍راح‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د س‍ال‌۱۳۷۳

ف‍رزی‍ن‌، ق‍رب‍ان‌

ش‍م‍س‍ی‌ ت‍اج‍ر م‍ش‍اع‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۲۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ روان‍ی‌ ، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و غ‍دد و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ن‍وج‍وان‍ان‌ غ‍ی‍ر دی‍اب‍ت‍ی‌  م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ از م‍دارس‌ م‍ن‍اطق‌ چ‍ن‍د گ‍ان‍ه‌ ت‍ه‍ران‌  در س‍ال‌۱۳۷۳

ذره‌ ح‍س‍اب‍ی‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و

م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍رج‍اد

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۲۷

ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ا اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍ک‍م‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در اطاق‌ ب‍ه‍ب‍ودی‌ در ی‍ک‍ی‌ از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۷۳

ف‍رزام‌، ش‍ه‍لا

ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۲۶

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ان‍ص‍راف‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ از س‍ال‌۱۳۷۲-۶۵

ک‍ش‍اورز، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۲۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ، دان‍ش‌ ، ن‍گ‍رش‌ ، م‍ه‍ارت‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ و اورژان‍س‌ در م‍ورد اح‍ی‍ا ق‍ل‍ب‍ی‌ ری‍وی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ ، آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۲

ع‍ی‍وض‌ زاده‌، رس‍ول‌

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۲۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر آگ‍اه‍ی‌ م‍ادران‌ در ام‍ر پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ن‍ح‍وه‌ ارائ‍ه‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ج‍س‍م‍ی‌ از ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز درم‍ان‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ش‍ه‍د س‍ال‌۷۳

 

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۲۳

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ آور ش‍غ‍ل‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ ص‍ب‍ح‍ک‍ار و ش‍ب‍ک‍ار ث‍اب‍ت‌ ب‍خ‍ش‌ I-C-Uب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۲

راژب‍ام‌، اح‍ت‍رام‌

ف‍اطم‍ه‌ اف‍ش‍ار م‍ق‍دم‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۲۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ روش‍ه‍ای‌ آرام‍س‍ازی‌ ب‍ر اض‍طراب‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ ن‍خ‍اع‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌ در س‍ال‌۱۳۷۳

ن‍وروزی‌، ح‍ج‍ی‌ م‍ح‍م‍د

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۲۱

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ دف‍ع‍ات‌ ت‍ع‍وی‍ض‌ س‍ون‍د دائ‍م‌ ب‍ا ش‍ی‍وع‌ ع‍ف‍ون‍ت‍ه‍ای‌ ادراری‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ذک‍ر پ‍ارا پ‍ل‍ژی‍ک‌ در آس‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍ن‍ی‍اد ج‍ان‍ب‍ازان‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۲-۷۳

ق‍زل‍ق‍اش‌، ع‍ل‍ی‌

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۲۰

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ خ‍واب‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ ی‍ک‌ ت‍ا پ‍ن‍ج‌ س‍ال‍ه‌ خ‍ان‍واره‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ اح‍م‍دی‌ و ع‍ک‍س‌ ال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ای‌ م‍ادران‌ آن‍ان‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ ای‍ن‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ، ت‍ه‍ران‌ ، ۱۳۷۲-۷۳ ، ب‍ا ارائ‍ه‌ طرح‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌

ح‍س‍ن‌ پ‍ور، م‍رض‍ی‍ه‌

ص‍دی‍ق‍ه‌ م‍ج‍اب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۱۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ن‍ش‌ زا، درج‍ه‌ ت‍ن‍ش‌ زای‍ی‌ و راه‍ه‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ ت‍ن‍ش‌ از ن‍ظر ب‍ی‍م‍اران‌ در ۲۴ س‍اع‍ت‌ ق‍ب‍ل‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۲-۷۳

طی‍ب‍ی‌، وی‍دا

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۱۸

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ س‍ر پ‍رس‍ت‍اران‌ و ب‍ی‍م‍اران‌ در م‍ورد ش‍ای‍س‍ت‍گ‍ی‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ج‍دی‍د الاس‍ت‍خ‍دام‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د در س‍ال‌۱۳۷۳

م‍ح‍م‍د ای‍زدپ‍ن‍اه‌، ع‍ل‍ی‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۱۷

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ا ن‍ح‍وه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ران‌ م‍رب‍وطه‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ در س‍طح‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۳

ک‍واری‌، س‍ی‍د ح‍ب‍ی‍ب‌ ا....

ف‍رخ‌ س‍ه‍ی‍ل‌ ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۱۶

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ رش‍د ک‍ودک‍ان‌ ب‍ا وزن‌ ک‍م‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ ت‍ول‍د ت‍غ‍ذی‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا ش‍ی‍ر م‍ادر و غ‍ی‍ر ش‍ی‍ر م‍ادر در س‍ن‌ ۴ م‍اه‍گ‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ش‍ه‍د در س‍ال‌۱۳۷۲-۷۳

ب‍اق‍رن‍ژاد، رق‍ی‍ه‌

ف‍رخ‌ ت‍اج‌ ان‍ص‍اری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۱۵

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ و ان‍ف‍رادی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ دان‍ش‌ ، ن‍گ‍رش‌ و م‍ه‍ارت‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍اب‍ت‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍ود ت‍زری‍ق‍ی‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ روش‌ زی‍ر ج‍ل‍دی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و غ‍دد داخ‍ل‍ی‌ و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۳

ن‍ی‍روم‍ن‍د زن‍دی‌، ک‍ی‍ان‍وش‌

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۱۱

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ح‍ری‍ک‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ اع‍ص‍اب‌ از طری‍ق‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ر ش‍دت‌ درد ح‍ی‍ن‌ ت‍ع‍وی‍ض‌ پ‍ان‍س‍م‍ان‌ و ش‍س‍ت‍ش‍وی‌ زخ‍م‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دچ‍ار س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌ س‍ال‌۱۳۷۲

ف‍ع‍ل‍ه‌ گ‍ری‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌

ت‍ان‍ی‍ا م‍ه‍اج‍ر ای‍روان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۰۹

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ ج‍وان‍ان‌ در ش‍رف‌ ازدواج‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍ش‍اوره‌ ژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ت‍الاس‍م‍ی‌ و ان‍ج‍ام‌ غ‍رب‍ال‍گ‍ری‌ ب‍ر روی‌ آن‍ه‍ا در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍ائ‍م‌ ش‍ه‍ر در س‍ال‌۱۳۷۲

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، زه‍را

ان‍ص‍اری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۳

۱۰۶

ارزش‍ی‍اب‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ لاه‍ی‍ج‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۷۳

ک‍ری‍م‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍ده‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲-۷۳

۱۱۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ دان‍ش‌ ، ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍رس‍ت‍اران‌ در راب‍طه‌ ب‍ا رع‍ای‍ت‌ ق‍ل‍م‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ف‍ض‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ، ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ -۱۳۷۲

ص‍ال‍ح‍ی‌، پ‍ی‍رای‍ه‌

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲-۷۳

۱۱۲

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍س‍م‍ی‌ ب‍ع‍د از ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍از در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۱

ام‍ی‍ر ج‍ه‍ان‍س‍وز ش‍اه‍ی‌، ف‍رح‍ن‍از

ت‍ان‍ی‍ا م‍ه‍اج‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲-۷۳

۹۵

ب‍ررس‍ی‌ درج‍ه‌ اض‍طراب‌ ج‍دای‍ی‌ م‍ادری‌ در زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‍ی‌ ک‍ه‌ اول‍ی‍ن‌ ف‍رزن‍د خ‍ود را ب‍ه‌ م‍ه‍ده‍ای‌ ک‍ودک‌ م‍راک‍ز واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ م‍ی‌ س‍پ‍ارن‍د

روح‍ان‍ی‌، ک‍ام‍ل‍ی‍ا

م‍ری‍م‌ ع‍ال‍ی‍خ‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۱۵۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ک‍ت‍ه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ و م‍ه‍ارت‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ در رف‍ع‌ ای‍ن‌ اض‍طراب‌

ع‍زت‍ی‌، ژال‍ه‌

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۱۱۳

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ص‍روع‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ اع‍ص‍اب‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍اب‍ع‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ واق‍ع‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ، در س‍ال‌۱۳۷۲

ق‍اس‍م‍ی‌ م‍لای‍ر، م‍اه‌ رخ‍س‍ار

م‍ری‍م‌ ع‍ال‍ی‍خ‍ان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۱۰۸

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍دی‍ران‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در م‍ورد ف‍رآی‍ن‍د ارت‍ب‍اطات‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۲

ب‍ل‍ورچ‍ی‌ ف‍رد، ف‍ری‍ب‍ا

ف‍رخ‌ س‍ه‍ی‍ل‌ ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۱۰۵

 

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ت‍ص‍وی‍ر ذه‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ زن‌ س‍وخ‍ت‍ه‌ ب‍ا م‍رد س‍وخ‍ت‍ه‌ ای‌ ک‍ه‌ دچ‍ار ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ ش‍ده‌ ان‍د در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ س‍وان‍ح‌ و س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ (س‍ال‌۱۳۷۲ )

 

ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، طاه‍ره‌

 

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

 

1372

۱۰۴

 

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر اج‍رای‌ ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۲

ح‍ام‍د ی‍زدان‌، ن‍ج‍ی‍ب‍ه‌

م‍ن‍ی‍ژه‌ وال‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۱۰۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر طلاق‌ وال‍دی‍ن‌ ب‍ر ب‍روز رف‍ت‍اره‍ای‌ ن‍اب‍ه‍ن‍ج‍ار ن‍وج‍وان‍ان‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د

ک‍اه‍ن‍ی‌، س‍ی‍م‍ا

ت‍ان‍ی‍ا م‍ه‍اج‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۱۰۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۷۲

گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌، م‍اه‍رخ‌

ف‍اطم‍ه‌ اف‍ش‍ار م‍ق‍دم‌ ، پ‍روی‍ز ک‍م‍ال‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۱۰۱

ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر دو روش‌ آم‍وزش‍ی‌ (چ‍ارت‌ و ج‍زوه‌ آم‍وزش‍ی‌ ) ب‍ر م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ در رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ در م‍ورد ب‍ی‍م‍اری‌ ای‍دز در س‍طح‌ ش‍ه‍ر خ‍رم‌ آب‍اد س‍ال‌۱۳۷۲

ام‍ی‍ن‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا

م‍رض‍ی‍ه‌ ش‍ه‍اب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۱۰۰

ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ پ‍اراپ‍ل‍ژی‍ک‌ م‍ق‍ی‍م‌ آس‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ا ج‍ان‍ب‍ازان‌ پ‍اراپ‍ل‍ژی‍ک‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ا خ‍ان‍واده‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د ، ت‍ه‍ران‌۱۳۷۱-۷۲

خ‍ی‍ری‌، ف‍ری‍دون‌

م‍ن‍ی‍ژه‌ وال‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۹۹

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ن‍ش‌ زای‌ ن‍اش‍ی‌ از ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍دن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ان‍ف‍ارک‍ت‍وس‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۲

دل‍ن‍واز، م‍ن‍ی‍ر

ف‍اطم‍ه‌ اف‍ش‍ار

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۹۸

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ق‍ب‍ل‌ از ع‍م‍ل‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از ج‍راح‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍از ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۲

ب‍ص‍ام‌ پ‍ور، ش‍ی‍وا

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۹۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ورزش‍ی‌ ب‍ر درد ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍م‍ر درد در ی‍ک‌ واح‍د ک‍ارگ‍ری‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۱-۷۲

غ‍لام‍ی‌، ح‍م‍دا....

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۹۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ل‍م‍س‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ ن‍وپ‍ای‍ان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ص‍دوق‍ی‌ ی‍زد در س‍ال‌۱۳۷۲

س‍ل‍ی‍م‍ی‌، طاه‍ره‌

ف‍رخ‌ ت‍اج‌ ان‍ص‍اری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۹۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ دان‍ش‌ ، ن‍گ‍رش‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍رس‍ت‍اران‌ در م‍ورد م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ س‍ال‍م‍ن‍د در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ واق‍ع‌ در ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۲

م‍ح‍ت‍ش‍م‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

م‍ن‍ص‍وره‌ س‍ع‍ی‍د ال‍ذاک‍ری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۹۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ دان‍ش‌ ،ن‍گ‍رش‌ و م‍ه‍ارت‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ در م‍ورد ن‍ح‍وه‌ ارائ‍ه‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از ب‍ی‍م‍اران‍ی‍ک‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ پ‍ی‍ون‍د ع‍روق‌ ک‍رون‍ر ق‍رار گ‍رف‍ت‍هان‍د در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۱-۷۲

وارطان‌، آن‍وش‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۸۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ دان‍ش‌ ،ن‍گ‍رش‌ و م‍ه‍ارت‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ در م‍ورد م‍راق‍ب‍ت‌ از خ‍ود ب‍ع‍د از م‍اس‍ت‍ک‍ت‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۲

غ‍لام‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۸۸

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ن‍ش‌ زا و ش‍دت‌ آن‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در اطاق‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۱-۷۲

ت‍وک‍ل‍ی‌، ارس‍لان‌

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۸۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍ر ف‍ش‍اری‌ خ‍ون‌ ب‍ر چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از خ‍ود در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ واق‍ع‌ در ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۱-۷۲

ب‍ص‍ام‌ پ‍ور، ف‍اطم‍ه‌ س‍ادات‌

ف‍رخ‌ س‍ه‍ی‍ل‌ ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۸۵

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍ال‌ اول‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ واق‍ع‌ در ت‍ه‍ران‌ در م‍ورد ع‍وام‍ل‌ ت‍ن‍ش‌ زای‌ اول‍ی‍ن‌ دوره‌ ک‍ارآم‍وزی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۷۱

ش‍اه‍رخ‍ی‌، اک‍رم‌

م‍رض‍ی‍ه‌ ش‍ه‍اب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۸۴

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ روان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍س‍وری‍ازی‍س‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۲

آق‍اخ‍ان‍ی‌، ن‍ادر

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۲

۸۳

ب‍ررس‍ی‌ دان‍ش‌ ، ن‍گ‍رش‌ و م‍ه‍ارت‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ در م‍ورد م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ل‍وس‍م‍ی‌ ح‍اد در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۱

ج‍ع‍ف‍ری‌، ص‍دی‍ق‍ه‌

ف‍رخ‌ ت‍اج‌ ان‍ص‍اری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۱۵۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ارت‍ب‍اط درم‍ان‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‍ی‌ ک‍ه‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍از دارن‍د در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۱

ب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د

ف‍ت‍ح‍ی‍ه‌ م‍رت‍ض‍وی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۹۳

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ دان‍ش‌ و م‍ه‍ارت‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آرت‍ری‍ت‌ روم‍ات‍وئ‍ی‍د در م‍ورد م‍اه‍ی‍ت‌ ب‍ی‍م‍اری‌ و اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از خ‍ود در درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۱

ع‍م‍اد، ب‍ی‍ت‍ا

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۹۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍اک‍ش‍ن‌ ل‍ول‍ه‌ داخ‍ل‌ ن‍ای‌ ب‍ر PH  و ف‍ش‍ار ن‍س‍ب‍ی‌ گ‍ازه‍ای‌ خ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ پ‍س‌ از ه‍ی‍پ‍ر ای‍ن‍ف‍لاس‍ی‍ون‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍س‌ از اع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ی‍ک‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ت‍ه‍ران‌

ن‍ج‍ف‍ی‌ م‍ه‍ری‌، س‍ه‍ی‍ل‌

زه‍را پ‍ور اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۹۰

ب‍ررس‍ی‌ واک‍ن‍ش‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ خ‍ود و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ در م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ی‍ون‍ان‍ف‌، م‍اری‌

خ‍دی‍ج‍ه‌ ع‍ظی‍م‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۸۲

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ان‍گ‍ی‍زه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ رش‍ت‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، س‍ی‍م‍ا

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۸۱

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر دان‍ش‌ و ن‍گ‍رش‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ل‍وس‍م‍ی‌ ح‍اد در م‍ورد ب‍ی‍م‍اری‌ و ن‍ح‍وه‌ م‍راق‍ب‍ت‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۱

دی‍ن‍دوس‍ت‌، اخ‍ت‍ر

م‍رض‍ی‍ه‌ ش‍ه‍اب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۸۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ج‍ارب‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌ آورطی‌ ک‍ارآم‍وزی‌ در ب‍خ‍ش‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ر ح‍س‍ب‌ درک‌ ف‍ردی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ واق‍ع‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۱

خ‍س‍روی‌، ش‍راره‌

ت‍ان‍ی‍ا م‍ه‍اج‍ر ای‍روان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۷۹

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ م‍وازی‍ن‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ت‍وس‍ط پ‍رس‍ت‍اران‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ن‍وزادان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ واق‍ع‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ (س‍ال‌۱۳۷۱ )

ق‍ری‍ب‌، م‍ی‍ت‍را

ص‍دی‍ق‍ه‌ م‍ج‍اب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۷۸

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ دان‍ش‌ و ن‍ح‍وه‌ اق‍دام‍ات‌ س‍رپ‍رس‍ت‍اران‌ در م‍ورد پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از زخ‍م‍ه‍ای‌ ف‍ش‍اری‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ارت‍وپ‍دی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ج‍ی‍ف‍رودی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌

ت‍ان‍ی‍ا م‍ه‍اج‍ر

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۷۷

ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ب‍رق‍راری‌ ارت‍ب‍اط پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۱

ج‍ز ک‍ب‍ی‍ری‌ ، ف‍ری‍ده‌

ف‍رخ‌ س‍ه‍ی‍ل‌ ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۷۶

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ دان‍ش‌ ، ن‍گ‍رش‌ و م‍ه‍ارت‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ب‍روز س‍ن‍درم‌ ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ب‍روز س‍ن‍درم‌ ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ،درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

دادگ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌

ف‍ری‍ده‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۷۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ل‌ ری‍ه‌ در راب‍طه‌ ب‍ا م‍راق‍ب‍ت‌ از خ‍ود در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ س‍ن‍ن‍دج‌ در س‍ال‌۱۳۷۱

ع‍ل‍ی‍رم‍ائ‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌

زه‍را پ‍وراس‍م‍اع‍ی‍ل‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۷۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر دان‍ش‌ ، ن‍گ‍رش‌ و م‍ه‍ارت‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ک‍اه‍ش‌ ع‍وارض‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، م‍ری‍م‌

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۷۳

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ورزش‌ در ب‍ازت‍وان‍ی‌ ج‍س‍م‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ م‍اس‍ت‍ک‍ت‍وم‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۰-۷۱

طال‍ق‍ان‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۷۲

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ح‍اص‍ل‌ از اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ک‍رر س‍رن‍گ‍ه‍ای‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌ ی‍ک‍ب‍ار م‍ص‍رف‌ ن‍زد ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و غ‍دد داخ‍ل‍ی‌ و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

خ‍وس‍ت‌، ن‍ادره‌

ت‍ان‍ی‍ا م‍ه‍اج‍ر ای‍روان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۷۱

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اج‍رای‌ ش‍رح‌ وظای‍ف‌ ک‍ارآم‍وزی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ س‍ال‌ آخ‍ر ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍ل‌ ک‍ارآم‍وزی‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۱۳۷۰-۷۱

گ‍ل‍ک‍ار، آزاده‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۶۹

ب‍ررس‍ی‌ پ‍ن‍داش‍ت‌ از خ‍ود ن‍وج‍وان‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لالات‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ان‍دام‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌ م‍راج‍ع‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ (س‍ال‌۱۳۷۱ ) و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ن‍وج‍وان‍ان‌ س‍ال‍م‌

ح‍ات‍م‌، ف‍روغ‌

ف‍رخ‌ ت‍اج‌ ان‍ص‍اری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۶۸

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ در م‍ورد ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر خ‍واب‌ ، در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۷۱

م‍ال‍ک‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۶۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍س‍م‍ی‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ اغ‍م‍ای‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ص‍دم‍ات‌ م‍غ‍زی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۰

س‍وداگ‍ر، س‍ی‍م‍ی‍ن‌

ت‍ان‍ی‍ا م‍ه‍اج‍ر ای‍روان‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۶۵

ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ ش‍ب‍ک‍ار در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ (س‍ی‌ س‍ی‌ ی‍و- آی‌ س‍ی‌ ی‍و) ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ک‍اری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ،درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ب‍ی‍ات‌، م‍ول‍ود

م‍ن‍ی‍ژه‌ وال‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۶۴

ب‍ررس‍ی‌ دان‍ش‌ ،ن‍گ‍رش‌ و م‍ه‍ارت‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍گ‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ در م‍ورد پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ج‍دد س‍ن‍گ‌ در ک‍ل‍ی‍ه‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍طح‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۱

ارس‍لان‍ی‌، ن‍رگ‍س‌

اش‍رف‌ غ‍لام‍رض‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۱

۴۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ج‍ن‍س‍ی‌ ، روان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍اس‍ت‍ک‍ت‍وم‍ی‌ ش‍ده‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز پ‍رت‍و درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ص‍ف‍وی‌ ب‍ی‍ات‌، زه‍را

زه‍ره‌ پ‍ارس‍ا ی‍ک‍ت‍ا

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۸۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍س‍ت‍ع‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ی‍پ‍وگ‍ل‍ی‍س‍م‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ال‍غ‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ب‍ا ان‍س‍ول‍ی‍ن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

ص‍ف‍ائ‍ی‌، اب‍وت‍راب‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۷۰

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ م‍رب‍ی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در راب‍طه‌ ب‍ا م‍وق‍ع‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ن‍ش‌ زا در آم‍وزش‌ دروس‌ ن‍ظری‌ و ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ، در دان‍ش‍ک‍ده‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

ب‍روم‍ن‍د، پ‍روی‍ن‌

ه‍م‍ا آت‍ش‌ پ‍ن‍ج‍ه‌ ، م‍رض‍ی‍ه‌ ش‍ه‍اب‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۶۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ آرام‍ش‌ پ‍ی‍ش‍رون‍ده‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ ب‍ر درد ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ زخ‍م‍ه‍ای‌ م‍ع‍ده‌ واث‍ن‍ی‌ ع‍ش‍ر در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌

پ‍ازارگ‍ادی‌، م‍ه‍رن‍وش‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۶۲

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ از آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ار م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ان‍ف‍ارک‍ت‍وس‌ م‍ی‍و ک‍ارد در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌۱۳۷۰

ب‍ارب‍از، ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌

م‍ه‍وش‌ ص‍ل‍ص‍ال‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۶۱

ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ارائ‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ش‍ک‍لات‌ ج‍س‍م‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ش‍ش‌ و گ‍چ‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دچ‍ار ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ و دررف‍ت‍گ‍ی‌ س‍ت‍ون‌ ف‍ق‍رات‌ گ‍ردن‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

دان‍ن‍ده‌، ف‍رح‍ن‍از

ف‍ری‍ده‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۶۰

ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍گ‍رش‌ پ‍دران‌ و م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍دگ‍ی‌ ذه‍ن‍ی‌ ، س‍ال‌۱۳۷۰

دب‍ی‍ری‍ان‌، اک‍رم‌

ل‍وئ‍ی‍ز ص‍ف‍ری‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۵۹

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍س‍ت‍م‍ر ض‍م‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ در م‍ورد اق‍دام‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ لازم‌ ح‍ی‍ن‌ وق‍وع‌ ای‍س‍ت‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۰

ب‍ن‍ادرخ‍ش‍ان‌، ه‍م‍ای‍ون‌

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۵۸

ب‍ررس‍ی‌ ص‍ف‍ات‌ م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ و رف‍ت‍اره‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ م‍ری‌ و م‍ع‍ده‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

دب‍ی‍ری‍ان‌، اع‍ظم‌

ع‍ل‍ی‍ن‍ه‌ ژوزف‌ ن‍ی‍ا

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۵۷

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ (ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ) ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‍ی‌ ک‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ک‍ی‍س‍ه‌ ص‍ف‍را ق‍رار م‍ی‌ گ‍ی‍رن‍د در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اخ‍ت‍لالات‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ در ب‍خ‍ش‌ ج‍راح‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ی‍ک‍ی‌ از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ س‍ال‌۱۳۷۰

ن‍ی‍ری‌، ف‍ران‍ک‌

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‍ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۵۶

ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ف‍رد م‍داری‌ و م‍ع‍ل‍م‌ م‍داری‌ در م‍ی‍زان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ت‍رم‌ پ‍ن‍ج‍م‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ (۱۳۷۰)

م‍ه‍دوی‌، زه‍را

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۵۵

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طر آت‍روااس‍ک‍ل‍روز در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ک‍ت‍ه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ آم‍وزش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌

م‍ق‍دس‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر

ف‍رخ‌ س‍ه‍ی‍ل‌ ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۵۴

ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر دو روش‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر اف‍زای‍ش‌ م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز ازه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ ب‌ ،راه‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ و ن‍ح‍وه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌

اش‍ک‌ ت‍راب‌، طاه‍ره‌

اف‍س‍ر رض‍ای‍ی‌ پ‍ور

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۵۳

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ س‍ال‌ آخ‍ر دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ در م‍ورد م‍ی‍زان‌ ت‍طاب‍ق‌ م‍ح‍ت‍وای‌ دروس‌ ن‍ظری‌ واح‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ وی‍ژه‌ ب‍ا ک‍ارآم‍وزی‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ م‍رب‍وطه‌ در ن‍ی‍م‍س‍الدوم‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌۶۹-۷۰

م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، ه‍وم‍ان‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۵۲

 

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍ن‍ش‌ زای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍اردار ش‍اغ‍ل‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌  پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۰

 

ص‍م‍د پ‍ور ام‍ل‍ش‍ی‌، طی‍ب‍ه‌

 

اش‍رف‌ غ‍لام‍رض‍ای‍ی‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌

 

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

 

1370

۵۱

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ج‍س‍م‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ک‍ت‍ه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ح‍اد ب‍ر اس‍اس‌  ف‍رای‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ در م‍ی‍زان‌ دان‍ش‌ ، ن‍گ‍رش‌ و م‍ه‍ارت‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‌ س‍ی‌ ی‍و ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌

ح‍ک‍م‍ت‌ پ‍ور، داود

ژاس‍م‍ن‌ ش‍اه‌ ن‍ظری‍ان‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۵۰

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ر دان‍ش‌ و م‍ه‍ارت‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ پ‍اراپ‍ل‍زی‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ب‍روز زخ‍م‌ ف‍ش‍اری‌ در آس‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ت‍ه‍ران‌

غ‍ف‍اری‌، ف‍ری‍ده‌

ه‍م‍ا آت‍ش‌ پ‍ن‍ج‍ه‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۴۸

ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دخ‍ت‍ر س‍ال‌ آخ‍ر پ‍رس‍ت‍اری‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا آم‍وزش‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - م‍ام‍ای‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ،درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ در س‍ال‌۱۳۷۰

خ‍ال‍ق‌ دوس‍ت‌ م‍ح‍م‍دی‌، طاه‍ره‌

ف‍رخ‌ س‍ه‍ی‍ل‌ ارش‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۴۷

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍س‍اع‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍م‍ر درد در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ درم‍ان‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ارت‍وپ‍دی‌ و پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ارت‍وپ‍دی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ت‍ه‍ران‌

رازی‌، ش‍ادان‌ پ‍درام‌

زه‍را ح‍اج‍ی‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ زاده‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۴۶

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‍ه‍ای‌ آرام‍س‍ازی‌ ب‍ر روی‌ درد ب‍ی‍م‍اران‌ س‍رطان‍ی‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ س‍رطان‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ آم‍وزش‍ی‌ ت‍ه‍ران‌

ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌، م‍ه‍ن‍از

ه‍م‍ا آت‍ش‌ پ‍ن‍ج‍ه‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۴۵

ب‍ررس‍ی‌ دان‍ش‌ ، و م‍ه‍ارت‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز در م‍ورد پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ واق‍ع‌ در ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۷۰

ش‍ی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ژی‍لا ع‍اب‍د س‍ع‍ی‍دی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

۱۳۷۰

۳۴

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‌ آم‍وزش‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در ح‍د ت‍س‍ل‍ط،در ه‍دای‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‌ س‍طوح‌ ب‍الای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در س‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ،روان‌ - ح‍رک‍ت‍ی‌ ، وع‍اطف‍ی&