شنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٧ - 
1 2
 
 
 

 

     رسالت و ماموریت گروه بهداشت جامعه­ دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی:


چشم انداز:

قطب علمی برتر پرستاری بهداشت و سلامت جامعه  در سطح ایران 

رسالت:

بر اساس چشم انداز سال 1404 که ایران را" کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعانمل سازنده و موثر در روابط بین الملل" متصور شده است: گروه پرستاری بهداشت جامعه در نظر دارد ضمن حفظ جایگاه فعلی خود در تربیت دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، در جهت ارتقاء سطح کیفی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی، انجام طرح های پژوهشی  کاربردی و مبتنی بر نیاز جامعه، افزایش فعالیتهای ارتباط با جامعه، افزایش ارتباطات علمی با مجامع علمی خارج از کشور و نیز راه اندازی رشته سلامت جامعه و سلامت عمومی در مقطع دکترا اقدام نماید. 


ماموریت:

گروه پرستاری بهداشت جامعه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارتقاء دانش بهداشتی در سطح ملی، منطقه ای ونیز کمک به حفظ وارتقاء وضعیت بهداشت جوامع از طریق فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی را از اهم وظایف خود می داند. گروه پرستاری بهداشت جامعهبا برخوداری از کادر هیئت علمی و کارشناسی توانمند و مطرح در سطح کشور و نیز امکانات و تجهیزات مناسب رسالت­های زیر را بر عهده دارد:

آموزش نظری وعملی دانشجویان درمقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای عمومی طبق برنامه های مصوب وسرفصلهای پیش بینی شده در رشته های مرتبط با تخصص گروه .

    انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه های مختلف بهداشت جامعه بر حسب نیاز و بر اساس اولویت های تحقیقاتی گروه و علاقمندی اعضاء گروه .

    ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مرتبط با تخصص اعضاء گروه .

    نشر متون آموزشی وعلمی مورد نیاز دانشجویان .

    برگزاری و مشارکت در برگزاری سمینارها وکارگاههای علمی دانشجویی در سطح دانشکده ودانشگاه .

    ایجاد هماهنگی با واحدهای مربوطه در فراهم آوری زمینه مناسب آموزشی عملی دانشجویان .

    ایجاد ارتباط و همکاری با سایر گروههای آموزشی دانشکده دانشگاه و نیز کمیته های موجود در سطح دانشگاه .

    بعهده داشتن کارگاههای آموزشی ونیز برگزاری دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان پرستاری.

    آموزش و تربیت نیروی متخصص پرستاری بهداشت جامعه مورد نیاز کشور و نیز اعضاء هیئت علمی مورد نیاز دانشگاههای کشور.

    ارائه خدمات بهداشتی به مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی و سایر مددجویان.

    توسعه دانش پرستاری بهداشت (سلامت) جامعه از طريق انجام فعاليت های آموزشی ؛ پژوهشی و خدماتی.

ارزشها:

     ارتقاء مستمر کیفیت و کمیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

     توجه به به دانشجو به عنوان مشتری

      ارزش والا و معنوی حفظ و ارتقاء سطح سلامت مددجویان

      ایجاد محیط کار سالم و صمیمی

      رعایت اصول و ارزشهای اخلاق حرفه ای در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی

اهداف کلی :

اهداف تربیت نیرو دردوره کارشناسی پرستاری سلامت جامعه عبارتند از:

       تربیت نیروهایی با آگاهی وعملکرد همسو با نیازهای جامعه

       تربیت نیروهایی که با موضوعاتی از قبیل: بهداشت فرد و خانواده/ بیماریابی/ غربالگری / مشاوره/ ارجاع بیماران / پیشگیری وکنترل بیماریها / عوامل خطرزا / سیستم ارائه خدمات کشوری و... آشنا باشد.

       تربیت نیروهایی که قادر باشند بیماریهای شایع بومی منطقه تحت پوشش خود را شناسایی کنند.

       در پیشبرد برنامه های ارتقاء سلامت و پیشگیری، مشاوره، آموزش بهداشت نقش موثر داشته باشند.

       در انجام پژوهشهای کاربردی (H.S.R( Health System Researchدخالت داشته باشند.

       تربیت نیروهایی که قادر باشند بصورت چند ریشه عمل نمایند.

نقش ها:

دانش آموختگان این رشته درحرفه آینده خودرا درجامعه نقشهای زیررا برعهده خواهند داشت:

       نقش آموزشی: آموزش به خانواده­ها، افراد، مددجویان، بیماران–افراد پرخطر(high-risk) ودر معرض خطر(at-risk)

       نقش پژوهشی : کمک به پژوهشهای کاربردی (HSRs) در عرصه های بهداشتی کشور

       نقش پیشگیری کننده : ارائه خدمات پیشگیری سطح نخست، اول، دوم وسوم با انجام اقداماتی غربالگری بیماریها وکمک به تشخیص ودرمان بیماریها، تحت نظارت پزشک مسئول

نقش اجرایی : انجام امور اجرایی مربوط به حرفه پرستاری سلامت جامعه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - دانشکده پرستاری ومامایی
آدرس :تهران ، خیابان ولی عصر ، تقاطع نیایش ،   مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی ،            دانشکده پرستاری ومامایی                           نمابر : 88655363-021                        کدپستی : 1985717443
تلفن : 70-88655366 - 021
پست الکترونیک :sbnmf@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.