نام و نام خانوادگی: حمیرا بنکدار

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد بیهوشی

مرتبه علمیمربی

گروه آموزشی: اتاق عمل و هوشبری

علائق پژوهشی:  

  • ایمنی بیمار
  • تکنیکهای جدید در اتاق عمل
  • مراقبتهای ویژه
  • درد

لینک رزومه: Fa  

بیوگرافی مختصر علمی:

پس از پایان کارشناسی با رتبه برتر، طرح خود را در دانشکده پیراپزشکی سمنان در گروه اتاق عمل و هوشبری آغاز کردم وسپس به عنوان مسئول اتاق عمل و بخش مراقبت ویژه در بالین مشغول به کار بوده واز سال 1370 در دانشکده مشغول به تدریس دروس اتاق عمل و هوشبری میباشم.

 

پست الکترونیک:  homibonakdar@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   homibonakdar@sbmu.ac.ir

  

کد  ORCID:  0000-0003-0820-5070

لینک رزومه پژوهان: 

  https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

 

لینک برنامه هفتگی: دانشکده پرستاری و مامایی - برنامه کاری اساتید (sbmu.ac.ir)

 لینک دانشجویان تحت مشاوره: https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

 


Name: Homira Bonakdar

Field of Study: Bsc in Anesthesia

Academic Degree: Instructor

Academic Department:  School of Nursing and Midwifery-

Operating Room & Anesthesia Department

Research Interests: Emergency Nursing, Self-Care, Rehabilitation, Action Research, Humanistic Care

CV link

 

Biography:

After finishing my bachelor's degree with top rank, I started planning my commitments in Semnan paramedical faculty in the operating room and intelligence department.

Then he worked as the head of the operating room and special care department at the bedside

Anel. Since 1370, I have been teaching operating room and intelligence courses in the faculty.

 

Email: homibonakdar@yahoo.com

Academic Email: homibonakdar@sbmu.ac.ir   

Contact Number: Tel: +98 02188655366 Extension 339

 

ORCID ID: 0000-0003-0820-5070

Researcher CV link:   

https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

 

Link of Weekly Schedule:

دانشکده پرستاری و مامایی - برنامه کاری اساتید (sbmu.ac.ir)

Link of Under-supervised Students: https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست