چهارشنبه ١٣ مهر ١٤٠١ - 
1 2
 
آخرین عناوین :
منو اصلی گروه
 
آموزش مجازی
تقویم
 
 

اهـداف گـروه روانپرستاری

 • با استفاده از  نظريه‌هاي پرستاري و مدلهاي آموزشي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي طراحي و اجرا  گردد
 • با استفاده از مهارت، دانش و فن‌آوري جديد مربوط به دانش ديسيلين پرستاري فعاليت هاي آموزشي و پژو هشي گروه تدوين گردد  
 • كليه فهاليت هاي گروه با هدف دستيابي  به ارتقاء سلامت و فعاليت‌هاي پيشگيري تا بازتواني طراحي و اجرا گردد.
 • باانجام پژوهش مبتني بر شواهد، مشكلات موجود در سيستم خدمات بهداشتي درماني شناسايي و راه حل ارائه گردد
 • با استفاده از راهبردهاي تفكر انتقادي ، حل مسئله و تصميم‌گيري برنامه هاي درسي و آموزشي  طراحي و اجرا شود.
 • به منظور ارتقاء كيفيت خدمات آموزشي/ پژوهشي / باليني  ، نوآوري و ايجاد تغيير در عملكرد پرستاري مد نظر قرار گيرد.

راهبـرد هـای اجـرایـی گـروه روانپرستاری

 • به كارگيري تفكر خلاق/ انتقادي و روش حل مسئله در آموزش پرستاري
 • تنظيم روش ها نوين/ فعال   تدريس براساس اهداف آموزشي گروه داخلي و جراحي
 • طراحي برنامه آموزش مبتني بر نقش ها و وظايف حرفه اي در آموزش باليني                          
 • ارائه برنامه هاي درسي به صورت تركيبي از مدرس محوري و دانشجو محوري در جهت تقويت خودآموزي و يادگيري مستمر
 • طراحي  پژوهش هاي مبتني بر شواهد و تعيين اولويت هاي پژوهشي
 
 
 
آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - تقاطع نیایش - روبه روی بیمارستان قلب شهیدرجایی - مجتمع آموزشی وپژوهشی نیایش - دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - گروه روانپرستاری.
 
تلفن مستقیم: 88202506 
 
تلفن داخلی : 88655366 الی 71 داخلی 214- 319 ( گروه مدیریت، داخلی : 240)

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - دانشکده پرستاری ومامایی
آدرس :تهران ، خیابان ولی عصر ، تقاطع نیایش ،   مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی ،            دانشکده پرستاری ومامایی                           نمابر : 88655363-021                        کدپستی : 1985717443
تلفن : 70-88655366 - 021
پست الکترونیک :sbnmf@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.