اعضا کارگروه  برنامه ریزی درسی  گروه پرستاری داخلی جراحی
دکتر فریبا برهانی                           مدیر گروه
دکتر سیما زهری انبوهی                 مشاور آموزشی گروه
دکتر مهسا بوذری پور                      معاون آموزشی گروه
دکتر سولماز موسوی                       معاون پژوهشی گروه
دکتر راضیه غفوری                          مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده
دکترندا ثنایی                                  مسئول امور بالینی گروه
دکتر فاطمه حسن دوست                مسئول توسعه آموزش و اعتبار بخشی گروه
دکتر علی درویش پور کاخکی            مسئول کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
دکتر محبوبه عبدالرحیمی                 مسئول کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس
 
شرح وظایف
بررسی برنامه ها و منابع آموزشی در جهت ارتقا کیفیت آنها
بررسی برنامه های آموزشی مشابه در دانشگاههای معتبر جهان
نظر سنجی از اعضا هیات علمی و دانشجویان در خصوص برنامه درسی و بازخورد به سیاستگذارن و برنامه ریزان درسی
همکاری در بازنگری برنامه های درسی رشته مقاطع مختلف پرستاری
همکاری در برگزاری  دوره های توانمند سازی اعضا هیات علمی  
بررسی و بازنگری در شیوه های ارزشیابی دروس نظری و بالینی گروه
بهبود فرآیندهای ارزشیابی  بالینی از طریق اصلاح فرم ها و تهیه شاخص های عینی
اجرای عدالت آموزشی در حوزه های مختلف تدریس و ارزشیابی
همکاری با دفتر توسعه آموزش دانشکده در جهت به بهبود فرآیندهای آموزشی
پیگیری روند پیاده سازی برنامه های درسی ابلاغ شده در رشته مقاطع مختلف
بازنگری در فرم ها و فرآیندهای آموزشی گروه
ایجاد ساز و کار اجرای تم طولی اخلاق در ارائه دروس نظری و بالینی
توسعه فعالیتهای دانش پژوهشی گروه
 
روزهای تشکیل جلسات
چهارشنبه پایان هر ماه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست