چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١ - 
1 2
 
آخرین عناوین :
منو اصلی گروه
تقویم
 
آموزش مجازی
 
 
   دانلود فایل : دستورالعمل صدورمجوز دفاع نهایی کارشناسی ارشد و دکتریre..pdf           حجم فایل 310 KB
   دانلود فایل : فرم اظهار نظر داوران جهت صدور مجوز دفاع نهایی کارشناسی ارشد و دکتری re..docx           حجم فایل 22 KB
   دانلود فایل : فرم مجوزنمونه گیری.pdf           حجم فایل 138 KB
   دانلود فایل : دفاع نهایی دکترا.docx           حجم فایل 40 KB
   دانلود فایل : دفاع از عنوان تا دفاع پروپوزال دکترا.docx           حجم فایل 1741 KB
   دانلود فایل : دفاع از عنوان تا دفاع پروپوزال ارشد.docx           حجم فایل 2143 KB
   دانلود فایل : دفاع نهایی ارشد.docx           حجم فایل 38 KB
   دانلود فایل : موافقت استاد راهنما.docx           حجم فایل 122 KB
   دانلود فایل : مراحل انجام صحافی.pdf           حجم فایل 176 KB
   دانلود فایل : گزارش پیشرفت سه ماهه رساله پایان نامه.doc           حجم فایل 139 KB
   دانلود فایل : کاربرگ تاییدانجام صحافی پایان نامه.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود فایل : فرم مراجعه به استاد راهنما و مشاور.docx           حجم فایل 117 KB
   دانلود فایل : فرم گزارش پیشرفت شش ماهه رساله دکترا.doc           حجم فایل 134 KB
   دانلود فایل : فرم درخواست کداخلاق.pdf           حجم فایل 224 KB
   دانلود فایل : فرم درخواست داور روایی ابزار.docx           حجم فایل 52 KB
   دانلود فایل : فرم درخواست جلسه دفاع نهایی از رساله پایان نامه.docx           حجم فایل 120 KB
   دانلود فایل : فرم درخواست تعيين وقت دفاع.doc           حجم فایل 135 KB
   دانلود فایل : فرم داوری روایی ابزار.doc           حجم فایل 127 KB
   دانلود فایل : فرم حق مالکیت مادی ومعنوی.docx           حجم فایل 27 KB
   دانلود فایل : فرم تأیید و تحویل پروپوزال به تیم پژوهش.doc           حجم فایل 150 KB
   دانلود فایل : فرم اعلام تایید ابزارپژوهشی.docx           حجم فایل 1574 KB
   دانلود فایل : فرم اظهارنامه.docx           حجم فایل 118 KB
   دانلود فایل : فرآیند انتخاب استاد راهنما.docx           حجم فایل 1676 KB
   دانلود فایل : فرایند تصویب عنوان رساله دانشجویان مقطع phd.docx           حجم فایل 837 KB
   دانلود فایل : پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجو.docx           حجم فایل 174 KB
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - دانشکده پرستاری ومامایی
آدرس :تهران ، خیابان ولی عصر ، تقاطع نیایش ،   مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی ،            دانشکده پرستاری ومامایی                           نمابر : 88655363-021                        کدپستی : 1985717443
تلفن : 70-88655366 - 021
پست الکترونیک :sbnmf@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.