کتب منتشر شده

ردیف

نام استاد

نام کتاب

انتشارات

سال

1

دکتر معصومه سیمبر

بارداری و زایمان 1

جامع نگر

1400

3

دکتر معصومه سیمبر

خوشایندسازی زایمان با رایحه گل سرخ (رزا داماسنا)

گیسوم

1395

4

دکتر معصومه سیمبر

بهداشت باروری نوجوانان

گلبان

1393

5

دکتر معصومه سیمبر

بهداشت مادر و کودک

بشری

1388

6

دکتر معصومه سیمبر

آموزش پزشکی

گلبان

1392

7

دکتر معصومه سیمبر

ترجمه بارداری زایمان ویلیامز

انتشارات سالمی

1385

8

دکتر معصومه سیمبر

طب مکمل در بارداری و زایمان

انتشارات سالمی

1386

9

دکتر نورالسادات کریمان

ترجمه فرهنگ تخصصی مصور زنان مامایی ملونی

نور دانش

1382

10

دکتر نورالسادات کریمان

ترجمه مهارت های مامایی

نور دانش

1382

11

دکتر نورالسادات کریمان

ترجمه 3 جلدی بارداری و زایمان ویلیامز نسخه 26

سالمی

1385

12

دکتر نورالسادات کریمان

درسنامه حاملگی پر خطر و مراقبت های مربوطه

همای سعادت

1390

13

دکتر نورالسادات کریمان

ترجمه ژنیکولوژی در مطب

نور دانش

1385

14

دکتر محبوبه احمدی

ملاحظات اخلاقی و خطاهای حرفه ایی در مامایی

نشر ارژن

1398

15

دکتر صدیقه امیر علی اکبری

روش تحقیق در علوم بهداشتی

سالمی

1384

16

دکتر صدیقه امیر علی اکبری

آزمایشات کاربردی در مامایی

سالمی

1390

17

دکتر صدیقه امیر علی اکبری

اخلاق و مقررات مامایی

سالمی

1381

18

دکتر صدیقه امیر علی اکبری

سرطان پستان

سالمی

1380

19

دکتر زهره کشاورز

ترجمه و تلخیص ویلیامز 2010

انتشارات سبحان

1390

20

دکتر زهره کشاورز

ترجمه و تلخیص ویلیامز 2014

انتشارات سبحان

1393

21

دکتر زهره کشاورز

داستان تولد

انتشارات آناطب

1396

22

دکتر زهره کشاورز

فرزندآوری در ایران

انتشارات بیژن یورد

1397

23

دکتر زهره کشاورز

سلامت جنسی در سرطان پستان

انتشارات تیمورزاده

1397

24

دکتر زهره کشاورز

دستنامه جامع داروهای رسمی ایران، ایران فارما: داروهای زنان و مامایی

انتشارات تیمورزاده

1398

25

دکتر زهره کشاورز

کرونا ویروس جهش یافته

انتشارات تیمورزاده

1399

26

دکتر زهره کشاورز

ترجمه ویلیامز 2018

انتشارات تیمورزاده

در دست چاپ 1400

27

دکتر سپیده حاجیان

ترجمه گایدلاین STD

انتشارات جامعه نگر

1395

28

دکتر سیده هاینه علم الهدی

ترجمه زنان و مامایی بکمن و لینگ2020

انتشارات تیمورزاده

1399

29

دکتر سیده هاینه علم الهدی

ترجمه ویلیامز 2018

انتشارات تیمورزاده

در دست چاپ 1400

30

دکتر سیده هاینه علم الهدی

بارداری و زایمان 1

جامع نگر

1400

31

دکتر صدیقه صدیق مبارک آبادی

ترجمه راهنمای بالینی تنظیم خانواده

موسسه انتشاراتی فرهنگی فکر خلاق نوین

1392

32

دکتر صدیقه صدیق مبارک آبادی

ترجمه چگونه یک مقاله علمی بنویسیم

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1394

33

دکتر صدیقه صدیق مبارک آبادی

ترجمه زنان و مامایی بکمن و لینگ 2020

انتشارات تیمورزاده

1399

34

دکتر صدیقه صدیق مبارک آبادی

ترجمه ویلیامز 2018

انتشارات تیمورزاده

در دست چاپ 1400

35

دکتر صدیقه صدیق مبارک آبادی

بارداری و زایمان 1

جامع نگر

1400

 

کتب منتشر شده

ردیف

نام استاد

نام کتاب

انتشارات

سال

1

دکتر معصومه سیمبر

بارداری و زایمان 1

جامع نگر

1400

3

دکتر معصومه سیمبر

خوشایندسازی زایمان با رایحه گل سرخ (رزا داماسنا)

گیسوم

1395

4

دکتر معصومه سیمبر

بهداشت باروری نوجوانان

گلبان

1393

5

دکتر معصومه سیمبر

بهداشت مادر و کودک

بشری

1388

6

دکتر معصومه سیمبر

آموزش پزشکی

گلبان

1392

7

دکتر معصومه سیمبر

ترجمه بارداری زایمان ویلیامز

انتشارات سالمی

1385

8

دکتر معصومه سیمبر

طب مکمل در بارداری و زایمان

انتشارات سالمی

1386

9

دکتر نورالسادات کریمان

ترجمه فرهنگ تخصصی مصور زنان مامایی ملونی

نور دانش

1382

10

دکتر نورالسادات کریمان

ترجمه مهارت های مامایی

نور دانش

1382

11

دکتر نورالسادات کریمان

ترجمه 3 جلدی بارداری و زایمان ویلیامز نسخه 26

سالمی

1385

12

دکتر نورالسادات کریمان

درسنامه حاملگی پر خطر و مراقبت های مربوطه

همای سعادت

1390

13

دکتر نورالسادات کریمان

ترجمه ژنیکولوژی در مطب

نور دانش

1385

14

دکتر محبوبه احمدی

ملاحظات اخلاقی و خطاهای حرفه ایی در مامایی

نشر ارژن

1398

15

دکتر صدیقه امیر علی اکبری

روش تحقیق در علوم بهداشتی

سالمی

1384

16

دکتر صدیقه امیر علی اکبری

آزمایشات کاربردی در مامایی

سالمی

1390

17

دکتر صدیقه امیر علی اکبری

اخلاق و مقررات مامایی

سالمی

1381

18

دکتر صدیقه امیر علی اکبری

سرطان پستان

سالمی

1380

19

دکتر زهره کشاورز

ترجمه و تلخیص ویلیامز 2010

انتشارات سبحان

1390

20

دکتر زهره کشاورز

ترجمه و تلخیص ویلیامز 2014

انتشارات سبحان

1393

21

دکتر زهره کشاورز

داستان تولد

انتشارات آناطب

1396

22

دکتر زهره کشاورز

فرزندآوری در ایران

انتشارات بیژن یورد

1397

23

دکتر زهره کشاورز

سلامت جنسی در سرطان پستان

انتشارات تیمورزاده

1397

24

دکتر زهره کشاورز

دستنامه جامع داروهای رسمی ایران، ایران فارما: داروهای زنان و مامایی

انتشارات تیمورزاده

1398

25

دکتر زهره کشاورز

کرونا ویروس جهش یافته

انتشارات تیمورزاده

1399

26

دکتر زهره کشاورز

ترجمه ویلیامز 2018

انتشارات تیمورزاده

در دست چاپ 1400

27

دکتر سپیده حاجیان

ترجمه گایدلاین STD

انتشارات جامعه نگر

1395

28

دکتر سیده هاینه علم الهدی

ترجمه زنان و مامایی بکمن و لینگ2020

انتشارات تیمورزاده

1399

29

دکتر سیده هاینه علم الهدی

ترجمه ویلیامز 2018

انتشارات تیمورزاده

در دست چاپ 1400

30

دکتر سیده هاینه علم الهدی

بارداری و زایمان 1

جامع نگر

1400

31

دکتر صدیقه صدیق مبارک آبادی

ترجمه راهنمای بالینی تنظیم خانواده

موسسه انتشاراتی فرهنگی فکر خلاق نوین

1392

32

دکتر صدیقه صدیق مبارک آبادی

ترجمه چگونه یک مقاله علمی بنویسیم

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1394

33

دکتر صدیقه صدیق مبارک آبادی

ترجمه زنان و مامایی بکمن و لینگ 2020

انتشارات تیمورزاده

1399

34

دکتر صدیقه صدیق مبارک آبادی

ترجمه ویلیامز 2018

انتشارات تیمورزاده

در دست چاپ 1400

35

دکتر صدیقه صدیق مبارک آبادی

بارداری و زایمان 1

جامع نگر

1400

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست