قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پرستاری و مامایی

با توجه به راه اندازی سیستم  ثبت درخواست الکترونیک اداره آموزش از مورخ 30/07/1402 خواهشمند است درخواستهای مربوط به موارد زیر از طریق سایت nm.sbmu.ac.ir  /معاونتها /  معاونت آموزشی/ اداره آموزش / ارسال درخواست الکترونیکی از طریق ایمیل / ثبت  نمایید .لازم به ذکر است پاسخ به درخواستها بعد از 2 روز کاری از طریق دبیرخانه دانشکده قابل  دریافت میباشد.

 

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

مهمانی درون دانشگاهی

مهمانی چند واحد درسی

مرخصی تحصیلی دانشجو

فرآیند خروج از کشور دانشجویان  مشمول خدمت

انصراف از تحصیل

ارائه معدل به سازمانها

اداره آموزش دانشکده پرستاری و مامایی


پست الکترونیک:  nm-educationdeputy@sbmu.ac.ir

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست