ردیف

نام بیمارستان

نام ناظر آموزشی بیمارستان

     

1

 

بیمارستان مدرس

خانم دکتر بوذری پور

     

خانم دکتر شریعت پناهی

     

2

بیمارستان لبافی نژاد

 

خانم دکتر حسن دوست

     
   

 

3

بیمارستان امام حسین

خانم دکتر عبدالرحیمی

خانم دکتر موسوی زاده

     

4

بیمارستان طالقانی

 

خانم دکتر نیسه

     

خانم دکتر غفوری

     

5

بیمارستان شهدا

خانم دکتر دباغ

     

خانم دکتر مطبوعی

     

6

بیمارستان مفید

 

خانم دکتر شیرین آبادی فراهانی

     

خانم دکتر ابراهیم پور

     

7

بیمارستان مهدیه

خانم دکتر ورزش نژاد

     

8

بیمارستان لقمان

خانم دکتر پازکیان

آقای دکتر زاهد نژاد

     

9

بیمارستان اختر

 

خانم دکتر موسوی

     

10

بیمارستان 15 خرداد

-

     

11

بیمارستان مسیح دانشوری

-

     
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست