ردیف

نام بیمارستان

نام ناظر آموزشی بیمارستان

1

 

بیمارستان مدرس

خانم دکتر بوذری

خانم دکتر شریعت پناهی

2

بیمارستان لبافی نژاد

 

خانم دکتر صدیقی

خانم دکتر پاشایی

3

بیمارستان لقمان

 

آقای دکتر زاهد نژاد

خانم دکتر پازکیان

4

بیمارستان امام حسین

 

آقای دکتر قاسمی

خانم دکتر موسوی‌زاده

5

بیمارستان طالقانی

 

خانم دکتر نیسه

خانم دکتر غفوری

6

بیمارستان شهدا

خانم دکتر دباغ

دکتر ابراهیمیان

7

بیمارستان مفید

 

خانم دکتر فراهانی

-

8

بیمارستان مهدیه

خانم دکتر ورزش نژاد

9

بیمارستان مسیح دانشوری

-

10

بیمارستان اختر

 

خانم دکتر موسوی

11

بیمارستان 15 خرداد

-

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست