اعضاء کمیته منتخب اساتید مشاور

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

شماره اتاق

دکتر فرشته جواهری طهرانی

پرستاری سلامت جامعه

318

دکتر هدیه ریاضی

مامایی

225

دکتر همایون بنادرخشان

هوشبری و اتاق عمل

مدیرگروه اتاق عمل و هوشبری طبقه دوم

دکتر فتانه قدیریان

دکتر نرجس موسوی زاده

روان ­پرستاری

320

 

دکتر مهسا بوذری­ پور

پرستاری داخلی و جراحی

325

دکتر مریم ورزش­ نژاد

پرستاری کودکان

گروه کودکان طبقه دوم

دکتر رکسانا کرباسچی

علوم پایه

انتهای راهروی غربی طبقه سوم

 

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست