اعضای شورای آموزشی دانشکده:

دکتر وحید زمان­زاده

رئیس دانشکده

دکتر رقیه اسمعیلی

معاون آموزشی دانشکده

دکتر سپیده حاجیان

معاون پژوهشی و مدیرگروه مامایی دانشکده

دکتر شبنم شریعت ­پناهی

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده

دکتر رفعت رضاپور

معاون پشتیبانی دانشکده

دکتر فریبا برهانی

مدیرگروه داخلی جراحی

 دکتر منیژه نوریان

مدیرگروه کودکان

دکتر همایون بنادرخشان

مدیرگروه اتاق عمل و هوشبری

دکتر سعید قاسمی

مدیرگروه بهداشت جامعه

 دکتر حسین زاهدنژاد

مدیرگروه مدیریت و روان­پرستاری

دکتر ترانه استکی

مدیرگروه علوم پایه

فروغ مولا

مدیریت پرستاری دانشگاه

دکتر فاطمه منجذبی

مسئول تحصیلات تکمیلی

دکتر راضیه غفوری

مسئول EDO

دکتر میترا زندی

مسئول امور بین­ الملل

دکتر فرشته جواهری

مسئول اساتید مشاور

مهدیه قلعه­ نویی

رییس اداره آموزش

دکتر فتانه قدیریان

مسئول اعتباربخشی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست