اعضاء شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

 

آقای دکتر وحید زمان زاده

 

 

 

خانم دکتر سپیده حاجیان

خانم دکتر رقیه اسمعیلی

 

خانم دکتر فریبا برهانی

 

 

 

خانم دکتر منیژه نوریان

 

خانم دکتر معصومه سیمبر

 

آقای دکتر سعید قاسمی

آقای دکتر حسین زاهد نژاد

خانم دکتر ترانه استکی

دکتر مهدی خباز خوب

آقای دکتر همایون بنادرخشان

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست