شورای پژوهشی گروه علوم پایه

شورای پژوهشی گروه علوم پایه دارای 7 عضو می­باشد که به تناسب انجام طرح­های پژوهشی گروه جهت تبادل نظر و تایید تشکیل می­شود. اعضای آن به شرح زیر می­باشد:

 

شماره

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

1

ترانه استکی

تغذیه

PhD

2

رکسانا کرباسچی

فیزیولوژی

PhD

3

مهدی خباز خوب

اپیدمیولوژی

PhD

4

ملیحه نصیری

آمار حیاتی

PhD

5

ژاکلن وارطانوسیان

علوم آزمایشگاهی+ آموزش پزشکی

کارشناسی ارشد

6

سکینه نیری

علوم آزمایشگاهی+ ژنتیک

کارشناسی ارشد

7

سرور اصلاحی

علوم آزمایشگاهی+ بیوشیمی

کارشناسی ارشد

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست