هیات رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی


جناب آقای دکتر وحید زمان زاده

رئیس دانشکده

وقت ملاقات: شنبه ها 15-13

لینک رزومه: Fa En

 

 


سرکار خانم دکتر رقیه اسمعیلی

معاون آموزشی

وقت ملاقات: یکشنبه ها 15-13

لینک رزومه: Fa En

 

 

 


سرکار خانم دکتر سپیده حاجیان

معاون پژوهشی

وقت ملاقات:  دوشنبه و چهارشنبه 14-8

لینک رزومه: Fa En

 

 

 


سرکار خانم دکتر رفعت رضاپور نصرآباد

معاون پشتیبانی

وقت ملاقات: چهارشنبه ها 14-13

لینک رزومه: Fa En

 

 

 


سرکار خانم دکتر دکتر شبنم السادات شریعت پناهی

معاون دانشجویی و فرهنگی

وقت ملاقات: دوشنبه ها 15-13

لینک رزومه: Fa En

 

 

 


سرکار خانم دکتر میترا زندی

سرپرست امور بین الملل

وقت ملاقات: چهارشنبه ها  10-8

لینک رزومه: Fa En

 

 


سرکار خانم دکتر فتانه قدیریان

مدیر اجرایی حوزه ریاست

وقت ملاقات: شنبه ها  15-13

لینک رزومه: Fa En

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست