اعضا شورای آموزشی گروه

دکتر رقیه اسمعیلی: عضو هیات آموزشی گروه داخلی و جراحی
دکتر همایون بنادرخشان :عضو هیات علمی گروه اطاق عمل و هوشبری
دکتر فاطمه استبصاری: عضو هیات علمی گروه اطاق عمل و هوشبری
خانم حمیرا بنکدار: عضو هیات آموزشی گروه اطاق عمل و هوشبری
خانم شادی دالوند: عضو هیات آموزشی گروه اطاق عمل و هوشبری
خانم فاطمه فخر عالیزاده: عضو هیات آموزشی گروه اطاق عمل و هوشبری

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست