اعضای کمیته مشورتی

 

دکتروحید زمان­زاده

رئیس دانشکده

دکتر رقیه اسمعیلی

معاون آموزشی دانشکده

دکتر رفعت رضاپور

معاون پشتیبانی دانشکده

دکتر سپیده حاجیان

معاون پژوهشی دانشکده

دکتر شبنم شریعت­پناهی

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر فریبا برهانی

مدیرگروه داخلی جراحی

دکتر منیژه نوریان

مدیرگروه کودکان

دکتر حسین زاهدنژاد

مدیرگروه مدیریت و روان­پرستاری

دکتر سعید قاسمی

مدیرگروه بهداشت جامعه

دکتر ترانه استکی

مدیرگروه علوم پایه

دکتر همایون بنادرخشان

مدیرگروه اتاق­عمل و هوشبری

دکتر پروانه وصلی

رئیس مجتمع آموزش عالی ورامین

دکترمهسا بوذری­پور

رئیس بخش فن­پرستاری

دکتر فتانه قدیریان

مدیر اجرائی حوزه ریاست

دکتر میترا زندی

مسئول امور بین­الملل

دکتر مهدیه قلعه­نوئی

رئیس آموزش

دکتر راضیه غفوری

مسئول EDO

دکتر سحر عابدینی

مسئول امور اداری

وحید اسماعیلی

رئیس حسابداری

دکتر سیده نرجس موسوی­زاده

عضو گروه داخلی جراحی

نمایندگان دانشجویان ترمهای تحصیلی و دانشجویان برتر

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست