افتخارات بین الملل گروه پرستاری کودکان

 داور برتر سایت پابلون در سال 2019

عضویت شورای متخصصین منطقه ای مراقبت های تسکینی منطقه EMRO -WHO

عضو یت انجمن سرطان عمان OCA

عضویت انجمن چند ملیتی مراقبت حمایتی و تسکینی در سرطان (MASCC)

عضویت انجمن پرستاران انکولوژی امریکا ONS

عضویت بورد کنسرسیوم بین المللی پیشگیری از سرطان  ICPC

عضویت اتحادیه بین المللی کنترل سرطان UICC

چاپ مقاله در مجله The Lancet

مقاله برتر در مجله  Journal  Electronic Physician

مقاله برتر در همایش های پرستاری و آموزشی

نگارش دو فصل از کتاب بین الملل سلامت به انتشارات بریکان ترکیه

سخنرانی در کنگره International Technology Education and Development Conference

سخنرانی در کنگره International Educational Technology Conference

سخنرانی در کنگره World Congress and Expo on Pharmaceutics & Drug Delivery Systems.  

سخنرانی در کنگره International conference on health  and medicine  

سخنرانی در کنگره Arab neonatal care

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست