دانشکده پرستاری و مامایی

گروه پرستاری بهداشت جامعه

افراد و شبکه های همکار بین الملل سال 1403-1401

توضیح: در حال حاضر گروه پرستاری بهداشت جامعه با سایر دانشکده ها و اساتید پرستاری در دانشگاه های معتبر جهان (منظور خارج از کشور) تنها در زمینه چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجی همکاری دارد که برنامه ریزی

برای توسعه این همکاری انجام گردیده است و این برنامه دارای اهداف ذیل می باشد.

اهداف:

  1. -    ایجاد همکاری علمی با سایر دانشکده ­ها و اساتید پرستاری و پرستاری بهداشت جامعه در دانشگاه ­های معتبر جهان
  2. -    ایجاد همکاری پژوهشی از طریق طرح ­های مشترک بین ­المللی
  3. -    چاپ مقالات بیشتر در مجلات معتبر بین ­المللی
  4. -    مشارکت ­دادن دانشجویان بین ­المللی در طرح ­ها و مقالات پژوهشی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست