افیلیشن فارسی:

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 

:Affiliation

Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

 

 

توجه: درج افیلیشن صحیح کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، در قسمت افیلیشن مقالات برای محققین، بر روی جلد کتب برای نویسندگان؛ و در خلاصه مقالات ارسالی به کنگره ها به صورت سخنرانی یا پوستر، شرط لازم جهت دریافت حق التشویق، گرنت یا استفاده از سایر مزایای کمیته است. 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست