حسابدار و هماهنگ کننده اداره اموال امور مالی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی شهید بهشتی


نام و نام خانوادگی : مریم گلبداغی

میزان تحصیلات : کارشناسی حسابداری

شماره تماس: 88655366 داخلی 200

ایمیل m.golbodaghi61@gmail.com

 

شرح وظایف:

  • مسئول و هماهنگ کننده اداره اموال دانشکده
  • مسئول صدور اسناد مالی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست