در گروه کودکان و مراقبت ویژ ه نوزادان، دانشجویان کازشناسی ارشد در دو رشته پرستاری کودکان و پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان آموزش می بینند.
 
با توجه به نیاز سنجی و بررسی های انجام شده موارد زیر متناسب با اهداف برنامه دو ساله 1402-1404 به عنوان اولویت پژوهشی به تصویب شورای پژوهشی گروه پرستاری کودکان و شورای پژوهشی دانشکده رسیده است
 
 بررسی ابعاد مختلف روش های استفاده از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آموزش بالینی دانشجویان
 روش های آموزش نوین در ارتقاء کیفیت آموزش بالینی
 الگو های مراقبتی در پرستاری کودکان
 الگو های مراقبتی در پرستاری نوزادان پر خطر و بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان
 تسکین درد در کودکان و نوزادان
 طراحی گاید لاین های مورد نیاز برای ارائه مراقبت استاندارد
 توسعه اجرای نیدکپ در بخش مراقبت ویژه نوزادان
 بررسی راهکار ها افزایش توانمندی والدین در مراقبت از کودک و نوزاد پر خطر: تله نرسینگ و کاربرد فضای مجازی
 طب مکمل و سنتی در مراقبت از نوزادان و کودکان: جنبه های پرستاری
 جنبه های انسانی در مراقبت پرستاری
 ارتباط حرفه ای با کودک و خانواده
 شایستگی بالینی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد کودکان و مراقبت ویژه نوزادان در محیط بالین و ارائه راهکار جهت ارتقا شایستگی ها
 بررسی مشکلات آموزش بالینی و نظری دانشجویان کارشناسی ارشد کودکان و مراقبت ویژه نوزادان و ارائه راهکار جهت حل مشکل
 بررسی علل عدم استفاده از نتایج حسابرسی های انجام شده در بخش های بالینی
 شناسایی گروه های در معرض خطر سرطان های شایع با استفاده از آزمون های غربالگری مناسب
 طراحی ابزارهای جدید و یا روانسنجی ابزارهای موجود جهت انجام غربالگری سرطان
 چالش های اجرای مراقبت تسکینی
 راه کار های کاهش خطاهای دارویی
 بررسی نیاز های روانی کودکان ونوجوانان
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست