بازنشستگان گروه

دکتر ژاسمن  شاه نظریان

دکترژیلا عابد سعیدی

دکتر پرخیده حسنی

دکتر طاهره اشک تراب

دکتر زیبا برزآبادی فراهانی

دکتر ملاحت نیکروان مفرد

دکتر زهرا صفوی بیات

دکتر نادره نادری روش

خانم شهلا  فرزام

خانم زهرا  پوراسماعیل

خانم شمسی تاجرمشایی

خانم مولود  بیات

خانم مریم حسین زاده

خانم سیمین جعفری

خانم پروین برومند

خانم زهرا مهدوی

خانم ژاله عزتی

خانم نیره براهیمی

خانم اعظم دبیریان

خانم مرضیه مالکی

خانم فاطمه احمد لاریحانی

خانم آزیتا  پورشیروانی

آقای حسین شیری

آقای کیانوش نیرومند زندی

آقای رضا شلالوند

آقای غلامرضا گلشنی گلباغی

آقای غلامرضا قزلقاش

خانم زهرا مشتاق عشق

خانم فرشته ذوالریاستین

خانم سیما طهماسبی

خانم نیک نام

خانم شکری پور

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست