بازنشستگان گروه :

خانم کبری پیراینده - آقای امیر حسین بارباز- زنده یاد خانم زیبا پیروزان -  خانم پروین نیکنام- خانم پروین کلانتری - خانم پریوش احمدی-خانم مهرانگیز معالی-آقای احمد هادیزاده

 آقای رحیم قریب - آقای علیرضا قهری سرابی – آقای مهیار یلداشخان - خانم حمیرا بنکدار

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست