دانشکده پرستاری و مامایی

گروه پرستاری سلامت جامعه

اساتید محترم بازنشسته گروه پرستاری سلامت جامعه در سال 1401

جدول ذیل شامل اساتید محترم بازنشسته گروه در سال 1401 است.

از زحمات ارزنده ایشان در زمان فعالیت در گروه متشکریم و امیدواریم در هرکجا هستند سلامت و موفق باشند.

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال بازنشستگی

سمت در زمان بازنشستگی

1

دکتر میمنت حسینی

1401

مدیر گروه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست