برنامه توسعه آموزش گروه پرستاری داخلی جراحی

 

گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی  با اتخاذ خط مشی های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مراقبتی به عنوان یکی از گروههای تاثیر گذار در حوزه پرستاری می باشد. این گروه در تلاش است بر اساس سیاست های ابلاغی  برنامه توسعه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بسته های تحول و نوآوری در آموزش و اولویتهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سیاستهای توسعه آموزش خود  را تدوین نماید.

اهم اهداف توسعه آموزش گروه پرستاری داخلی جراحی به شرح زیر می باشد:

 • ارتقای کمی و کیفی به­ کارگیری روش های نوین آموزش
 • بهبود استفاده از روشهای ترکیبی در آموزش
 • ارتقا روش های ارزشیابی فراگیران
 • بهبود زیرساخت ها و فضای فیزیکی آموزشی گروه
 • ارتقا عرصه های یاددهی و یادگیری گروه
 • ارتقا کمی و کیفی منابع انسانی گروه
 • توسعه اخلاق در آموزش
 • ارتقای کمی و کیفی فعالیت­ های دانش پژوهی آموزشی
 • گسترش فعالیتهای آموزشی بین المللی گروه
 • بهبود کمی و کیفی آموزشها مبتنی بر نیاز جامعه
 • استفاده از رویکردهای بین رشته ای در آموزش
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست