برنامه سخنرانی های آموزش مداوم  اعضای هیات علمی گروه پرستاری کودکان

با گروه هدف پرستاران و ماماهای شاغل در مراکز

 

  1. -   همایش  علمی پرستاری کودکان و اورژانس های اطفال، مرکز مفید، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  2. -   همایش علمی سلامت نوزاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران
  3. -   همایش بیماری های کودکان، مرکز طبی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی تهران
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست