برنامه عملیاتی دو ساله و نقشه استراتژیک گروه پرستاری کودکان

آموزش نظری

آماده سازی پرستاران عامل تغییر در محیط های بالینی  نوزادان و کودکان از طریق ارایه بالاترین کیفیت آموزش

هدف استراتژیک 1

 

 

ارتقا دانش دانشجویان از طریق برنامه های آموزش و یادگیری موثر

استراتژی ها

مسئول اجرا

 

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

شاخص مطلوب: شرکت در تمام جلسات شورای آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

 1. -     بازنگری و ارزشیابی دوره ای برنامه های آموزشی گروه توسط اعضای گروه از نظر انطباق با اهداف آموزشی مشخص شده در شرح درس

دکتر نوریان

 

فرم صورتجلسه شورای آموزش و پژوهش گروه، فرم ارزشیابی برنامه توسط همتاها و دانشجویان

    در پایان هر ترم

 1. -     مشارکت در امر سیاست گذاری و اعتباربخشی آموزش در گروه و دانشکده

دکتر نوریان

اعضای گروه

مستندات

هر دو ترم یک بار

شاخص مطلوب: کسب حداقل 80درصد نمره کامل فرم های ارزشیابی در هر درس و شرکت در تمام جلسات شورای گروه برای هر عضو

 1. -     خلق تجربه های یادگیری دانشجومحور در تمام برنامه ها و روش های ارایه دروس

دکتر ابراهیم پور

 

فرم ارزشیابی تجربه های یادگیری دانشجویان

هر 2 ترم یک بار

شاخص مطلوب: کسب حداقل 80درصد نمره کامل فرم های ارزشیابی در هر درس

 1. -     توسعه، حمایت و تفوق یابی (ٍExcellence) در امر آموزش از طریق اجرای برنامه های توسعه آموزش (Education Development Center)

دکتر ورزش نژاد

 

مستندات ارایه شده توسط مسئول توسعه آموزش دانشکده

 در پایان هر ترم

 1. -     ارزشیابی شیوه های ارزیابی دروس نظری و امتحانات تکوینی و تجمعی

دکتر نبی زاده

 

فرم ارزشیابی شیوه ارزیابی نظری)

در پایان هر ترم

شاخص مطلوب: کسب حداقل 80درصد نمره کامل فرم های ارزشیابی شیوه ارزیابی نظری

هدف استراتژیک 2

 

 

هدایت برنامه ها و دوره های آموزشی مرتبط با پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان در سطح دانشگاه، ملی و بین المللی

استراتژی ها

مسئول اجرا

 

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

 1. -     توسعه آموزش و یادگیری در گروه از طریق ارایه دوره های آموزشی ضمن خدمت

دکتر ورزش نژاد

 

ارایه گزارش دوره ها و کارگاه های ارایه شده در هر سال به ازای هر عضو

در پایان هر ترم

شاخص مطلوب: برگزاری حداقل یک کارگاه یا دوره آموزشی ضمن خدمت در هر سال توسط  هر عضو

 1. -     استفاده از تمام ظرفیت های اعضای گروه و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا برای تدوین، اجرا و توسعه برنامه های آموزشی خارج از کوریکولوم درسی، در قالب کارگاه، سمینار و...

دکتر ورزش نژاد

اعضای گروه

ارایه گزارش دوره ها و کارگاه های ارایه شده در هر سال زیر نظر هر عضو گروه

هر دو ترم یک بار

شاخص مطلوب: برگزاری حداقل یک کارگاه یا دوره آموزشی در هر دوره تحصیلی برای هر دانشجوی کارشناسی ارشد و هر سال برای هر دانشجوی دکترا زیر نظر اعضای گروه

 1. -     سنجش پتانسیل و برنامه ریزی برای ارایه و مشارکت در برنامه های آموزشی مرتبط با حیطه پرستاری کودکان و نوزادان در سطح ملی و بین المللی

دکتر ابراهیم پور

 

مستندات

هر دو ترم یک بار

شاخص مطلوب: ارایه حداقل یک کارگاه در عرصه ملی یا بین المللی با عناوین بدیع و انحصاری در هر سال توسط کل گروه (این کارگاه های مجزای از کارگاه ها و برنامه های ارایه شده برای آموزش به جامعه و برنامه های ضمن خدمت بوده و مخاطبین آن دانشجویان مناطق محروم یا خارج از ایران می باشند)

هدف استراتژیک 3

 

 

ارتقا آموزش مبتنی بر فن آوری، از راه دور و مجازی

استراتژی ها

مسئول اجرا

 

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

 1. -     تدوین و اجرای برنامه های آموزشی تلفیقی (مجازی و حضوری) برای دروس ارایه شده در گروه

دکتر نوریان

 

مستندات

در پایان هر ترم

 1. -     تهیه برنامه ها و مدیای تخصصی آموزشی در حیطه پرستاری کودکان و نوزادان و دادن امکان دسترسی به آنها از طریق رسانه های مجاز ارایه مدیا

دکتر ابراهیم پور

 

مستندات

هر دو ترم یکبار

 1. -     ارایه و حمایت از شرکت در کارگاه های مرتبط با فن آوری های نوین تدریس برای اعضای گروه

دکتر ورزش نژاد

 

مستندات

هر دو ترم یک بار

شاخص مطلوب: ارایه حداقل یک برنامه تلفیقی در هر سال به ازای هر یک از اعضای گروه

هدف استراتژیک 4

 

 

توسعه برنامه های دانش پژوهی در گروه برای ایجاد امکان نوآوری در امر آموزش و یادگیری

استراتژی ها

مسئول اجرا

 

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

 1. -     ارزیابی و شناسایی گپ های آموزشی و حیطه هایی که توسط اعضا گروه و با اجرای فرایند دانش پژوهی قابل توسعه است

دکتر نوریان

 

مستندات

در پایان هر ترم

 1. -     مشارکت با گروه های دیگر آموزشی و بیمارستان های تابعه در تدوین، اجرا و ارزشیابی فرایندهای دانش پژوهی

دکتر ابراهیم پور

 

مستندات

در پایان هر ترم

 1. -     ارایه حداقل یک طرح دانش پژوهی با مشارکت تمام اعضای گروه در هر سال

دکتر ابراهیم پور

 

مستندات

در پایان هر ترم

 

آموزش بالینی

آماده سازی پرستاران با مهارت های حرفه ای مورد نیاز در بخش های تخصصی کودکان و نوزادان

هدف استراتژیک 1

 

 

 

ارتقا وضعیت کاربرد دانش در عملکرد بالینی

 

استراتژی ها

مسئول اجرا

 

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

 

 1. -     بازنگری دوره ای، نظارت بر اجرا و ارزشیابی لاگ بوک های طراحی شده برای دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری در بخش های کودکان و نوزادان

دکتر فراهانی

 

مستندات

هر دو ترم یکبار

 

 1. -     بازنگری دوره ای، نظارت بر اجرا و ارزشیابی لاگ بوک های طراحی شده برای دانشجویان کارورزی در عرصه کودکان

دکتر فراهانی

 

مستندات

در پایان هر ترم

 

 1. -     شناسایی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های درون بیمارستانی برای آموزش مهارتهای تخصصی حرفه ای مانند کاتترمرکزی گذاری برای نوزادان، توسط افراد متخصص در آن حوزه

تمام اعضای

گروه

 

مستندات

در پایان هر ترم

 

 1. -     توسعه و تجهیز مرکز شبیه سازی مهارت های بالینی در حیطه پرستاری کودکان و نوزادان در دانشکده (Skill lab)

دکتر نوریان

 

مستندات

هر دو ترم یکبار

 

هدف استراتژیک 2

 

 

 

ارتقا فرایند های آموزش بالینی به دانشجویان مقاطع مختلف

 

استراتژی ها

مسئول اجرا

 

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

 

 1. -     بازنگری دوره ای و نظارت بر اجرای طرح درس های دروس بالینی و عملی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دکتر نوریان

 

مستندات

در پایان هر ترم

 

 1. -     شناسایی و رفع موانع آموزش با کیفیت در بالین توسط اعضا گروه

اعضای گروه

 

مستندات

در پایان هر ترم

 

 1. -     اجرای برنامه های آموزشی بالینی در قالب کارگاه های تخصصی در بیمارستان ها برای دانشجویان

دکتر نبی زاده

 

مستندات

هر دو ترم یکبار

 

 1. -     اجرای کارگاه ها و سمینارهای آشنایی با روش های نوین آموزش بالینی به صورت دوره ای در گروه

دکتر فراهانی

 

مستندات

هر دو ترم یکبار

 

 1. -     برگزاری جلسات هم اندیشی دوره ای برای ارتقا فرایندهای آموزش بالینی گروه و رفع مشکلات به شیوه مشارکتی

 

 

  دکتر نوریان

 

مستندات

در پایان هر ترم

 

هدف استراتژیک 3

 

 

 

ارتقا برنامه های آموزشی به شیوه رایزنی (Mentoring) و مربی گری (Preceptorship) در بالین

 

استراتژی ها

مسئول اجرا

 

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

 

 1. -     شناسایی ظرفیت های موجود در بالین برای درخواست مشارکت در امر آموزش بالینی دانشجویان کارورزی در عرصه، کارآموزی

دکتر نوریان

 

مستندات

در پایان هر ترم

 

 1. -     ارزشیابی دوره ای وضعیت آموزش بالینی بدون حضور مربی (در عرصه و شیفت ها)، شناسایی اشکالات و اقدامات برای حل مشکلات

دکتر نوریان

 

ارزشیابی برنامه های درسی گروه

در پایان هر ترم

 

 1. -     جلسات هم اندیشی دوره ای با مسئولین پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران بیمارستان های تابعه بیمارستان که با گروه همکاری دارند با حضور تمام اعضای گروه برای تبادل نظر و ارایه برنامه های ارتقا دهنده آموزش بالینی

دکتر نوریان

 

مستندات

هر دو ترم یکبار

 

 1. -     ارایه بازخورد و اجرای برنامه های تشویقی و تقدیر از افراد داخل عرصه ها و بخش های بیمارستانی که در فرایند آموزش بالینی دانشجویان اثربخش می باشند

ناظرین آموزشی عضو گروه

              مستندات

 

هر دو ترم یکبار

 

هدف استراتژیک 4

 

 

 

تهیه بانک مدیای آموزشی و ارایه محتواهای آموزشی چندرسانه ای برای آموزش مهارت های بالینی در حیطه پرستاری کودکان و نوزادان به شیوه مجازی و خودآموزی

 

استراتژی ها

مسئول اجرا

 

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

 

 1. -     برنامه ریزی برای تهیه فایل های صوتی و تصویری از کارگاه های مختلفی که در گروه ی خارج از گروه تشکیل می شوند

دکتر ابراهیم پور

 

مستندات

در پایان هر ترم

 

 1. -     ایجاد مخزنی برای نگهداری و ارایه مدیای آموزشی چندرسانه ای مرتبط با حیطه پرستاری کودکان و نوزادان و اطلاع رسانی در مورد محتواهای قابل دسترسی برای دانشجویان از طریق وبسایت رسمی دانشکده

دکتر ابراهیم پور

 

مستندات

در پایان هر ترم

 

هدف استراتژیک 5

 

 

 

ارزشیابی منظم فرایندهای آموزش بالینی گروه

 

استراتژی ها

مسئول اجرا

 

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

 

 1. -     بازنگری و ایجاد فرایندهای ارزشیابی آموزش بالینی گروه با تکیه بر مدل های نوین مرتبط

دکتر نوریان

 

مستندات

در پایان هر ترم

 

 1. -     مشارکت در برنامه های ارزشیابی فرایندهای آموزش بالینی دانشکده و گزارش این برنامه ها به گروه توسط نماینده گروه

دکتر نوریان

 

مستندات

در پایان هر ترم

 

 1. -     توسعه روش های گزارش رویدادها در آموزش بالین برای بررسی موارد و اقدامات پیشگیرانه بعدی

دکتر نوریان

 

مستندات

در پایان هر ترم

 

 1. -     توسعه روش های ارزشیابی اساتید بر اساس مدل های موجود و ارایه بازخورد در مورد آموزش بالینی اعضا

دکتر نوریان

 

مستندات

در پایان هر ترم

 

 

 

 

 

 

 

پژوهش

توسعه بدنه دانش علمی معتبر در حیطه پرستاری کودکان و نوزادان از طریق فعالیت های پژوهشی

هدف استراتژیک 1

 

 

ارتقا سطح کیفی فعالیت های پژوهشی گروه

استراتژی ها

مسئول اجرا

 

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

 1. تدوین و دسترسی اعضای گروه و دانشجویان به فرایندهای پژوهشی مرتبط با پایان نامه و طرح های پژوهشی

دکترفراهانی

 

مستندات (فرایندهای مدون شده و در دسترس در صفحه شخصی گروه در وبسایت دانشکده)

در پایان هر ترم

 1. ارزشیابی و بازنگری فرایندهای پژوهشی گروه و در صورت لزوم اصلاحات برای رفع اشکالات

دکتر فراهانی

 

مستندات

هر دو ترم یکبار

 1. ارایه جلسات توجیهی در خصوص فعالیت های پژوهشی و مرتبط با پایان نامه برای دانشجویان جدیدالورود

دکتر نوریان

 

مستندات (صورتجلسه جلسات توجیهی)

هر دو ترم یکبار

 1. سنجش پتانسیل های بیمارستان های تخصصی تابعه دانشگاه و تدوین و ارایه طرح های پژوهشی بین حرفه ای توسط اعضای گروه

اعضای گروه

 

مستندات (گواهی طرح های ثبت شده در پژوهان)

هر دو ترم یکبار

 1. تعیین و بازنگری دوره ای اولویت های پژوهشی گروه بر اساس نیازهای جامعه، دانشجویان و نیز تخصص و مهارت اعضای گروه

دکتر ولیزاده

 

 

مستندات (صورتجلسه جلسات شورای پژوهشی گروه)

هر دو ترم یکبار

 1. ارتقا امکان انجام پژوهش های دانشجویی مشترک با اعضای حرفه ای دیگر گروه های دانشکده برای توسعه بین رشته ای دانش پرستاری کودکان

دکتر ولیزاده

 

 

مستندات (صورتجلسه جلسات شورای پژوهشی گروه)

هر دو ترم یکبار

 1. ارزشیابی مداوم نحوه اجرا و گزارش پایان نامه های دانشجویی و طرح های پژوهشی گروه برای حفظ انسجام و افزایش کیفیت

دکتر فراهانی

 

 

مستندات (گواهی طرح های ثبت شده در پژوهان)

هر دو ترم یکبار

 1. برگزاری و شرکت در کارگاه ها و برنامه های آموزشی در حیطه پژوهش همانند پروپوزال نویسی یا کار با نرم افزار لیزرل درون و برون گروهی

دکتر فراهانی

 

مستندات

هر دو ترم یکبار

 1. تدوین پورت فولیوی پژوهشی با ذکر مهارت های پژوهشی که لازم است دانشجو از طریق شرکت در کارگاه های روش تحقیق و جلسات دفاع دیگر دانشجویان، با ایجاد الزام برای داشتن حدنصاب امتیاز شرکت در این برنامه ها برای دفاع دانشجو

دکتر فراهانی

 

 

مستندات (نسخه آرشیو شده پورت فولیوهای دانشجویان)

در پایان هر ترم

 1. برگزاری ژورنال کلاب های دوره ای به صورت حضوری و مجازی در گروه و با دعوت برای شرکت کردن دانشجویان

دکتر ولیزاده

 

اعضای گروه

مستندات (صورتجلسه جلسات ژورنال کلاب)

هر دو ترم یکبار

 1. دریافت نظرات و بازخورد در خصوص حوزه های مورد نیاز برای پژوهش از پرستاران و صاحب نظران شاغل در بیمارستان های تابعه دانشگاه

دکتر نوریان

 

اعضای گروه

مستندات

هر دو ترم یکبار

شاخص مطلوب: ارایه حداقل یک طرح پژوهشی در سال به ازای هر عضو گروه (شامل طرح های پایان نامه نمی شود)، کسب حداقل 80 درصد نمره ارزشیابی فرایندهای پژوهشی،

هدف استراتژیک 2

 

 

توسعه پژوهش بین رشته ای

استراتژی ها

مسئول اجرا

ارزیاب ها

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

 1. -     ارایه برنامه های منظم و اجرای طرح های پژوهشی بین گروهی درون و برون دانشکده ای

دکتر ولیزاده

اعضای گروه

مستندات

هر 2 سال

 1. -     ظرفیت سنجی در عرصه های مختلف بالینی و خارج بیمارستانی برای انجام فعالیت های پژوهشی

دکتر فراهانی

 

اعضای گروه

فرم روایی محتوا و ارزشیابی برنامه های درسی گروه

هر 2 سال یک بار

هدف استراتژیک 3

 

 

ارتقا سطح کمی فعالیت های پژوهشی گروه

استراتژی ها

مسئول اجرا

ارزیاب ها

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

 1. -     تعیین یک نماینده در گروه برای شناسایی پایان نامه ها و طرح های اتمام یافته ای که از آنها مقاله استخراج نشده است و تشکیل یک کارگروه متشکل از اساتید و دانشجویان گروه برای نگارش مقاله

دکتر نبی زاده

اعضای گروه

مستندات

هر 2 سال

هدف استراتژیک 4

 

 

ارتقا سطح خبرگی اعضای گروه بر اساس شاخص های پژوهشی

استراتژی ها

مسئول اجرا

ارزیاب ها

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

 1. تشکیل کارگروه برای اطلاع رسانی فعالیت های پژوهشی گروه با هدف استناد به مقالات اعضای دیگر گروه برای افزایش شاخص های پژوهشی اعضا

دکتر نبی زاده

 

اعضای گروه

مستندات

هر 2 ترم یک بار

 1. ایجاد ارتباط میان گروهی و فرادانشکده ای با افراد پژوهشگر دارای زمینه های پژوهشی مشترک با اعضای گروه برای تبادل اطلاعات پژوهشی مانند تبادل استناد به مقالات اعضای گروه

دکتر ولیزاده

 

اعضای گروه

مستندات

هر 2 ترم یک بار

 1. ایجاد یک فرایند اطلاع رسانی در گروه برای یافتن فرصت های انتشار و کسب امتیاز پژوهشی توسط اعضای گروه

دکتر فراهانی

 

مستندات

هر 2 ترم یک بار

شاخص مطلوب: استناد حداقل به یکی از اعضای گروه در هر ترم توسط هر یک از اعضای دیگر، دسترسی همه اعضای گروه به عناوین چاپ شده اعضای دیگر برای استناد، اطلاع رسانی در خصوص فعالیت های پژوهشی اعضای گروه در حداقل یک پلتفرم علمی به افراد خارج گروه و خارج دانشکده

 

 

 

 

 

 

فعالیت های جامعه محور

ارتقا فعالیت های ارایه خدمت برای ارتقا سلامت نوزادان، کودکان و خانواده ها در سطح جامعه

هدف استراتژیک 1

 

 

ارتقا کمی و کیفی فعالیت های جامعه محور گروه

استراتژی ها

مسئول اجرا

ارزیاب ها

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

 1. -     شناسایی و ایجاد ارتباط و تفاهم با سازمان های مسئول به ارایه برنامه های ارتقا سلامت در جامعه مانند شهرداری

دکتر نوریان

 

اعضای گروه

مستندات

هر 2 سال یک بار

 1. -     تشکیل کارگروه متشکل از اعضایی از گروه و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برای برنامه ریزی و اجرای کارگاه ها و برنامه های حضوری و مجازی آموزشی در سطح جامعه

دکتر نبی زاده

اعضای گروه

مستندات

هر 2 سال یک بار

 1. -     طراحی و ارایه خدمات مشاوره ای و آموزشی در سطح جامعه  و یا از طریق فضاهای مجازی و با مشارکت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

دکتر نبی زاده

 

اعضای گروه

مستندات

هر 2 سال یک بار

شاخص مطلوب: داشتن حداقل یک حساب کاربری فعال در یک پلتفرم آموزشی برای ارایه محتواهای مرتبط با سلامت نوزادان و کودکان و ارایه حداقل یک محتوا به ازای هر فرد گروه در ماه برای بارگذاری در آن، انتصاب ماهانه دانشجویان کارشناسی ارشد برای پاسخگویی و اداره حساب کاربری به گونه ای که هر دانشجو در طول دوره تحصیل حداقل یک بار این مسئولیت را عهده دار باشد.

 

جو سازمانی

ارتقا انگیزه و فعالیت پویا و خلاق توسط اعضای گروه

هدف استراتژیک 1

 

 

ایجاد جو سازمانی مبتنی بر احترام متقابل و مبتنی بر هدف سازمانی ارتقا پرستاری حرفه ای در حیطه کودکان و نوزادان

استراتژی ها

مسئول اجرا

ارزیاب ها

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

 1. -     برگزاری هم نشینی های دوره ای دوستانه درون و برون دانشگاهی برای کم کردن جو سازمانی خشک و اداری فرسایشی

دکتر ورزش نژاد

اعضای گروه

مستندات

هر 1 سال یک بار

 1. -     ترغیب و ایجاد امکان برنامه های تقویت روحیه در ساعات فراغت اساتید مانند کلاس های مراقبه، تماشای فیلم، یوگا و ... با هماهنگی با معاونت فرهنگی به صورت درون و برون گروهی

دکترولیزاده

اعضای گروه

مستندات

هر 2 سال یک بار

 1. -     ایجاد شبکه ارتباطی غیررسمی بین اعضای گروه با تاکید بر برنامه های تبریک تولد اعضای گروه به صورت برنامه مشخص شده با اجماع گروه

دکتر ولیزاده

اعضای گروه

مستندات

هر 1 سال یک بار

شاخص مطلوب: حداقل یک برنامه هم نشینی دوستانه اعضای گروه در هر ترم (فاصله بین پایان ترم و شروع ترم بعد)، حداقل یک برنامه تقویت روحیه در سال مانند صرف نهار در پایان سالف تماشای مشترک فیلم یا شرکت در برنامه های رفاهی مقطعی دانشگاه

هدف استراتژیک 2

 

 

ارتقا اعضای گروه در برنامه های تفریکیفی جو سازمانی خارج گروهی

استراتژی ها

مسئول اجرا

ارزیاب ها

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

 1. -     طراحی و اجرای برنامه های مشترک تقویت روحیه با گروه های دیگر دانشکده

دکتر نوریان

معاون آموزشی

مستندات

هر 2 سال

 1. -     هماهنگی با بخش رفاهی دانشگاه برای برنامه ریزی جهت شرکت

دکتر نوریان

اعضای گروه

مستندات

هر 2سال یک بار

شاخص مطلوب: حداقل یک برنامه تقویت روحیه در پایان ترم (فاصله زمانی بین پایان یک ترم و شروع ترم بعد)

 

توسعه فعالیت های علمی ملی و فراملی

صعود در مقام های ملی و فراملی مرتبط با حرفه

هدف استراتژیک 1

 

 

ارتقا مشارکت در فعالیت های فراسازمانی مرتبط با سلامت کودکان و نوزادان

استراتژی ها

مسئول اجرا

ارزیاب ها

شاخص ارزیابی

گزارش پیشرفت

 1. -     سازمان بندی و هدایت مدون برنامه های فرادانشکده ای اعضای گروه

دکتر ولیزاده

معاون آموزشی

مستندات (ثبت دوره ای فعالیت ها در فرم ثبت عملکرد سالانه گروه)

هر 2 سال یک بار

 1. -     امکان سنجی برای برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مشترک فرادانشکده ای و بین المللی

دکتر ولیزاده

اعضای گروه

مستندات (گواهی شرکت در کارگاه، کنگره و دوره های حرفه ای)

هر 2 سال یک بار

 1. -      اقدام برای عضویت گروه در مجامع

مرتبط با پرستاری کودکان و نوزادان

دکتر رسولی

اعضای گروه

مستندات

هر 2 سال یک بار

 1. -     اقدام برای شناساندن  گروه به عنوان نماینده از کشور ایران در مجامع مرتبط بین المللی

دکتر رسولی

اعضای گروه

مستندات

هر 2 سال یک بار

شاخص مطلوب: حداقل شرکت در یک برنامه خارج سازمانی حرفه ای مانند ارایه در کنگره های ملی و بین المللی، برنامه های بازنگری دروس دوره های مرتبط در سال به ازای هر فرد گروه و حداقل یک فعالیت حرفه ای بین المللی در سال برای کل گروه

                       

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست