برنامه فعالیت های بین اللملی گروه پرستاری کودکان

در دنیای امروز که جهانی شدن باعث از بین بردن مرزهای جغرافیایی می شود، لزوم توجه به بین الملل سازی آموزش پرستاری وجود دارد. گروه پرستاری کودکان در نظر دارد در تدوین برنامه بین المللی در عین جهانی شدن، ویژگی ها و انتظارات مناسب جامعه محلی و ملی را منعکس کند. در این راستا، اهداف و راهبردهای ذیل مورد توجه قرار  دارد:

-1- ارتقا همکاری های برون مرزی با متخصصان بین المللی از طریق برگزاری کارگاه های علمی مشترک

2-  مشارکت بین المللی در پایان نامه به صورت داور یا مشاور

3- برگزاری جلسات بین المللی یادگیری از تجارب صاحبنظران بین المللی در حوزه پرستاری کودکان  در زمینه روندهای آموزش نظری و بالینی

2-- ارتقا تعامل برون گروهی به صورت به اشتراک گذاری دانش سلامت کودکان یا تجارب موفق آموزشی پژوهشی بالینی گروه های پرستاری کودکان در سطح بین الملل  توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای گروه

3- ترغیب اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه جهت مشارکت در انجام پژوهش در سطح بین الملل و منطقه ای

4- ایجاد بستر مناسب و نهادینه سازی تعاملات بین المللی در گروه و تلاش جهت رفع موانع موجود

5- تلاش جهت جذب دانشجوی مستعد خارجی

6-همکاری و تعامل بیشتر با واحد  بین الملل دانشگاه جهت جذب دانشجوی بین الملل

7- ترغیب اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه جهت شرکت در فعالیت های آموزشی بین المللی به صورت سخنرانی  مجازی و  بر قراری ارتباط و تعامل با اساتید صاحبنظر بین المللی در حوزه مراقبت پرستاری کودکان و نوزادان

8-بستر سازی و ترغیب بیشتر اساتید جهت شرکت در کنفرانس های بین المللی

9- اجرای برنامه های توانمند سازی اساتید به ویژه در حوزه زبان انگلیسی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست