برنامه توسعه آموزش:

- گروه هوشبری و اتاق عمل در نظر دارد تا 5 سال آینده بتواند شرایط لازم برای اخذ دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل و آموزش هوشبری را کسب نماید.

- جذب نیروی هیات علمی متخصص به منظور تکمیل نیروی انسانی و نیل به اهداف یاد شده گروه

 - تحقیق و بررسی جهت تاسیس رشته های میان رشته با هدف افزایش کیفیت مراقبت از بیمار تحت جراحی

- ارتباط با دانشگاه های معتبر دنیا که به آموزش و تربیت دانشجویان رشته هوشبری می پردازند، با هدف ایجاد بستری برای تبادل فرآیندهای آموزشی و ارتقاء سطح و کیفیت آموزش دانشجویان

- ایجاد فضای لازم و مشاوره های مالی، علمی و حقوقی به دانشجویان و دانش آموختگان در ایجاد ارتباط با بازار و صنعت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست