گروه پرستاری کودکان همزمان با شکل گیری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1365، شروع به فعالیت آموزشی و پژوهشی نمود.

 در سال 1368و 1388، به ترتیب برای رشته های کارشناسی ارشد پرستاری کودکان و کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان اقدام به پذیرش دانشجو نمود.

در سال های 1397 و 1398 نیز دو دوره دانشجوی پرستاری کودکان بین الملل توسط گروه تربیت شده اند.  

تاکنون بیش 240 نفر در دوره کارشناسی ارشد از گروه دانش آموخته شده اند.

در حال حاضر گروه پرستاری کودکان متشکل از دو نفر استادتمام، یک نفر دانشیار و چهار نفر استادیار پرستاری به فعالیت مشغول است.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست