تاریخ جلسات کمیته پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی، ساعت 30/13 الی 15 در سال 1402

سه شنبه

22/01/1402

سه شنبه

12/02/1402

سه شنبه

23/03/1402

سه شنبه

20/04/1402

سه شنبه

04/07/1402

سه شنبه

25/07/1402

سه شنبه

16/08/1402

سه شنبه

14/09/1402

سه شنبه

12/10/1402

سه شنبه

26/10/1402

سه شنبه

17/11/1402

سه شنبه

08/12/1402

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست