اعضای پژوهشی آموزشی گروه پرستاری سلامت جامعه :

  1. دکتر سعید قاسمی: مدیر گروه پرستاری سلامت جامعه
  2. دکتر پروانه وصلی: عضو هیات علمی گروه پرستاری سلامت جامعه
  3. دکتر شبنم السادات شریعت پناهی: عضو هیات علمی گروه پرستاری سلامت جامعه
  4. دکتر فاطمه نیسه: عضو هیات علمی گروه پرستاری سلامت جامعه
  5. دکتر فاطمه پاشایی: عضو هیات علمی گروه پرستاری سلامت جامعه
  6. دکتر فرشته جواهری طهرانی: رئیس بخش پرستاری بهداشت مادر و نوزاد و عضو هیات علمی گروه پرستاری سلامت جامعه
  7. دکتر سحر دباغی: رئیس بخش پرستاری بهداشت جامعه و عضو هیات علمی گروه پرستاری سلامت جامعه
  8. دکتر مهسا مطبوعی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست