جلسات آموزشی و پژوهشی گروه اطاق عمل و هوشبری در آخرین سه شنبه هر ماه ساعت یک تا سه برقرار می گردد.

1402/07/25
1402/08/30
1402/09/28
1402/10/26
1402/11/24
1402/12/22

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست