تقویم جلسات شورای آموزشی گروه پرستاری کودکان

 در سال 1402

 

موضوع جلسه

تاریخ

آموزشی و پژوهشی

1402/01/23

آموزشی

1402/02/25

آموزشی

1402/03/24

بررسی و جمع بندی ترم

1402/04/24

برنامه ریزی ترم آینده

1402/05/25

آموزشی

1402/06/27

آموزشی

1402/07/22

آموزشی

1402/08/23

آموزشی

1402/09/22

آموزشی

1402/10/25

جمع بندی سال 1402 و برنامه ریزی برای سال آینده

1402/11/25

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست