شـمـاره هـای تـمـاس :       71-88655366  داخلی 272

شماره تماس مستقیم:       88655360-021

شماره نمابر:                        88655363-021

پست الکترونیکی  :      nursing_library@sbmu.ac.ir  

شماره پیامک:                      3000161313

آدرس پستی :  تهران - خیابان ولی عصر - تقاطع نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی - دانشکده پرستاری ومامایی

 ارسال در خواست

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست