مدیر گروه بهداشت جامعه: دکتر سعید قاسمی 

متصدی امور دفتری گروه: سرکار خانم آتوسا مافی

شماره تماس:  021-88655366 

ایمیل مدیر گروه:     saeedghasemi20@sbmu.ac.ir     

                                saeedghasemi20@gmail.com

ایمیل گروه:     nm-community.health@sbmu.ac.ir

 

نشانی: تهران - خیابان ولی عصر - تقاطع نیایش - روبروی بیمارستان قلب شهیدرجایی - مجتمع آموزشی و پژوهشی نیایش - دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - گروه پرستاری بهداشت جامعه

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست