ایمیل کاری گروه :              medicalsurgicalgroup2022@gmail.com

ایمیل پژوهشی گروه :         nm-medsurgnursing@sbmu.ac.ir

شماره تماس :                     233 داخلی 02188655366                      مستقیم    02188202511

نشانی :  تهران ، خیابان ولی عصر، تقاطع بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی، مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، طبقه سوم گروه پرستاری داخلی جراحی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست