توانمندی های ویژه گروه مامایی

  مرجعیت علمی رشته بهداشت باروری در رتبه 12 در بین سایر رشته های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطابق با گزارش سال 1400 نصر 

  کسب  H ایندکس های بالا طی سالیان اخیر توسط اساتید برجسته گروه

   ترویج زایمان طبیعی فیزیولوژیک  و ارائه کارگاه های ویژه در معاونت درمان با مخاطب خاص و عام

  ترویج فرزندپروری و ارائه سمینار ها و کارگاه های ویژه در معاونت درمان با مخاطب خاص و عام

  تربیت مربی های زایمان فیزیولوژیک  در سطح شهر و کشور

  ارائه طرح های برتر تحقیقاتی و دانش پژوهی در سطح دانشگاه

  وجود گرایش های دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و توانبخشی اعصاب کودکان در بین اعضای هیئت علمی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست