وحید گودرزی

رئیس حراست دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی شهید بهشتی

تــحـــصیـــلات: کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات

 

شماره تماس: 88202514 داخلی 259

تماس: 88202522

نشانی: تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی  طبقه سوم حوزه ریاست

 

شرح وظایف:

فعالیت واحد حراست در 4 حوزه عبارتند از : 1- حفاظت پرسنل  2- حفاظت فیزیکی  3- حفاظت اسناد   4- حفاظت  IT

خلاصه شرح وظایف بشرح ذیل است:

  •  تعیین صلاحیت پرسنل در پستهای مدیریتی طبق دستورالعمل های مربوطه
  • حفاظت از اخبار ، اسناد و مدارک طبقه بندی شده
  • ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی
  • طبقه بندی و کنترل تاسیسات و اماکن دستگاه
  • شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی
  • پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی
  • تدوین دستورالعملهای حفاظتی
  • ایجاد دبیرخانه محرمانه جهت انجام کلیه امور محرمانه دستگاه متبوع
  • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست