مسئول حقوق و دستمزد امور مالی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی شهید بهشتی


نام و نام خانوادگی: کریم لطفی

میزان تحصیلات: کارشناسی حسابداری

شماره تماس: 88655366 داخلی 213

ایمیل: siverlozan60@gmail.com

 

شرح وظایف:

  • مسئول ثبت و صدور اسناد مربوط به دریافت و پرداخت کارکنان ( حقوق و مزایا )
  • مسئول صدور معرفی نامه های مربوط به دریافت وام و ضمانت های بانکی کارکنان دانشکده

 

بایگان و متصدی امور دفتری امور مالی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی شهید بهشتی


نام و نام خانوادگی: مهرداد رجاء

میزان تحصیلات: دیپلم

شماره تماس: 88655366 داخلی 217

ایمیل:

 

شرح وظایف:

  • مسئول بایگانی اسناد امور مالی دانشکده
  • رابط دارایی و سازمان تامین اجتماعی از طرف امور مالی دانشکده
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست