نام و نام خانوادگی: سوره خاکی 

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: مربی آموزشی

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • اخلاق حرفه ای
  • کیفیت مراقبت پرستاری
  • ایمنی بیمار
  • خودمراقبتی
  • مراقبت معنوی
  • مراقبت تسکینی
  • سرطان
  • تروما

لینک رزومه: Fa En

بیوگرافی مختصر علمی:

1. سوابق بالینی پرستاری مراقبت های ویژه بزرگسالان و نوزادان و کودکان،پرستار بخش زنان و زایمان،پرستار بخش خون واعصاب کودکان

2. مربی آموزشی  پرستاری دروس داخلی- جراحی

3. دارای مدرک صلاحیت حرفه ای

4. دانشجوی استعداد درخشان درمقطع ارشد

5. تالیف وترجمه 7جلد کتاب درحوزه پرستاری

6. نویسنده ی مقالات متعدد و معتبرداخلی و  بین المللی درحوزه پرستاری

7. همکاری با مجلات برای داوری مقالات

8.برگزاری وبینارهای مرتبط

9. شرکت درکنگره ها و سمینارهای متعدد

10. پرستار نمونه دردانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

11. شرکت دروبینارها و کارگاه های مرتبط متعدد

 

پست الکترونیک:  skhaki170@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   skhaki@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   02188655366

 

کد  ORCID:   http://orcid.org/  0000-0003-4490-5445

لینک رزومه پژوهان:   

لینک سامانه علم سنجی:   

 

لینک برنامه هفتگی:-

لینک دانشجویان تحت مشاوره:  

 

 


 

Name: Soore khaki

Field of Study: Nursing

Academic Degree :Nursing education instructor

Academic Department:   Department of Medical and Surgical nursing

Research Interests: Professional ethics-quality of nursing care-patient safety- Self-Care-Spiritual care-palliative care-cancer-trauma

CV link

 

Biography:

1.Special care nurse for adults, infants and children, nurse in the obstetrics and gynecology department, nurse in the pediatric oncology and neurology department.

2.Nursing training instructor for internal surgery course

3. Having a professional qualification

4.A talented student in the senior year

5. Compilation and translation of 7 volumes of the book in the field of nursing

6. The author of numerous and authoritative domestic and international articles in the field of  nursing

7. Cooperating with journals to review articles

8. Holding related webinars

9. Participation in many congresses and seminars

10. Selected nurse at Shahid Beheshti Nursing and Midwifery College

 

Email: skhaki170@gmail.com

Academic Email:   skhaki@sbmu.ac.ir

Contact Number: +9802188655366

 

ORCID ID: http://orcid.org/  0000-0003-4490-5445

Researcher CV link: -

 

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: -

Link of Weekly Schedule:-

Link of Under-supervised Students: -

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست