نام و نام خانوادگی: مریم جام سحر                                                    

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: مربی آموزشی

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • فوریت های پرستاری (اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی)
  • مدیریت پرستاری
  • مراقبت ویژه
  • آموزش پرستاری

لینک رزومه: Fa En 

 

بیوگرافی مختصر علمی:

1. مربی آموزشی  گروه  پرستاری داخلی- جراحی

2. راهنما و مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری اورژانش

3. داور پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه پرستاری داخلی جراحی

4. همکاری با پژوهان در داوری طرح های تحقیقاتی

5. همکاری در تالیف کتاب مرتبط با آزمون های وزارت بهداشت

6. چاپ مقالات در مجلات معتبر بین المللی در حوزه مراقبت ویژه و پرستاری اورژانس

7. کسب رتبه 3 آزمون وزارت بهداشت در سال 99

8. استاد نمونه گروه داخلی جراحی 1398

9. پرستار نمونه در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

8. شرکت در کنفرانس ها، وبینارها و کنگره های متعدد

9. سخنران مدعو در کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم، کنگره مدیریت تروما در اورژانس و  کودکان، کنگره بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

10. ارائه پوستر برتر در کنگره بین المللی اضطراب

 

پست الکترونیک:  m.jamsahar8@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   M.Jamsahar@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   02188025607

 

کد  ORCID:   http://orcid.org/  0000-0002-0216-6747   

  


 

Name: Maryam Jam Sahar

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Nursing instructor

Academic Department: Department of Medical - Surgical nursing

Research Interests:

  • Nursing emergencies (pre-hospital and hospital emergency)
  • Critical care
  • Nursing education
  • Nursing management

 

CV link

Biography:

1. Instructor of Medical -surgical nursing department

2. Guide and advisor for master's theses in emergency nursing

3. Referee of master's theses of internal surgical nursing department

4. Cooperation with researchers in judging research projects

5. Cooperation in writing a book related to the tests of the Ministry of Health

6. Publishing articles in prestigious international journals in the field of Intensive care and emergency nursing

7. Rank 3 in the Doctoral exam of the Ministry of Health in 2020

8. Annual selected Professor of Medical- Surgrical Department 2018

9. Annual selected nurse at Shahid Beheshti Faculty of Nursing and Midwifery

8. Participation in numerous conferences, webinars and congresses

9. Speaker of many International Congresses such as Endocrine and Metabolic Diseases and the Congress of Trauma Management in Children's Emergency

10. Presentation of the best poster at the International Anxiety Congress

 

Email: m.jamsahar8@gmail.com

Academic Email:     M.Jamsahar@sbmu.ac.ir

Contact Number: +9802188025607

 

ORCID ID: http://orcid.org/  0000-0002-0216-6747

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست