نام و نام خانوادگی: منصوره قاصدی خواجه

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: مربی آموزشی

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:  

 • اخلاق حرفه ای
 • مراقبت های ویژه
 • اورژانس و تروما
 • مراقبت معنوی
 • کیفیت مراقبت پرستاری
 • خودمراقبتی

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

 • کارشناسی  پرستاری (دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۰ - ۱۳۸۶)
 • کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش: مراقبت های ویژه  مرکز قلب وعروق شهید رجایی   1394-1391)
 • مربی بالینی (دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۹6 -  ۱۳۹4)
 • پرستار (بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) ناجا ۱۳۹8 -۱۳۹1 پرستار بخش های مراقبت ویژه CCU-ICU و اورژانس)

 

پست الکترونیک:  mansourehghasedi1@gmail.com

شماره تماس:   88655366- داخلی 341

 

لینک برنامه هفتگی:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 


 

Name: Mansoureh Ghasadi Khajeh

Field of Study: Nursing

Academic Degree:Nursing education instructor

Academic Department:Department of Medical and Surgical nursing

Research Interests:

 • Ethics
 • Intensive care
 • Emergency and trauma
 • Spiritual care
 • Quality of nursing care
 • self-care

CV link

 

Biography:

 • Bachelor of Nursing (Tehran University of Medical Sciences, 2007-2011)
 • Master's degree in Nursing (specialization: Critical Care Nursing of Shaheed Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, 2012-2016)
 • Clinical instructor (Iran University of Medical Sciences 2016 - 2018)
 • Nurse (Hazrat Vali Asr Hospital (AS) Naja 2012 - 2020 nurse of CCU-ICU and emergency departments)

 

Email: mansourehghasedi1@gmail.com

Contact Number: +98 02188655366 Extension 341

 

Link of Weekly Schedule: https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست