دانشکده پرستاری و مامایی

گروه پرستاری بهداشت جامعه

دانشجویان و دانش آموختگان بین الملل سال 1402

 

دانشجویان بین الملل

ردیف

نام و نام خانوادگی

کشور

ورودی

استاد راهنما

1.

کلثوم حمید العاشر

عراق

1400

دکتر سحر دباغی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست