دانش آموختگان بین الملل گروه پرستاری کودکان

1- ورودی سال 1399، رشته کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، تعداد 7 نفر که همگی فارغ التحصیل شده اند.

2- ورودی سال 1400، رشته کارشناسی ارشد پرستاری کودکان،  تعداد 2 نفر که فارغ التحصیل شده اند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست