عنوان کمیته

دبیر کیمته

کمیته پژوهش در آموزش و دانش پژوهی

دکتر وحید زمان زاده

کمیته ارزشیابی (اساتید و دانشجویان)

دکتر شبنم السادات شریعت پناهی

کمیته روش تدریس

دکتر ندا ثنایی

کمیته برنامه ریزی آموزشی

دکتر سعید قاسمی

کمیته دانشجویی توسعه آموزش

آقای محسن طاعتی زاده

کمیته فناوری آموزشی و آموزش مجازی

دکتر راضیه غفوری

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست