نام و نام خانوادگی: دکتر رفعت رضاپور نصرآباد

رشته تحصیلی: دکتری پرستاری

مرتبه علمی: دانشیار 

گروه آموزشی: روان پرستاری و مدیریت                                                    

علایق پژوهشی: 

 • مدیریت تغییر
 • عدالت در سلامت
 • سیاست گذاری و اقتصاد سلامت

لینک رزومه:  EnFa 

 

بیوگرافی مختصر علمی:

 • دبیر بخش پرستاری مجله دانشکده پرستاری و مامایی
 • شرکت و ارائه مقاله در بیش از 50 کنفرانس ملی و بین المللی و ارائه مقاله بصورت سخنرانی و پوستر
 • عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • چاپ و نشر 5 کتاب فارسی و انگلیسی در زمینه مدیریت و سیاستگذاری در نظام سلامت
 • انتشار بیش از 30 مقاله علمی و پژوهشی در زمینه مدیریت و روان پرستاری

 

 

پست الکترونیک: rezapour.n50@gmail.com  

پست الکترونیک دانشگاهی:  rezapour.r@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   71-88655366

 

کد  ORCID:  0000-0002-7157-586X

لینک سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Rafat_RezapourNasrabad

 

لینک برنامه هفتگی:

 

https://nm.sbmu.ac.ir/--%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

https://chat.whatsapp.com/Dnb8GsGxts9DacCHGsczb6

 


 

Name: Rafat Rezapour-Nasrabad

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Associate Professor

Academic Department: Psychiatric Nursing and Management

Research Interests:

change management

Justice in health

politics and health economics

CV link

 

Biography:

 • Section editor in Advances in Nursing and Midwifery journal.
 • Participating and presenting papers in more than 50 national and international conferences and presenting articles in the form of speeches and posters
 • Membership in the Postgraduate Education Council of the nursing and midwifery school
 • Publishing 5 Farsi and English books in the field of management and policy-making in the health system
 • Publication of more than 30 scientific and research papers in the field of management and psychiatric nursing.

 

 

Email: rezapour.n50@gmiail.com

   

Academic Email: rezapour.r@sbmu.ac.ir

 

Contact Number: +98 21 88655366-71

 

ORCID ID: 0000-0002-7157-586X

 

The link to the Iranian Scientometrics Information Database:   

https://isid.research.ac.ir/Rafat RezapourNasrabad

 

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/--%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

Link of Under-Supervised Students:

https://chat.whatsapp.com/Dnb8GsGxts9DacCHGsczb6

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست