نام و نام خانوادگی: رضا مسعودی

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • برنامه های توانمندسازی در بیماریهای مزمن با تاکید بر مدلهای مراقبتی
  • مراقبت ویژه 

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

دکتری پرستاری در سال 1392 ؛ دارای 18 سال سابقه عضویت در کادر هیات علمی، دارای سوابق بالینی مراقبت در بخشهای ویژه، دارای بیش از 160 مقاله منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی، دارای 8 کتاب درسی، اچ ایندکس 12 در اسکوپوس و 26 در گوگل اسکالر، سوابق مدیریتی نظیر رئیس دانشکده، مشاور ریاست دانشگاه و رئیس اداره بازرسی دانشگاه، عضویت در هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری، سردبیری مجله، عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی،  عضویت در کمیته های مختلف دانشگاه و دارای سوابق بالینی بخشهای مراقبت ویژه و ...

 

پست الکترونیک:             Masoodi1383@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی:    r.masoudi@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   88655366

 

کد  ORCID:                https://orcid.org/0000-0003-3534-0550  

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

لینک سامانه علم سنجی:   

 

لینک برنامه هفتگی:

 

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 


 

Name: Reza Masoudi

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Associate Professor

Academic Department: Department of Medical and Surgical nursing

Research Interests:

  • Empowerment programs in chronic diseases with emphasis on care models
  • Intensive care and improving the quality of nursing clinical care services

CV Link

 

BiographyPhD in Nursing; 18 years of experiences as an academic faculty member, clinical care experiences in intensive care departments, more than 160 articles published in scientific journals, 8 textbooks, H index 12 in Scopus and 26 in Google Scholar, management experiences such as the dean of the faculty, advisor to the university president and the head of the university inspection department, member of the nursing examination and evaluation board,  chief editor of the JMDC journal, member of the university research council and research centers, member of various university committees and having clinical experiences of intensive care departments and etc

 

Email:                    Masoodi1383@yahoo.com

Academic Email:    r.masoudi@sbmu.ac.ir

Contact Number: +9802188655366

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3534-0550

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action 

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Reza_Masoudi

 

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست