نام و نام خانوادگی: طیبه ماه ور

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: پرستاری داخلی جراحی

علائق پژوهشی:

  • تروما
  • بیماریهای قلب و عروق
  • ارتباطات بین فردی
  • اتنوگرافی در علوم پزشکی  

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

بعد از فارغ التحصیلی در رشته پرستاری در اورژانس قلب مشغول به کار شدم و بعد از یک سال نیم به استخدام رسمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درآمدم. و به مدت 5 سال به طور مستمر در بخش مراقبتهای ویژه تروما و بخشهای مختلف داخلی و جراحی فعالیت نمودم و همزمان در دانشگاه علوم پزشکی مشغول به کار شدم.5 سال بعد از فارغ التحصیلی در مقطع لیسانس، در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدم. همزمان در بخش های مختلف پزشکی کار کردم و تجربه کسب کردم. از پایان نامه ارشدم با نمره عالی دفاع کردم. این پایان نامه ترکیبی از تجربیات من در کار در بخش های مختلف بالینی است. پس از فارغ التحصیلی، توسط محیط کارم ارتقا پیدا کردم و به عنوان مدیر میانی استخدام شدم. و به عنوان ناظر آموزشی کار کردم. میل به دانستن مرا تشویق به ادامه تحصیل کرد و 2 سال بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در مقطع دکتری پذیرفته شدم. همزمان به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پذیرفته شدم. پس از فارغ التحصیلی در مقطع دکتری، به عنوان هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به کار ادامه دادم. مدت کوتاهی پس از فارغ التحصیلی به عنوان مدیر بخش داخلی و جراحی مشغول به کار شدم و سه سال در این پوزیشن کار کردم.هم اکنون نیز بعنوان عضو هیات علمی مامور به خدمت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  فعالیت می کنم.

پست الکترونیک:  mandanamahvar@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   

شماره تماس:   88655366

 

کد  ORCID:   0000-0001-5524-0181

لینک رزومه پژوهان:   https://research.kums.ac.ir/general/cartable.action

لینک سامانه علم سنجی:   

 

لینک برنامه هفتگی:

 

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 


 

 Name: Tayebeh Mahvar

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department: Department of Medical and Surgical nursing

Research Interests:

  • Trauma
  • Cardiovascular diseases
  • interpersonal communication
  • ethnography in medical sciences

CV link

 

Biography: After graduating with a bachelor's degree in Nursing, I worked in the emergency department. I started cardiovascular and quickly got into work and communication interactions with my colleagues. A year and a half later Working in the Cardiac Emergency Department, I started working in the ICU Trauma Department and I worked in this department continuously for 5 years and at the same time at the University of Science. Kermanshah Medical I studied clinical education of nursing students. 5 years after graduating with a bachelor's degree, I was accepted for a master's degree. At the same time, I worked in various medical departments and gained experience. I defended my master's thesis with an excellent grade. This dissertation is a combination of my experience working in the departments.  After graduating, I was promoted by my work environment and hired as a middle manager. And I worked as an educational supervisor. The desire to know encouraged me to continue my studies and 2 years after graduation Master, I was accepted for a doctorate. At the same time, I was accepted as a faculty member of Kermanshah University of Medical Sciences. After graduating with a doctorate, I continued to work as a faculty member at Kermanshah University of Medical Sciences. Shortly after graduation, I worked as the director of the Department of Internal Medicine and Surgery. And I worked in this position for three years. I am currently working as a member of the academic staff assigned to serve at Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

Email: Mandanamahvar@yahoo.com

Academic Email:   

Contact Number: +9802188655366

 

ORCID ID: 0000-0001-5524-0181

Researcher CV link: https://research.kums.ac.ir/general/cartable.action

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:

 

Link of Weekly Schedule:

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C----%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست