نام و نام خانوادگی: فاطمه استبصاری

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

مرتبه علمی: استادیار   

گروه آموزشی: اتاق عمل و هوشبری

علائق پژوهشی:  

 • ارتقای سلامت
 • سواد سلامتی
 • سبک زندگی سالم ، خودمراقبتی، حمایت اجتماعی
 • سالمندی، سبک زندگی سالمندی، سالمندآزاری، سالمند سالم و فعال
 • شهر دوستدار سالمند
 • پیشگیری از سرطان ها
 • سلامت معنوی

لینک رزومه:  En Fa   

 

بیوگرافی مختصر علمی:

شروع همکاری من با دانشکده پرستاری و مامایی  به عنوان استادیار (طرح تعهدات ضریب K  ) در گروه پرستاری سلامت جامعه  از مهر ماه سال 93 بوده است. همچنین با گروه پرستاری سالمندی نیز همکاری داشته ام. در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا  تدریس داشته ام و استاد راهنما پایان نامه های مقطع ارشد و دکترا بوده ام. با دانشکده مجازی مدیریت و آموزش پزشکی و مجتمع آموزش عالی سلامت ورامین نیز همکاری دارم. در دانشکده پرستاری و مامایی رامسر و دانشکده بهداشت رشت نیر تدریس داشته ام. به مدت 6 سال دربخش دیالیز فعالیت داشته ام و سابقه فعالیت در بخش های Post ICU، جراحی و داخلی نیز دارم. دارای مدرک فلوشیپ "ارزش یابی" از دانشگاه مجازی می باشم و در حال حاضر عضو کمیته سالمندآزاری سازمان جهانی بهداشت (WHO) هستم.

 

پست الکترونیک:  fa_estebsari@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی: fa.estebsari@sbmu.ac.ir

شماره تماس:  +98 2188655366-40

 

کد  ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-7011-8731

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

لینک سامانه علم سنجی:  https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Estebsari2

 

لینک پاب مد PubMedhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fatemeh%20Estebsari

لینک Scopus:   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55944899300

لینک ISIhttps://www.webofscience.com/wos/author/record/W-2260-2017

لینک گوگل اسکولار:   https://scholar.google.com/citations?user=bQM9a3AAAAAJ&hl=en

لینک ResearchGate:  https://www.researchgate.net/search/publication?q=fatemeh%2Bestebsari

 

لینک برنامه هفتگی: دانشکده پرستاری و مامایی - برنامه کاری اساتید (sbmu.ac.ir)

لینک دانشجویان تحت مشاوره:  https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

 


Name: Fateme Estebsari

Field of Study: Ph.D. in Health Education & Promotion

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department:  School of Nursing and Midwifery

Research Interests:

 • Health promotion
 • Health literacy
 • Healthy lifestyle, Self-care, Social Support
 • Aging, Aging lifestyle, Elder Abuse, Healthy Aging and Active Aging
 • Age Friendly City
 • Prevention of Cancers
 • Spiritual Health

CV link

 

Biography:

The beginning of my cooperation with the school of Nursing and Midwifery as an assistant professor (K commitments) in the community health nursing department was from Sep 2014.

I have also collaborated with the geriatric nursing group.

I have taught in bachelors, masters and doctoral courses.

I have been the supervisor of master's and doctoral theses.

I also cooperate with the Virtual Faculty of Management and Medical Education and Varamin Health Complex. I have taught at the Ramsar School of Nursing and Midwifery of and the  school of Public Health  in Rasht. I have been working in the dialysis for 6 years and I have experience working in post ICU and surgery. I have a fellowship degree in "Evaluation" from Virtual University and I am currently a member of the Geriatrics Committee of the World Health Organization (WHO).

 

Email fa_estebsari@yahoo.com

Academic Emailfa.estebsari@sbmu.ac.ir

Contact Number: Tel: +98 02188655366 Extension 340

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7011-8731

Researcher CV link:    https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

The link of the Iranian Scientometrics Information Databas:  https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Estebsari2

 

PubMed link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fatemeh%20Estebsari

Scopus link: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55944899300

ISI link: https://www.webofscience.com/wos/author/record/W-2260-2017

Google scholar link: https://scholar.google.com/citations?user=bQM9a3AAAAAJ&hl=en

ResearchGate link https://www.researchgate.net/search/publication?q=fatemeh%2Bestebsari

 

Link of Weekly Schedule: (sbmu.ac.ir)

Link of Under-supervised Students: https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست